Høyringar og kunngjeringar
Publisert 21.07.2022

Framlegg til ny forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Sveio kommune blir med dette lagt ut til offentleg høyring. Høyringsfristen blir sett til 1. oktober 2022.

Publisert 23.06.2022

I sak KOM-050/22 datert 18.05.2022 blei det gjort vedtak om å leggja forslag til kommunedelplan for Sveio sentrum 2022-2034 ut til offentleg ettersyn i medhald av §11-14 i plan- og bygningslova.

Publisert 17.06.2022

Dette er eit varsel om at Sveio kommune startar opp planarbeid for kommunedelplan for klima og energi. I kommunestyremøtet den 13.06.2022, sak KOM-054/22, ble det vedtatt offentleg ettersyn av planprogram for kommunedelplan for klima og energi i medhald av plan- og bygningslova (pbl) § §4-1 og 11-13.  

Publisert 15.06.2022

Formannskapet i Sveio vedtok i møte 23. mai å leggja utkast til ny næringsplan ut for høyring.
Me ber om at uttalar vert sendt til Sveio kommune (postmottak@sveio.kommune.no) innan 20. august 2022

Gå til dokumentet Strategisk næringsplan for Sveio 2022–2027 - Utkast til plan for uttale (PDF, 5 MB)

Publisert 11.05.2022

Høyringsfrist: 24. juni 2022

Publisert 24.03.2022

Hovudutval Teknisk/Næring har den 07.03.2022, sak 018/22, fatta vedtak om å leggja forslag til privat detaljregulering for utviding av Sveio Golfpark gnr. 92 bnr. 10 og 15, ut til offentleg ettersyn i medhald av § 12-10 i plan- og bygningslova.

Publisert 10.11.2021

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla at Asplan Viak AS, på vegner av Sveio kommune, set i gang arbeid med detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg mellom Auklandshamn skule og Lio, gnr. 36, bnr. 242 mfl., plan-ID 2021902.