Viktig melding

Nyheter

 • Informasjon vedrørande kommunale fritak – nye eller forlenging

  Informasjon vedrørande kommunale fritak – nye eller forlenging

  06.05.2019

  Det kan gjevast tidsavgrensa fritak for renovasjon, slamtøming og feiing på heilårsbustad (gjeld ikkje hytter) dersom bustaden blir ståande tom over ein lengre periode(minst ein termin). Ein må søkje i forkant av fritaksperioden. Det kan bli gitt...

 • Klipp hekkar, tre og buskar - trafikktryggleik også ditt ansvar

  Klipp hekkar, tre og buskar - trafikktryggleik også ditt ansvar

  26.04.2019

  Vi vil minna om beskjæring av buskar, hekkar og tre som: Veks ut i vegen Hindrar tilfredsstillande sikt i utkøyrsler Hindrar tilfredsstillande sikt i offentlege vegkryss Punkta nemnt over vert omfatta av veglova. Det er grunneigar sitt...

 • Spørjeundersøking blant hytte og fritidsbustadar

  Spørjeundersøking blant hytte og fritidsbustadar

  12.04.2019

  Samarbeidsrådet for Sunnhordland / Visit Sunnhordland arbeider i saman med kommunane for å gjera regionen meir berekraftig som reisemål. I Sunnhordland er det mange hytter, og hytteeigarar er viktige for reiselivet i regionen. For at...

Vis alle
Login for redigering