Høyringar og kunngjeringar
Publisert 09.01.2018

Sveio kommune har fatta vedtak om å leggja detaljregulering for Nordre avkøyring til Sveio sentrum – FV6/FV47 gnr 40 bnr 407 mfl. ut til offentleg ettersyn, i medhald av §§ 12-10 og 12-11 i plan- og bygningslova.

Publisert 07.12.2017
Avgrensing badeanlegg

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla oppstart av detaljregulering for badeanlegg i Sveio. Sveio kommunestyre fatta vedtak 19.06.2017, i sak 063/17, om å starta opp reguleringsplanarbeid for eit badeanlegg på del av gnr. 40 bnr. 224 m.fl nordaust for Sveio sentrum.

Publisert 12.10.2017

Publisert 25.08.2017
Plankart Steinartjørna

Sveio kommunestyre har i møte 12.12.2016, i medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjent privat detaljregulering for gnr. 40 bnr. 647 - Steinartjørna. Planen erstattar gjeldande reguleringsplan for gnr. 40 bnr. 106, planid: 2006006, vert ei utviding av tidligare planområde og legg samstundes opp til ei meir konsentrert utbygging.

Publisert 25.08.2017
Kommuneplankart Sletto Aust 2017

Sveio kommunestyre har i møte 06.03.2017, i medhald av plan- og bygningslova (PBL) § 12-12, godkjent privat detaljregulering for del av gnr. 56 bnr. 17 – «Sletto aust». 

Planforslaget erstattar kravet om utbyggingsplan i gjeldande reguleringsplan for området. Arealføremåla er i stort sett i samsvar med gjeldande reguleringsplan. Området omfattar om lag 125 daa og syner mellom anna byggjeområde for fritidsbustader, campingplass, utleigehytter, båtopplag, leikeplass, vegareal, friluftsområde og bevaring av kulturmiljø.

Publisert 25.08.2017
Detaljeregulering Økland gbr 36/37

Sveio kommunestyre har i møte 06.03.2017, i medhald av plan- og bygningslova (PBL) § 12-12, godkjent privat detaljregulering for gnr. 36 bnr. 37 mfl. – Økland.
Planforslaget er stort sett i samsvar med kommuneplanen, der området ligg som byggjeområde for bustader og naust, og som småbåthamn og friluftsområde i sjø. Planområdet er på om lag 37 dekar og forslaget syner mellom anna byggjeområde for naust og bustader, vegareal, parkering, gangvegar, grønstruktur, småbåtanlegg i sjø og småbåthamn. I tillegg er det lagt inn omsynssoner for frisikt og høgspentleidning.
 

Publisert 25.08.2017
Ill.bilde helse og omsorg

Forskrift om rett til langtidsopphald i sjukeheim i Sveio kommune, kriteriar og ventelister.

Bakgrunnen for forskrifta er lovendring i pasient-og brukarrettighetsloven og helse -og omsorgstenesteloven om rett til opphald i sjukeheim mm. som trer i kraft 1.juli 2017

Publisert 27.03.2017
Undervisningstime v/Sveio skule

Høyringsfrist utgått

Publisert 17.02.2017
Ill.bilde trafikksikringsplan

Høyringsfrist utgått

Det er utarbeida ny trafikksikkringsplan for Sveio Kommune som gjeld for perioden 2016-2027

Publisert 02.11.2016
Illustrasjonsfoto SFO

Høyringsfrist utgått.

Rådmannen har utarbeidd ei saksorientering som gjeld nye vedtekter i dei kommunale SFO-ordningane. Utgreiinga omhandlar ulike tilhøve, særleg gjeld dette bemanning, tilbodsstruktur, ferietilbod, prissetting og opningstider

Publisert 16.09.2016
Ryvarden. Foto Ida Kristin Vollum

Høyringsfrist utgått

  1. Sveio kommune har utarbeida forslag til kommunal planstrategi for perioden 2016-2019 og forslaget vert no gjort kjent for ålmenta, nabokommunar og offentlege styresmakter.
  1. Sveio kommune varslar samtidig oppstart av kommuneplanarbeid. I den samanheng vert forslag til planprogram for Kommuneplanen for Sveio 2019-2031 no sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn, som ein del av planstrategien.