Sosialhjelp

Telefonnummer ved akutt sosialhjelp frå Nav

På grunn av korona-situasjonen har NAV mellombels endra rutinen for søknad om økonomisk stønad. 

Ved akutt sosialhjelp kan ein ringe Nav på mobilnummer: 476 08 496.

For emergency contact with NAV about social benefits call mob:  476 08 496

Skjema

NAV ber om at dersom du har behov for økonomisk stønad, skriv du ut søknaden, fyller han ut og legg han i postkassen utanfor NAV-kontoret i Sveio sentrum. 

 
Dersom du ikkje har moglegheit for å skriva ut skjemaet, kan du komma innom Servicekontoret på kommunehuset og henta eit eksemplar. 

Dersom du har symptom på koronasmitte, har hatt dette i løpet av dei siste 14 dagane eller har vore utanlands dei siste 14 dagane, skal du ikkje oppsøka kommunehuset. Me ber då om at du sender nokon andre for å henta skjemaet på dine vegner.

Økonomisk sosialhjelp Nav Sveio

Økonomisk sosialhjelp skal sikre deg hjelp til naudsynt livsopphald dersom du ikkje kan sørgje for dette gjennom arbeid eller andre inntektskjelder.

Søknad om sosialhjelp må vere skriftleg, og opplysningane i søknaden må vere dokumenterte.

Søknadsskjema kan du hente på NAV Sveio.

 

 

Jobbase – eit tiltak for deg som bur i Sveio, er mellom 18-30 år og arbeidsledig

Kva er jobbasen?

Jobbasen er for unge mellom 18 og 30 år, som står utanfor arbeidslivet og ønskjer jobb. Hovudmålet til jobbase er at den enkelte på sikt skal kome inni utdanning eller løna arbeid.

Jobbasen er eit tiltak som i utgangspunktet går over 6 veker, men kor lenge kvar enkelt deltek vil vere individuelt.

Jobbasen er ein arena kor du som arbeidssøkjar kan få råd og rettleiing i vegen mot jobb. Jobbasen er eit prosjekt mellom Sveio kommune og NAV. Jobbasen har 2 rettleiarar som har som hobudopgåve å føljge opp ungdom og unge vaksne som vil i jobb.

Kva skjer på jobbasen:

  • Du kan få hjelp til å komme i arbeid og vere i aktivitet
  • Hjelp til å finna ledige stillingar, skrive CV og søknad
  • Hjelp til å førebøy deg til jobbintervju
  • Bistand til å ta kontakt med andre deler av hjelpeapparatet
  • Møta andre i same situasjon som deg og skapa nettverk
  • Samtaler, råd og rettleiing

Kva forventes av deg som deltakar:

  • At du stiller opp og deltek aktivt!
  • At du møter opp kl 09.00-11.30 kvar måndag, tysdag, onsdag og fredag (evt. etter avtale med rettleiar)
  • At du følgjer reglement for jobbasen.

Korleis kan eg melde min interesse:

  • Ta kontakt med NAV Sveio, enten på tlf. 55 55 33 33, skriv til oss på dittNAV på Nav.no eller besøk NAV sine lokale i Sveio sentrum

Kontaktinfo:

Besøksadresse: NAV Sveio, pb.14, 5559 Sveio, tlf. 55 55 33 33, Mob: 911 51 981

Kontakt

NAV Sveio
NAV Sveio
Sosialteneste
55 55 33 33

Adresse

Nav Sveio
Sveiogata 64C
5550 Sveio

Åpningstider

mandag-fredag 10-14 (torsdag stengt)