Høyringar og kunngjeringar
Publisert 10.11.2021

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla at Asplan Viak AS, på vegner av Sveio kommune, set i gang arbeid med detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg mellom Auklandshamn skule og Lio, gnr. 36, bnr. 242 mfl., plan-ID 2021902.

Publisert 24.09.2021


Formannskapet har vedtatt å legga framlegg til forskrift om godtgjersle til folkevalde ut på høyring. 

Høyringsfristen er 15. oktober 2021.

Publisert 10.09.2021

 

Sveio formannskap vedtok i møtet 6. september å leggja Telemarksforsking sin rapport om framtidig fylkestilhøyrsle for Sveio kommune ut til offentleg høyring.