Tenestekontoret

Forvaltningen av helse- og omsorgstenester.

Tenestekontoret (TK) har ein servicefunksjon og skal behandla alle søknader som gjeld helse-og omsorgstenester i kommunen.

Du søker om alle helse-og omsorgstenester i Sveio gjennom Tenestekontoret  

Tenestekontoret skal utføra saksbehandling og vedtak etter helse-og omsorgstjenesteloven og skal sikra brukarar som oppheld seg i kommunen nødvendig helsehjelp når det er behov for det.

Hva tilbyr vi?

Ved Tenestekontoret får du som har behov for helse- og omsorgstenester svar på spørsmål, hjelp til søknader og informasjon om tenestane. Me skriv vedtaka som bestemmer kva tenester du får, og kor mykje og kor ofte den som søker kan forventa å få. Tenestekontoret  er også behjelpeleg med å fremføra klage dersom brukar har behov for det.

Koordinerande eining

Koordinerande eining skal bidra til å sikra heilhetlige og koordinerte tenestetilbod. Dette krev god samhandling internt i kommunen mellom fastlegar, andre sektorar og spesialisthelsetenesta.

Eininga har overordna ansvar for arbeidet med individuell plan og koordinator.

Hva kan du søke om?

 • korttidsopphald i institusjon
 • langtidsopphold i institusjon
 • praktisk bistand / heimehjelp
 • heimesjukepleie
 • psykisk helseteneste
 • avlastning til funksjonshemma
 • matombringing
 • trygghetsalarmar
 • individuell plan/koordinator
 • miljøarbeid
 • støttekontakt
 • dagsenter
 • omsorgsbustad
 • kvardagsrehabilitering
 • Pårørandestøtte/omsorgsstønad
 • Brukarstyrt personleg assistent
 • Ledsagerbevis

Informasjon om kommunen sine tenestetilbod kan du finna ved å gå inn på linken «helse-og omsorg».

Søknad helse-og omsorgstenestar:

For å søke helse-og omsorgstenestar frå Sveio Kommune må du sende søknad.

Gå til søknadsskjema (PDF, 167 kB)

Gå til søknad om koordinator / individuell plan (PDF, 70 kB)

Søknaden skal du sende til: 
Sveio kommune v/Tenestekontoret, Løkjavegen 35, Sveio Omsorgssenter, 5550 Sveio.

Saksbehandlingstid

Søknader blir behandla fortløpande. Kommunen har plikt til å behandla saken så snart som mogeleg. Dersom saken ikkje kan avgjerast innan ein månad, skal du ha skriftleg svar om årsaken til dette, med opplysningar om når det antas at vedtaket vil bli fatta, jmf. Forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandling.

Klagegang

Du kan klaga på vedtak innan ein frist på tre veker frå du mottek vedtaket. Klagen sender du til Tenestekontoret. I klagen skal du angi kva du ønskjer endra i vedtaket og begrunna dette. Tenestekontoret vil behandla søknaden på ny og vurdera om det er grunn til å endra vedtaket. Dersom klage ikkje fører til endra vedtak, vert saka oversendt Fylkesmannen i Vestland for endeleg vurdering og avgjerd.  

Publisert av Vibeke Berge Vierdal. Sist endra 17.09.2019

Kontaktinfo

Tenestekontoret.

Telefon: 53 74 82 20
Telefontid: 08:30-15:00

E-post: tenestekontoret@sveio.kommune.no

Besøksadresse:Løkjavegen 35, Sveio omsorgssenter
Postadresse: Løkjavegen 35, 5550 Sveio

Ekspedisjonstid: Mån.-fre. 08:30-15:00