Søknad om betalingsreduksjon på økonomisk grunnlag og gratis kjernetid i barnehage

Om nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling

Det er to moderasjonsordningar for familiar eller hushald med låg inntekt. Ordningane er regulert i forskrift om foreldrebetaling i barnehagar. 

1. Viss maksprisen er høgare enn 6 prosent av den samla inntekta til eit hushald, så har ein rett på reduksjon i foreldrebetalinga. For barnehageåret 2022/2023 gjeld det for hushald med ei samla inntekt som er lågare enn kr. 559 167 per år. Dette gjeld både for kommunale og private barnehagar. Matpengar kjem i tillegg til maksprisen.

2. Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringar (og barn med utsett skulestart) som bur i hushald med låg inntekt har rett på 20 timar gratis opphaldstid i barnehage per veke. I frå august 2022 gjeld gratis kjernetid for hushald som har ei samla inntekt som er lågare enn 598 825 per år.

For søknader mottatt før 1.august, gjeld vedtaket i frå 1.august og ut barnehageåret. For å få reduksjonen med på augustfakturaen (gjeld kommunale barnehagar), ber vi om at søknaden blir sendt oss innan 30.juni 2022. Søknader mottatt mellom 30.juni og 1.august, kommer til reduksjon på septemberfakturaen. Det er elles løypande handsaming av søknadar i løpet av året. Vedtaket gjeld i frå månaden etter mottatt søknad. Det er ikkje tilbakeverkande kraft.

Søknadsskjema: Søknad om betalingsreduksjon på økonomisk grunnlag og gratis kjernetid i barnehage (PDF, 624 kB)