Publisert 04.12.2018
Sveio kommunehus

 

 

Publisert 25.09.2018
Lovdata

Den nye politivedtekta for Sveio kommune vart vedteken av kommunestyret 20. juni og er no stadfesta av Politidirektoratet. 

Forskrift om politivedtekt, Sveio kommune

 

Publisert 07.09.2018
Politikontakt.JPG

Politiråd og politikontakt skal, saman med andre ressursar i og utanfor politiet, bidra til å forebygge kriminalitet og skape trygge lokalsamfunn.

Publisert 27.08.2018
Mari-Kristine Morberg

 Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø!

Publisert 20.08.2018
Sveio miljøstasjon

Eigedomsskatt og alle årlege kommunale eigedomsgebyr (inkl hytterenovasjon) vert fordelt på 2 terminar. Det er no mogeleg å få månadlege fakturaer på eigedomsskatt og kommunale gebyr.

Publisert 30.04.2018
Illustrasjonsbilete brann

I medhald av ”Forskrift om brannforebygging” blir det med dette gjort merksam på at all brenning av avfall, bålbrenning (også jonsokbål), halm-, gras- eller lyngsviing o.l. i eller i nærleiken av skog og anna utmark i Sveio kommune er forbode utan løyve frå brannsjefen i tida 15. april – 15. september.

Publisert 02.02.2018
Bilde frå Sveio skule

 

Barneverntenestane i Sveio, Vindafjord, Etne og Tysvær har inngått samarbeid om barnevernvakt frå 1. februar 2018.

 

 

Publisert 14.12.2017
Dvergmarinøkkel

På Nesheim vest i Sveio ved Bømlafjorden er det rik plantevekst og fin botanikk. Her er eit 35 dekar dekar stort område kartlagt som naturtypen naturbeitemark.

Publisert 14.12.2017
Vigsel

Den 1. januar 2018 blei borgarleg vigsel overført frå tingrettane til kommunane. Ein kan derfor no gifta seg i Sveio sin flotte kommunestyresal, og det er òg moglegheiter for at den kommunale vigslaren kan utføra seremonien andre stader.

Publisert 07.11.2017
Kommunehus

I dag vert rådmannen sitt framlegg til økonomiplan for 2018 - 2021 lagt ut.