Ferdigattest og bruksløyve

 

Ferdigattest for tiltak med søknadsplikt

Før du kan ta i bruk det du har bygd, må du søkje om ferdigattest. Søknaden sender du til kommunen. Ferdigattesten viser at saken er ferdigbehandla av kommunen. Viss det er sendt inn en søknad via ein ansvarleg søkjar, er det ansvarlig søkjar som skal søkje om ferdigattest.

Skjema: Søknad om ferdigattest

Søknaden kan sendast elektronisk til postmottak@sveio.kommune.no eller på papir til Sveio kommune, postboks 40, 5559 Sveio

Melding om tiltak utan søknadsplikt

For tiltak som ikkje er søknadspliktige, skal blankett 5188 sendast til Sveio kommune.

Ein treng ikkje ferdigattest for ikkje søknadspliktige tiltak.  

Bruksløyve

Så lenge det kun gjenstår mindre arbeid og det ikkje er farleg å ta i bruk bygninga, kan du også søkje om mellombels bruksløyve. I løyve skal det komme fram kva arbeid som gjenstår og du får en frist for å ferdigstille. Ein mellombels bruksløyve gjer at bygningen kan takast i bruk før du har mottatt ferdigattest.

Her finner du søknadsskjema for midlertidig brukstillatelse

Søknaden kan sendast elektronisk til postmottak@sveio.kommune.no eller på papir Sveio kommune, postboks 40, 5559 Sveio

Kontaktinfo

Servicekontoret
Send e-post
Telefon: 53 74 80 00

Byggesaksavdelinga
Send e-post


 

Kart