Habilitering

Eining habilitering har ansvar for ulike tiltak og tenester til born og vaksne med utviklingsforstyrrelser.

Vi er i dag oppdelt i tre avdelingar:

 • Bustad tilbod (Stemhaugen/Straumøy, Åsveien)
 • Kommunal/privat avlastning
 • Arbeid/dagtilbod
 • Fagteam

Tiltak og tenester blir tilpassa den enkelte, enten individuelt eller i grupper. Utanom brukaren sjølv, er pårørande til dei som søkjer tenestene, dei viktigaste samarbeidspartnarane for å finna gode løysingar i kvar enkelt sin livssituasjon.

Tenestetilbod:

 • Boligtilbod
 • Avlastning
 • Arbeid/dag tilbod (klikk her for å sjå film frå arbeidstilbodet ved golfbanen)
 • Støttekontakt
 • Varig Tilrettelagde Arbeidsplassar (VTA)
 • Ansvarsgrupper
 • Individuell plan
 • Veiledningstenester/oppfølging i heimen.
 • Følgekort (ledsagerbevis)

Slik søker du:

Gå til søknadsskjema (PDF, 167 kB)

Søknaden skal du sende til: 
Sveio kommune v/Tenestekontoret, Løkjavegen 35, Sveio Omsorgssenter, 5550 Sveio. 

Kontaktinfo

Evy Kjellevold
Einingsleiar habilitering
Telefon: 53 74 81 92
Send e-post

Habilitering fagteam
Telefon: 53 74 82 95

Kart