Psykisk helseteneste

Psykisk helseteneste under koronasituasjonen:

Psykisk helseteneste i Sveio kommune har open telefonteneste måndag til fredag kl. 10.00–14.00, på tlf. 53 74 82 23.

Tenesta er open for alle over 18 år utan tilvising frå lege. Me tilbyr samtalar for støtte og rettleiing knytta til psykisk helse. Psykisk helseteneste er eit kommunalt helsetilbod til alle som bur og oppheld seg i kommunen.

Målsetting med den psykiske helsetenesta

  • Rask psykisk helsehjelp – tidleg innsats når livet av ulike grunnar er utfordrande.
  • Støtte og rettleiing for betre meistring av psykiske vanskar, belastningar, traumer og kriser. Individuelle samtalar.
  • Drøfta utfordringar og bistå med å finna ut kva ein kan endra på for å oppnå betre livskvalitet.
  • Førebygga langvarige psykiske vanskar.

Kven kan få hjelp ? 

Tilbodet er retta mot menneske som har psykiske helseproblem. Du kan søka hjelp både om du har langvarig psykisk sjukdom, om du har kortvarige psykiske vanskar, og både om alvorlege eller lettare problemstillingar. Psykisk helseteneste tilbyr rettleiing/støttesamtalar med spesialsjukepleiar og annan oppfølging dersom det er behov for det. Tenesta, som består av tre spesialsjukepleiarar innan psykisk helsearbeid, samarbeider tverrfagleg med andre instansar når det er relevant, og dersom tenestemottakaren samtykker til det.  

Både vaksne og barn kan få tilbod om psykisk helsehjelp frå psykisk helseteneste, og det er kostnadsfritt. Sjå òg informasjon om psykisk helse for barn og unge.

Kontaktinformasjon til psykisk helseteneste

Alle som har behov for psykisk helsehjelp / samtale med psykiatrisk sjukepleiar kan ta direkte kontakt og be om avtaletime. Fastlegen, skulen, familie, pårørande og/eller helsesøster kan òg formidla kontakt med tenesta dersom ein samtykker til det.

Utanom kontortid er det legevakta du må kontakta: 116 117

Telefonnummeret til psykisk helseteneste:  53 74 82 21 / 53 74 82 23

Avdelingsleiar for psykisk helseteneste:

Bente Hovland Johannessen
E-post: bente.h.johannessen@sveio.kommune.no 
Telefon: 53 74 82 21 (tysdag og torsdag)
Mobil: 90 87 53 87 (alle kvardagar)

Psykiatriske sjukepleiarar:

Ingunn Rydningen
Telefon: 53 74 82 23

Nancy Bøhn Helgesen
Telefon: 53 74 82 21

Dersom du har behov for helsehjelp frå fleire instansar (treng eit samansett hjelpetilbod) eller har behov for langvarig psykisk helsehjelp, må du søka skriftleg til:

Sveio kommune v/Tenestekontoret
Sveio omsorgssenter
Løkjavegen 35
5550 Sveio

Søknadsskjema (PDF, 167 kB)

Kriseteamet

Spesialsjukepleiar innan psykisk helse, prest og lege er basisgruppa i kriseteamet. Andre fagpersonar kan tiltre i teamet etter behov. Kriseteamet kan ved større krisehendingar tilby krisehjelp til enkeltpersonar eller familienettverk og andre grupper når dei involverte opplever å ha behov for fagleg hjelp og støtte gjennom ei krise. Når barn er involverte kan òg helsesøster delta i kriseteamarbeidet.

Kriseteamet kan òg tiltre utanom kontortid dersom det er behov for det. Teamet inngår ikkje i vaktordning, og må utanom kontortid kontaktast gjennom legevakt, politi, vakthavande prest eller kriseleiinga i kommunen.