Søknad om betalingsreduksjon på økonomisk grunnlag og gratis kjernetid i barnehage

Om nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetaling

Det er to moderasjonsordningar for familiar eller hushald med låg inntekt. Ordningane er regulert i forskrift om foreldrebetaling i barnehagar. 

1. Viss maksprisen er høgare enn 6 prosent av den samla inntekta til eit hushald, så har ein rett på reduksjon i foreldrebetalinga. For barnehageåret 2021/2022 gjeld det for hushald med ei samla inntekt som er lågare enn kr. 592 167 per år. Dette gjeld både for kommunale og private barnehagar. Matpengar kjem i tillegg til maksprisen.

2. Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringar (og barn med utsett skulestart) som bur i hushald med låg inntekt har rett på 20 timar gratis opphaldstid i barnehage per veke. I frå august 2021 gjeld gratis kjernetid for hushald som har ei samla inntekt som er lågare enn 583 650 per år.

Frist for å søka om redusert betaling i barnehage og gratis kjernetid for barnehageåret 2021/2022 er 1.august 2021. Vi oppmodar likevel om å søkje så raskt som mogleg for å få med reduksjonen på fakturaen for august. Etter denne dato er det løypande behandling av søknadar, men det er ikkje tilbakeverkande kraft på vedtaka.

Skjema: Søknad om betalingsreduksjon på økonomisk grunnlag og gratis kjernetid (PDF, 639 kB)