Har du sjølvmordstankar

Psykisk helseteneste i situasjonen rundt koronaviruset:

Psykisk helseteneste i Sveio kommune har open telefonteneste måndag til fredag kl. 10.00–14.00, på tlf. 53 74 82 23.

Tenesta er open for alle over 18 år utan henvising frå lege.

Me tilbyr samtalar for støtte og rettleiing knytta til psykisk helse . 

Psykisk helseteneste er eit kommunalt helsetilbod til alle som bur og oppheld seg i kommunen.

Har du sjølvmordstankar

Dersom du opplever at livet kjennest meiningslaust, og tankane dine er mørke og dystre er det viktig å snakke med nokon om det så raskt som muleg!  I Psykisk helseteneste er me tre spesialsjukepleiarar innan psykisk helse, og me – i tillegg til fastlegen din eller Legevakta,  kan ta denne viktige samtalen med folk i alle aldersgrupper.  Ein av oss har også spesial kompetanse i å snakke med barn og unge.

Me har ingen å miste, -så hugs at det alltid går an å få hjelp til å komme gjennom og ut av det vonde, uansett kor umuleg det kan kjennast når du opplever krise, stor belastning og/eller har tankar om at du ikkje vil leve.  Oftast handlar det om at du mest av alt ønskjer deg vekk frå det som er vondt - og få det betre.  Me vil gi deg time til samtale raskt.

FASTLEGEN DIN KAN GI DEG ØYEBLIKKELEG HJELP – også hjelpe deg vidare til akuttmottak i spesialisthelsetenesta når det er naudsynt.

Kontortida i Psykisk helseteneste er: måndag til fredag  Kl 08,00 – 15,30.  Utanom kontortid kan du ringe LEGEVAKTA: 116 117

 PSYKISK HELSETENESTE I KOMMUNEN kan du sjølv kontakte for samtale med psykiatrisk sjukepleiar  på telefonnr:  53 74 82 21 eller 53 74 82 23

Dersom du ikkje får svar på kontortelefonane, kan du ringe:  Mobil 90 87 53 87. 

 Psykisk helseteneste sine kontor er i administrasjonsbygget på Sveio Omsorgsenter, Løkjavegen 35, 5550 Sveio

E-postadresse: bente.h.johannessen@sveio.kommune.no