Norsk tysk engelsk NorskDeutchTourist information in English

Lege

Viktige telefonnummer:
*
Sveio legekontor: tlf. 53 74 84 00
* Førde legekontor: tlf. 53 74 70 70
* Albatross legesenter tlf. 52003515

* Sveio - Tysvær - Bokn interkommunale legevakt: tlf. 52 80 87 00
* Medisinsk nødhjelp: tlf. 113
* Giftinformasjonssentralen: tlf. 22 59 13 00
* Kommuneoverlegar, Ståle Andreassen og Håkon Sætre, telefon 53 74 84 00

Kommuneoverlegen er kommunen sin medisinsk faglege rådgjevar . Han er ansvarleg for miljøretta helsevern og er kommunen sin smittevernlege.
Kommuneoverlegen har administrativt ansvar for helseavdelinga som omfattar legekontora og helsestasjonane.
Han er fagleg nestleiar for den interkommunale legevakta.
Kommuneoverlegen er leiar for kommunens psykososiale kriseteam.

ANDRE OFFENTLEGE LEGEOPPGÅVER

Tilsyn ved sjukeheim
Tilsyn ved barnevernsinstitusjon .
Skule- og helsestasjonshelseteneste .

SVEIO LEGEKONTOR
Tlf. 53 74 84 00
Besøksadresse : Kommunehuset i Sveio sentrum
Postadressse : Postboks 98 ,5559 Sveio
Fastlegar: Ståle Andreassen og Håkon Sætre


FØRDE LEGEKONTOR
Tlf .53 74 70 70
Besøksadresse : Førde sentrum
Postadresse : 5555 Førde i Hordaland
Fastlegar : Jens Aksdal og Astrid Skeie Aksdal

ALBATROSS LEGESENTER
Tlf: 52003515
Besøksadresse: Albatross senter v/Sveio golfpark
Fastlege: Trond Wirkola

SVEIO –TYSVÆR-BOKN INTERKOMMUNALE LEGEVAKT
Tlf .52 80 87 00
Besøksdadresse : Aksdal legesenter, Aksdal i Tysvær kommune.
Legevaktslegar : Fastlegane og turnuslegane i Sveio, Tysvær og Bokn kommuner .

Legevakta gjeld for tidsrommet 15.30 – 08.00 kvardagar og heile døgnet på sundagar og heilagdagar .

Prosessen er slik :

  • Behov for legehjelp ringast inn til legevaktsentralen
  • 2. Sjukepleiarane ved legevaktsentralen/HF Haugesund gjer ei sjukepleiarfagleg vurdering om hendinga skal meldast vidare til vaktlegen eller om pasienten skal ta kontakt med fastlege på dagtid.
  • 3.Legevaktslegen bestemmer den endelege handteringa. Det er legen og ikkje pasienten som bestemmer kva slags tilbod pasienten får. Pasienten er sjølv ansvarleg om han takkar nei til det tilbodet legen kjem med. Pas. kan ikkje sjølv bestemme sjukehus.
  • Nokre problem kan avklarast på telefon.
  • Andre problem henvisast til fastlege på dagtid.
  • Dei fleste blir bede om å komme til legevaktssenteret i Aksdal.
  • 4. Heimevitjingar kan gjerast som unnatak til pasientar som legen vurderer som ikkje transportable.
  • Nokre pasientar kan leggjast direkte inn på sjukehus for å spare tid.
  • Nokre blir henvist direkte til poliklinikk når det er åpenbart at ein treng røntgen eller spesielle ressursar.

Administrativ leiar : Øystein Gunnarshaug, Tysvær kommune
Fagleg medisinsk leiar : Kommuneoverlege Lars Johan Lysen, Tysvær kommune .
Fagleg medisink nestleiar : Kommuneoverlegar, Ståle Andreassen og Håkon Sætre, Sveio kommune


PSYKOSOSIALT KRISETEAM
Den kommunale kriseleiinga består av ordførar, rådmann, kommunalsjefane, lensmann, brannsjef og kommuneoverlege. Kriser og katastrofer kan gjere det naudsynt med tverrfagleg psykososial krisehandtering.
Det psykosiale kriseteamet består av dei psykiatriske sjukepleiarane, prestane, sosionom, kommuneoverlegen og eventuelt helsesøster .
Behov for tverrfagleg psykososialt kriseteam skal meldast til kommuneoverlegen frå dei som er råka sjølve, frå kommuneleiinga eller frå legevakta. Kommuneoverlegen avgjer om krisa krev tverrfagleg team eller om problemet kan handterast av ei enkelt faggruppe.

Publisert av Vibeke Haugland. Sist endra 04.03.2013
Levert av ACOS AS
Sveio kommune postboks 40 5559 Sveio tlf.53 74 80 00 postmottak@sveio.kommune.no