Publisert 13.11.2019
Kommunehus

Rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2020 blei lagt fram for kommunestyret måndag 11. november 2019.

Publisert 13.11.2019
Sveio kommunehus

Det kan gjevast tidsavgrensa fritak for renovasjon, slamtømming og feiing på heilårsbustad (gjeld ikkje hytter) dersom bustaden blir ståande tom over ein lengre periode(minst ein termin). Ein må søkje i forkant av fritaksperioden. Det kan bli gitt fritak i inntil 2 år. 1. termin er 01.01-30.06, 2.termin er 01.07-31.12.
 

Publisert 11.11.2019
Sveio skule

 Foreldre skal ikkje betale meir enn maksprisen for ein barnehageplass.
Maksprisen er fastsett til kroner 3 135 per månad frå og med 1. januar 2020.

Publisert 07.11.2019
Illustrasjonsbilde vaksine

For nokre kan influensa gje alvorlege komplikasjonar. Helsegevinsten kan vere stor om du vaksinerer deg. Personar i risikogrupper bør ta vaksine mot influensa årleg.

Publisert 07.11.2019
Fagerlandsvegen

På grunn av vegarbeid kan Fagerlandsvegen bli stengt i periodar på opptil 30 minutt om gangen. Arbeidet vil føregå på dagtid, måndag – fredag, i perioden frå 23. oktober til 29. november.

 

Publisert 04.11.2019
Per Bjørn Habbestad fekk kulturprisen konserten med Ole Paus i Sveio kyrkje søndag..jpg

Sveio kommune deler anna kvart år ut kulturpris. Kulturprisen skal vera ein honnør for langvarig og elles  særs verdifull innsats for kulturlivet i Sveio.

Årets kulturprisvinnar er Per Bjørn Habbestad. Det var eit fint høve å dela ut kulturprisen i Sveio kyrkje, før konsert med Ad Libitum og Ole Paus – koret som har fremma Per Bjørn som kandidat til kulturprisen.

Publisert 29.10.2019
nasjonal eigenberedskapsveka.jpg

Er du førebudd på å greie deg i tre døgn i ein krisesituasjon?

Les meir om korleis du dekkjer grunnleggjande behov i 72 timar på sikkerhverdag.no

Publisert 22.10.2019
Våningshus

 Rullering av kommunedelplan for kulturminne i Sveio kommune, med høyring av planprogram

Publisert 18.10.2019
Nye vegnummer i Sveio

Fylkesvegane i Sveio kommune har alle fått nye vegnummer, med unnatak for Fv. 47 som går frå Haugesund i sør og opp til Haukåskrysset.

Publisert 16.10.2019
Eldhus Avløypet

Hordaland fylkeskommune gjev støtte til kulturminne som er prioriterte i kommunale kulturminneplanar. Søknadane skal gå gjennom kommunen. Tilskot skal i første rekkje nyttast til konkrete vernetiltak på bygningar og anlegg.