Transportkort

Funksjonshemma i Hordaland kan få støtte til fritidsreiser med drosje med TT-kort.

Kven kan søkje om å bli godkjent som brukar?

  • Ordninga gjeld personar over 9 år som er fast busett i Hordaland og som på grunn av sjukdom eller funksjonshemming ikkje kan nytte buss.
  • Rullestolbrukarar og blinde/sterkt svaksynte er prioriterte i ordninga, men andre med nedsett mobilitet kan og søkje.
  • Funksjonsnedsettinga må venteleg vare i minst 2 år.
  • Personar med fast plass i institusjon vert berre godkjend som brukar dersom dei er avhengig av rullestol eller er blind/sterkt svaksynte.

Kva kan du søkje om?

Du kan søkje om fritidsreiser med drosje eller spesialbil (bil utstyrt for transport av rullestolbrukarar).

Korleis søkjer du?

Søknaden består av to skjema: eigenerklæring og legeerklæring. Du fyller sjølv ut eigenerklæringa. Det er viktig at du grunngjev kvifor du ikkje kan nytte offentleg transport. Legeerklæringa skal fyllast ut og underteiknast av lege. Begge skjema må vere fylt ut før søknaden blir handsama. Send skjema samla til bustadkommunen.

Kven behandlar søknaden?

Fylkesdirektør samferdsel gjer vedtak i saka på grunnlag av ei tilråding frå den fylkeskommunale legenemnda. Du vil få melding om vedtak i saka så snart den er ferdig behandla. Får du avslag kan du klage til den fylkeskommunale klagenemnda.

Godkjenning som brukar

Som brukar av transportordninga får du eit elektronisk TT-kort med bilde. Alle søkjarar som blir godkjent, får saman med godkjenningsvedtaket tilsendt eit vedlegg med plass for liming av passfoto. Vedlegget skal returnerast til kortprodusenten for utferding av TT-kortet. Passfoto skal difor ikkje sendast inn saman med søknaden. Godkjenning som brukar av transportordninga for funksjonshemma blirt gjeve for 2 eller 4 år om gongen.

Påfylling av TT-kortet

Alle som får TT-kort får ein fast sum på kortet. TT-kortet blir fylt opp automatisk to gonger i året: 1. januar og 1. juli. TT-kortet skal vare i fleire år og det blir ikkje sendt ut nytt kort før påfylling. Unytta kvote blir overført ved kvoteskiftet 1. juli. Unytta kvote blir ikkje overført ved årsskiftet 1. januar.

 

Publisert av Solveig Merete Larsen Skree. Sist endra 15.11.2016

Kontaktinfo