Psykisk helseteneste i Sveio kommune

Psykisk helseteneste har open telefonteneste måndag til fredag kl. 08–15.30
Telefon: 53 74 82 22 / 53 74 82 23 / 900 93 551

  • Psykisk helseteneste er eit kommunalt helsetilbod til alle som bur og oppheld seg i kommunen.
  • Både vaksne og barn kan få tilbod  om hjelp. Dette er eit kostnadsfritt  lågterskeltilbod ( ikkje behov for henvisning frå lege)  
  • Me tilbyr samtalar for støtte og rettleiing knytta til psykiske helsevanskar . 
  • Du kan søka hjelp både om du har kortvarige psykiske vanskar, er i livskrise eller om du har langvarig psykisk sjukdom

Målsetting med den psykiske helsetenesta

  • Rask psykisk helsehjelp, tidleg innsats når livet av ulike grunnar er utfordrande.
  • Støtte og rettleiing for betre meistring av psykiske vanskar, belastningar, traumer og kriser. 
  • Førebygga langvarige psykiske vanskar.

Kontaktinformasjon til psykisk helseteneste

Ein kan ta direkte kontakt på telefon eller e-post for timebestilling ( Fastlegen, pårørande skulen eller helsesjukepleiar kan også formidla kontakt med tenesta dersom ein samtykker til det). Utanom kontortid er det legevakta du må kontakta: 116 117.

Avdelingsleiar for psykisk helseteneste:
Nancy Bøhn Helgesen
E-post: Nancy.Helgesen@sveio.kommune.no
Telefon: 53 74 82 22
Mobil: 900 93 551

Kriseteamet

Spesialsjukepleiar innan psykisk helse, prest og lege er basisgruppa i kriseteamet. Andre fagpersonar kan tiltre i teamet etter behov. Kriseteamet kan ved større krisehendingar tilby krisehjelp til enkeltpersonar eller familienettverk og andre grupper når dei involverte opplever å ha behov for fagleg hjelp og støtte gjennom ei krise. Når barn er involverte kan også helsesjukepleiar delta i kriseteamarbeidet.

Kriseteamet kan  tiltre utanom kontortid dersom det er behov for det. Teamet inngår ikkje i vaktordning, og må utanom kontortid kontaktast gjennom legevakt, politi, vakthavande prest eller kriseleiinga i kommunen.