Planarbeid

Dette arbeidet gjeld først og fremst handsaming av reguleringsplanar. Det er eit siktemål etter plan- og bygningslova at mest mogeleg av utbygginga skal skje etter godkjende planar. Siste åra har det vore eit aukande tal planar i Sveio.

Kommuneplanen skal rullerast kvart fjerde år. Dette er eit omfattande arbeid som skal gjerast med størst mogeleg medverknad frå innbyggjarane i kommunen. 

Kontaktinfo

Sveio kommune
Postboks 40
5559 Sveio
Besøksadresse: Sveiogata 70

Send e-post
Telefon: 53 74 80 00

Opningstider:
Mån.-fre. 0800-1530