Psykisk helseteneste

Psykisk helseteneste i situasjonen rundt koronaviruset:

Psykisk helseteneste i Sveio kommune har open telefonteneste måndag til fredag kl. 10.00–14.00, på tlf. 53 74 82 23.

Tenesta er open for alle over 18 år utan henvising frå lege.

Me tilbyr samtalar for støtte og rettleiing knytta til psykisk helse . 

Psykisk helseteneste er eit kommunalt helsetilbod til alle som bur og oppheld seg i kommunen.

Målsetting med tenesta

  • Rask psykisk helsehjelp - tidleg innsats når livet av ulike grunnar er utfordrande.
  • Støtte og rettleiing for betre meistring av psykiske vanskar, belastningar, traumer og kriser - individuelle samtalar.
  • Drøfte utfordringar - og bistå med å finne ut kva ein kan endre på for å oppnå betre livskvalitet.
  • Førebyggje langvarige psykiske vanskar.

Kven kan få hjelp ? 

Tilbodet er retta mot menneske som har psykiske helseproblem – du kan søkje hjelp både om du har langvarig psykisk sjukdom, om du har kortvarige psykiske vanskar – alvorlege eller lettare problemstillingar.  Psykisk helseteneste tilbyr veiledning/støttesamtalar med spesialsjukepleiar, og annan oppfølging dersom det er behov for det. Tenesta, som består av tre spesialsjukepleiarar  innan psykisk helsearbeid,  samarbeider tverrfagleg med andre instansar  når det er relevant, og  dersom tenestemottakaren samtykkjer i det.  

Både vaksne og barn kan få tilbod om psykisk helsehjelp frå Psykisk helseteneste, og det er kostnadsfritt. ( sjå også info om Psykisk helse for born og unge )

Kontaktinformasjon til psykisk helseteneste

Alle som har behov for psykisk helsehjelp / samtale med psykiatrisk sjukepleiar kan ta direkte kontakt og be om avtaletime. Fastlegen, skulen, familie / pårørande og helsesøster kan også formidle kontakt med tenesta dersom ein samtykkjer til det.

Utanom kontortid er det  LEGEVAKTA  du må henvende deg til: 116 117

Telefonnummeret til Psykisk helseteneste er:  53 74 82 21 / 82 23

Avdelingsleiar Psykisk helseteneste:
Bente Hovland Johannessen
e-post: bente.h.johannessen@sveio.kommune.no 
Telefon: 53 74 82 21 (tirsdag og torsdag), mobil: 90 87 53 87 (alle kvardagar)

Psykiatrisk sjukepleiar Ingunn Rydningen 53 74 82 23

Psykiatrisk sjukepleiar Nancy Bøhn Helgesen 53 74 82 21

Dersom du har behov for helsehjelp frå fleire instansar (treng eit samansett hjelpetilbod) eller har behov for langvarig psykisk helsehjelp, må du søkje skriftleg til Sveio kommune v/Tenestekontoret, Løkjavegen 35, Sveio Omsorgssenter, 5550 Sveio

Søknadsskjema (PDF, 167 kB)

Kriseteamet

Spesialsjukepleiar innan psykisk helse, prest og lege er basisgruppa i kriseteamet.  Andre fagpersonar kan tiltre i teamet etter behov.  Kriseteamet kan ved større krisehending tilby krisehjelp til enkeltpersonar eller familienettverk og andre grupper når dei involverte opplever å ha behov for fagleg hjelp og støtte gjennom ei krise.  Når barn er involverte kan også helsesøster delta i kriseteamarbeidet.

Kriseteamet kan også tiltre utanom kontortid dersom det er behov for det.  Teamet inngår ikkje i vaktordning, og må utanom kontortid kontaktast gjennom legevakt, politi, vakthavande prest eller kriseleiinga i kommunen