Høyringar og kunngjeringar
Publisert 22.10.2019

 Rullering av kommunedelplan for kulturminne i Sveio kommune, med høyring av planprogram

Publisert 19.06.2019

Varsel om oppstart av planarbeid – privat detaljregulering for del av gnr./bnr. 40/12 m.fl. – bustadområde Gjermundshaugen Sør, Sveio kommune

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt oppstart av detaljregulering for del av gnr./bnr. 40/12 m.fl. - bustadområde Gjermundshaugen Sør, mellombels planid 2019902, Sveio kommune.

Frist for innspel er 20.08.2019.

Publisert 21.05.2019

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-3 og 12-8 vert det gitt varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for gnr. 80 bnr. 11 på Fjon i Sveio. Frist for innspel er  20. Juni 2019

Publisert 02.05.2019

Sveio kommunestyre fatta vedtak i møte 08.04.2019, sak KOM-015/19, i medhald av plan- og bygningslova § 12-12, om å godkjenna detaljregulering for den del av Fv. 47 på strekninga Fagerheim-Ekrene, som ligg i Sveio kommune.