Høyringar og kunngjeringar
Publisert 30.06.2017
del av 70 bnr 2.jpg

Med heimel  i plan- og bygningslova §§ 12-8 og 4-1 vert det med dette varsla oppstart av arbeid med detaljert reguleringsplan og høyring av forslag til planprogram for bustadområde på Vikse Austre del av gnr. 70, bnr. 2 i Sveio kommune. Innafor planområdet er også eigedommane gnr. 70, bnr. 71, 88, 89 og 90.                                                          

Publisert 11.05.2017
Ill.bilde helse og omsorg

Forskrift om rett til langtidsopphald i sjukeheim i Sveio kommune, kriteriar og ventelister.

Bakgrunnen for forskrifta er lovendring i pasient-og brukarrettighetsloven og helse -og omsorgstenesteloven om rett til opphald i sjukeheim mm. som trer i kraft 1.juli 2017

Publisert 28.04.2017
fylkesveg 6 Grimstveit–Sveio sentrum

Høyringsfrist utgått

I medhald av Plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8 vert det gitt varsel om at Statens vegvesen, i samarbeid med Sveio kommune, skal i gong med reguleringsplanarbeid for fylkesveg 6 på strekninga Sveio sentrum – Grimstveit i Sveio kommune.

 

Publisert 27.03.2017
Undervisningstime v/Sveio skule

Det er utarbeidd ny forskrift om ordensreglement for grunnskulen i Sveio kommune. Ordensreglementet er felles for barne- og ungdomstrinnet, og det er lagt vekt på at det skal vera tydeleg og lett å bruka, både for elevar og tilsette. Føremålet med ordensreglementet er å gi klare og føreseielege reglar i skulekvardagen, og å bidra til eit trygt og godt skulemiljø.ordensreglementet er sett opp etter eksempel i rundskriv frå Udir, og innhaldet er heimla i lovverket.

Høyringsfrist: 24.04.2017

Publisert 15.03.2017
Detaljeregulering Økland gbr 36/37

Sveio kommunestyre har i møte 06.03.2017, i medhald av plan- og bygningslova (PBL) § 12-12, godkjent privat detaljregulering for gnr. 36 bnr. 37 mfl. – Økland.
Planforslaget er stort sett i samsvar med kommuneplanen, der området ligg som byggjeområde for bustader og naust, og som småbåthamn og friluftsområde i sjø. Planområdet er på om lag 37 dekar og forslaget syner mellom anna byggjeområde for naust og bustader, vegareal, parkering, gangvegar, grønstruktur, småbåtanlegg i sjø og småbåthamn. I tillegg er det lagt inn omsynssoner for frisikt og høgspentleidning.
 

Publisert 14.03.2017
Kommuneplankart Sletto Aust 2017

Sveio kommunestyre har i møte 06.03.2017, i medhald av plan- og bygningslova (PBL) § 12-12, godkjent privat detaljregulering for del av gnr. 56 bnr. 17 – «Sletto aust». 

Planforslaget erstattar kravet om utbyggingsplan i gjeldande reguleringsplan for området. Arealføremåla er i stort sett i samsvar med gjeldande reguleringsplan. Området omfattar om lag 125 daa og syner mellom anna byggjeområde for fritidsbustader, campingplass, utleigehytter, båtopplag, leikeplass, vegareal, friluftsområde og bevaring av kulturmiljø.

Publisert 17.02.2017
Ill.bilde trafikksikringsplan

Det er utarbeida ny trafikksikkringsplan for Sveio Kommune som gjeld for perioden 2016-2027

Publisert 04.01.2017
Plankart Steinartjørna

Sveio kommunestyre har i møte 12.12.2016, i medhald av plan- og bygningslova § 12-12 godkjent privat detaljregulering for gnr. 40 bnr. 647 - Steinartjørna. Planen erstattar gjeldande reguleringsplan for gnr. 40 bnr. 106, planid: 2006006, vert ei utviding av tidligare planområde og legg samstundes opp til ei meir konsentrert utbygging.

Publisert 02.12.2016

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 4-1,12-2, 12-8 og 12-9 vert det varsla ny oppstart av områderegulering (reguleringsplan) for Vikingland på Bjelland. Nytt forslag til planprogram vert samtidig lagt ut på høyring. Planprogrammet legg føringane for planarbeidet og visar kva tema som skal utgreiast i planprosessen. Målsettinga med planarbeidet er å leggja til rette for eit framtidig Vikingland i Sveio.

Publisert 02.11.2016
Illustrasjonsfoto SFO

Høyringsfrist utgått.

Rådmannen har utarbeidd ei saksorientering som gjeld nye vedtekter i dei kommunale SFO-ordningane. Utgreiinga omhandlar ulike tilhøve, særleg gjeld dette bemanning, tilbodsstruktur, ferietilbod, prissetting og opningstider

Publisert 16.09.2016
Ryvarden. Foto Ida Kristin Vollum

Høyringsfrist utgått

  1. Sveio kommune har utarbeida forslag til kommunal planstrategi for perioden 2016-2019 og forslaget vert no gjort kjent for ålmenta, nabokommunar og offentlege styresmakter.
  1. Sveio kommune varslar samtidig oppstart av kommuneplanarbeid. I den samanheng vert forslag til planprogram for Kommuneplanen for Sveio 2019-2031 no sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn, som ein del av planstrategien.