Tenestekontoret

Tenestekontoret skal saksbehandle og tildele (forvalta) kommunale helse –og omsorgstenester.  Alle som bur og midlertidig oppheld seg i Sveio kommune skal få nødvendig helshjelp og pleie og omsorg,når det oppstår behov for det.

Tenestekontoret skal ivareta rettsikkerheten til innbyggarane gjennom forutsigbare og likebehandling uavhengig av alder og bustad i kommunen.

Ved Tenestekontoret  får du som har behov for pleie- og omsorgstjenestar svar på spørsmål, hjelp til søknadar, informasjon om tenestane og veiledning.

Det er Tenestekontoret som mottek søknadar på pleie- og omsorgstenester, kartlegger behova og bestiller dei tenestar som bruker har behov for. Tenestekontoret skriv vedtak som bestemmer hvilke tenester som gis, og hvor mykje og hvor ofte søkar kan forventa å motta tenestar. Tenestekontoret  er også behjelpeleg med å fremføra klage dersom brukar har behov for det.

Tilsette ved tenestekontoret:

Marianne S. Bjelland, leiar
Janne Dirdal Østerli
Else Berit Bøe
Cathrine Olsen

Tenestekontoret saksbehandlar søknad om følgande tenestar:

 • korttidsopphald i institusjon
 • langtidsopphold i institusjon
 • praktisk bistand / heimehjelp
 • heimesjukepleie
 • psykisk helseteneste
 • avlastning til funksjonshemma
 • matombringing
 • trygghetsalarmar
 • individuell plan/koordinator
 • miljøarbeid
 • støttekontakt
 • dagsenter
 • omsorgsbustad
 • kvardagsrehabilitering
 • omsorgslønn
 • brukarstyrt personleg assistent
 • Ledsagerbevis

Søknad helse-og omsorgstenestar:

For å søke helse-og omsorgstenestar frå Sveio Kommune må du sende søknad.

Gå til søknadsskjema (PDF, 167 kB)

Gå til søknad om koordinator / individuell plan (PDF, 70 kB)

Søknaden skal du sende til: 
Sveio kommune v/Tenestekontoret, Løkjavegen 35, Sveio Omsorgssenter, 5550 Sveio.

Når søknaden er sendt, og motteke av Tenestekontoret, vil det i dei fleste tilfella vera ein saksbehandler som tek kontakt for å avtala ein samtale (heimebesøk dersom nærmare opplysningar er påkrevd.) Kommunen skal innhenta dei opplysningar som er nødvendige for å avgjera saken. Normalt vil me komme på heimebesøk. Deretter fattast det eit vedtak. Du får begrunning samtidig med vedtaket. Du får alltid ein begrunning hvis det kan tenkast at du blir misnøgd med vedtaket. Hvis begrunningen ikkje følger med, kan du få den ved å hendvenda deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlar ved Tenestekontoret kan hjelpa deg å utforme ein skriftleg søknad.

Om søknaden blir innvilga, vil det bli fatta eit vedtak. Vedtaket skal det gi opplysningar om du har fått tildelt tenesten eller ikkje, og kva tenesten eventuelt omfattar og kor lenge tenesten gjeld.

Det skal også sei noko om kva søkjer må betale.

Det vil bli fatta eit vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tenesten eller ikkje, og kva tenesten eventuelt omfattar.

Saksbehandlingstid:

Søknader blir behandla fortløpande. Kommunen har plikt til å behandla saken så snart som mogeleg. Dersom saken ikkje kan avgjerast innan ein månad, skal du ha skriftleg svar om årsaken til dette, med opplysningar om når det antas at vedtaket vil bli fatta, jmf.Forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandling.

Klagegang:

Du kan klaga på vedtak innan ein frist på tre veker frå du mottek vedtaket. Klagen sender du til tenestekontoret.  I klagen skal du angi kva du ønsker endra i vedtaket og begrunna dette. Tenestekontoret vil behandla søknaden på ny og vurdera om det er grunn til å endra vedtaket. Viss vedtaket blir opprettholdt, vil saken bli sendt Fylkesmannen.

Informasjon om kommunen sine tenestetilbod kan du finna ved å gå inn på linken «helse-og omsorg». Søknadsskjema kan du lasta ned og senda til Tenestekontoret. Ta kontakt med Tenestekontoret hvis du har behov for hjelp til å fylla ut ein søknad.

Tenestekontoret har også ansvar for koordinerande eining. Gå til artikkel om koordinerande eining.

Publisert av Vibeke Berge Vierdal. Sist endra 04.04.2017

Kontaktinfo

Tenestekontoret held til på Sveio omsorgssenter

Telefon: 53 74 82 20
Telefontid: 08:30-15:00

E-post: tenestekontoret@sveio.kommune.no

Besøksadresse:Løkjavegen 35, Sveio omsorgssenter
Postadresse: Løkjavegen 35, 5550 Sveio

Ekspedisjonstid: Mån.-fre. 08:30-15:00