Høyringar og kunngjeringar
Publisert 22.10.2019
Våningshus

 Rullering av kommunedelplan for kulturminne i Sveio kommune, med høyring av planprogram

Publisert 19.06.2019

Varsel om oppstart av planarbeid – privat detaljregulering for del av gnr./bnr. 40/12 m.fl. – bustadområde Gjermundshaugen Sør, Sveio kommune

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt oppstart av detaljregulering for del av gnr./bnr. 40/12 m.fl. - bustadområde Gjermundshaugen Sør, mellombels planid 2019902, Sveio kommune.

Frist for innspel er 20.08.2019.

Publisert 21.05.2019

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8 vert det gitt varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for gnr. 80 bnr. 11 på Fjon i Sveio. Frist for innspel er  20. Juni 2019

Publisert 02.05.2019

Sveio kommunestyre fatta vedtak i møte 08.04.2019, sak KOM-015/19, i medhald av plan- og bygningslova § 12-12, om å godkjenna detaljregulering for den del av Fv. 47 på strekninga Fagerheim-Ekrene, som ligg i Sveio kommune.

Publisert 05.03.2019

Sveio kommmune har fatta vedtak, i medhald av §§ 12-10 og 12-11 i plan- og bygningslova, om å leggje privat detaljregulering for gnr. 40 bnr. 224 «Sveiåsen 3» ut til offentleg ettersyn.

Publisert 11.07.2018

Statens vegvesen har utarbeida forslag til reguleringsplan med konsekvensutgreiing i samband med eit investeringsprosjekt i Haugalandspakken. Planen gjeld bygging av ny Fv 47 mellom Haugesund og Sveio. Planområdet strekker seg frå Fagerheim i Haugesund til Ekrene i Sveio. 

Publisert 05.06.2018
DETALJREGULERING FOR BADEANLEGG I SVEIO SENTRUM

Sveio kommune varslar, i samsvar med plan- og bygningslova § 12-8, om oppstart av arbeid med detaljregulering for badeanlegg i Sveio sentrum på gnr. 40 bnr. 59 m.fl.Det har tidlegare vore varsla oppstart av planarbeid for badeanlegget med plassering ved Albatross/golfbanen (nord i sentrum), men dette arbeidet er no lagt ned etter vedtak i Sveio kommunestyre (i møte 28.05.2018, sak 034/18). Vedtaket viser ny plassering på eit meir tilgjengeleg og sentrumsnært areal.

Publisert 13.03.2018

Bremnes Seashore AS har søkt om å få auka godkjend MTB på lokaliteten Tittelsnes frå 2340 til 3120 tonn. Det er ikkje søkt om anna endring. Lokaliteten har 6 merdar med 160 meters omkrins. Søknaden er grunngjeven med utsett av storsmolt og at det vil gje betre kontroll på lakselus og betre fiskehelse. 

Publisert 12.10.2017

Publisert 25.08.2017
Plankart Steinartjørna

Sveio kommunestyre har i møte 12.12.2016, i medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjent privat detaljregulering for gnr. 40 bnr. 647 - Steinartjørna. Planen erstattar gjeldande reguleringsplan for gnr. 40 bnr. 106, planid: 2006006, vert ei utviding av tidligare planområde og legg samstundes opp til ei meir konsentrert utbygging.

Publisert 25.08.2017
Kommuneplankart Sletto Aust 2017

Sveio kommunestyre har i møte 06.03.2017, i medhald av plan- og bygningslova (PBL) § 12-12, godkjent privat detaljregulering for del av gnr. 56 bnr. 17 – «Sletto aust». 

Planforslaget erstattar kravet om utbyggingsplan i gjeldande reguleringsplan for området. Arealføremåla er i stort sett i samsvar med gjeldande reguleringsplan. Området omfattar om lag 125 daa og syner mellom anna byggjeområde for fritidsbustader, campingplass, utleigehytter, båtopplag, leikeplass, vegareal, friluftsområde og bevaring av kulturmiljø.

Publisert 25.08.2017
Detaljeregulering Økland gbr 36/37

Sveio kommunestyre har i møte 06.03.2017, i medhald av plan- og bygningslova (PBL) § 12-12, godkjent privat detaljregulering for gnr. 36 bnr. 37 mfl. – Økland.
Planforslaget er stort sett i samsvar med kommuneplanen, der området ligg som byggjeområde for bustader og naust, og som småbåthamn og friluftsområde i sjø. Planområdet er på om lag 37 dekar og forslaget syner mellom anna byggjeområde for naust og bustader, vegareal, parkering, gangvegar, grønstruktur, småbåtanlegg i sjø og småbåthamn. I tillegg er det lagt inn omsynssoner for frisikt og høgspentleidning.
 

Publisert 25.08.2017
Ill.bilde helse og omsorg

Forskrift om rett til langtidsopphald i sjukeheim i Sveio kommune, kriteriar og ventelister.

Bakgrunnen for forskrifta er lovendring i pasient-og brukarrettighetsloven og helse -og omsorgstenesteloven om rett til opphald i sjukeheim mm. som trer i kraft 1.juli 2017

Publisert 27.03.2017
Undervisningstime v/Sveio skule

Høyringsfrist utgått

Publisert 17.02.2017
Ill.bilde trafikksikringsplan

Høyringsfrist utgått

Det er utarbeida ny trafikksikkringsplan for Sveio Kommune som gjeld for perioden 2016-2027

Publisert 02.11.2016
Illustrasjonsfoto SFO

Høyringsfrist utgått.

Rådmannen har utarbeidd ei saksorientering som gjeld nye vedtekter i dei kommunale SFO-ordningane. Utgreiinga omhandlar ulike tilhøve, særleg gjeld dette bemanning, tilbodsstruktur, ferietilbod, prissetting og opningstider

Publisert 16.09.2016
Ryvarden. Foto Ida Kristin Vollum

Høyringsfrist utgått

  1. Sveio kommune har utarbeida forslag til kommunal planstrategi for perioden 2016-2019 og forslaget vert no gjort kjent for ålmenta, nabokommunar og offentlege styresmakter.
  1. Sveio kommune varslar samtidig oppstart av kommuneplanarbeid. I den samanheng vert forslag til planprogram for Kommuneplanen for Sveio 2019-2031 no sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn, som ein del av planstrategien.