Har du sjølvmordstankar

Psykisk helseteneste i Sveio kommune

  • Psykisk helseteneste er eit kommunalt helsetilbod til alle som bur og oppheld seg i kommunen.
  • Både vaksne og barn kan få tilbod  om hjelp. Dette er eit kostnadsfritt  lågterskeltilbod ( ikkje behov for henvisning frå lege)  
  • Me tilbyr samtalar for støtte og rettleiing knytta til psykiske helsevanskar . 
  • Du kan søka hjelp både om du har kortvarige psykiske vanskar, er i livskrise eller om du har langvarig psykisk sjukdom

Har du sjølvmordstankar

Dersom du opplever at livet kjennest meiningslaust, og du har svært mørke tankar er det viktig å snakke med nokon om dette så raskt som muleg.

I Psykisk helseteneste er me tre spesialsjukepleiarar innan psykisk helsearbeid som kan ta denne viktige samtalen med alle som treng det.  Ein av oss har også spesial kompetanse i å snakke med barn og unge.

Me har ingen å miste, så hugs at det alltid går an å få hjelp til å komme seg gjennom og ut av det vonde, uansett kor umuleg det kan kjennast når du opplever krise, stor belastning og/eller har tankar om at du ikkje vil leve.  Oftast handlar det om at du mest av alt ønskjer deg vekk frå det som er vondt - og få det betre.  Me vil gi deg time til samtale raskt, og svarer på telefon i kontortida: måndag til fredag  Kl 08.00 – 15.30. 

FASTLEGEN DIN KAN GI DEG ØYEBLIKKELEG HJELP  og kan hjelpe deg vidare til akuttmottak i spesialisthelsetenesta( AAT) når det er naudsynt. Psykisk helseteneste kan bistå  med å ta kontakte fastlege for vidare henvisning

Utanom kontortid må du ringe LEGEVAKTA: 116 117, eller ved akutthjelp: 113

 PSYKISK HELSETENESTE:  53 74 82 22 / 53 74 82 21 / 53 74 82 23 eller mobil: 900 93 551. E-post: Nancy.Helgesen@sveio.kommune.no

 Psykisk helseteneste sine kontor er i administrasjonsbygget ved Sveio Omsorgssenter, Løkjavegen 35, 5550 Sveio