Pedagogisk psykologisk teneste (PPT)

Alle kommunar skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste. Sveio har ikkje eige PPT kontor, men samarbeider med Haugesund og Utsira.
Tenesta er den sentrale hjelpeinstansen for barnehagar, skular og føresette.
PP-tjenesta har sammensette oppgåver knytt til det enkelte barn/elev, til gruppe/klasse og barnehage/skule som system, og som sentral aktør i forhold til andre instansar og etatar.

Sjå meir info på: Spesialundervisning og PPT - Haugesund kommune

Kven tar kontakt med PPT?

PPT får dei fleste henvendelser frå føresette, helsestasjonar, barnehagar og skular.
PP-tenesta sine sentrale arbeidsmåtar er hjelp til det enkelte barn/elev, konsultasjon, utgreiing og kompetanseutvikling. Dette omfattar:

  • Kartleggjing av det enkelte barn/elev sine vanskar og muligheter.
  • Konsultasjon i forhold til barnehagen/skulen, veiledning til føresette.
  • Sakkunnig utgreing /tilråding i forhold til spesialpedagogisk hjelp/undervisning.
  • Behandling og viderehenvisning, samarbeid med andre.
  • Kompetanse og organisasjonsutvikling

Målgruppe: PPT skal hjelpe born, ungdom i alderen 0 - 16 år og vaksne som har særlige opplæringsbehov. Det blir lagt særlig vekt på å forebyggja at vanskar utviklar seg, m.a ved å prioritera førskoleborn.

Foreldre- og eller elevar sjølv kan og ta kontakt med PPT utan anbefaling fra lege, skule eller barnehage. Dette kan skje ved direkte henvendelse personleg eller ved telefon.

Barnehagar/skolar har eige tilvisingsskjema og dette blir sendt PPT.

All hjelp fra PPT er gratis.

Kontaktinfo

Pedagogisk psykologisk teneste (PPT)Tlf. 52 74 34 80
E-post: ppt.kontoret@haugesund.kommune.no

Adresse

Besøksadresse :
Senter for barn og unge.
Skåregt. 103
5528 Haugesund

Kart