Høyringar og kunngjeringar
Publisert 05.06.2018

Sveio kommune varslar, i samsvar med plan- og bygningslova § 12-8, om oppstart av arbeid med detaljregulering for badeanlegg i Sveio sentrum på gnr. 40 bnr. 59 m.fl.Det har tidlegare vore varsla oppstart av planarbeid for badeanlegget med plassering ved Albatross/golfbanen (nord i sentrum), men dette arbeidet er no lagt ned etter vedtak i Sveio kommunestyre (i møte 28.05.2018, sak 034/18). Vedtaket viser ny plassering på eit meir tilgjengeleg og sentrumsnært areal.

Publisert 13.03.2018

Bremnes Seashore AS har søkt om å få auka godkjend MTB på lokaliteten Tittelsnes frå 2340 til 3120 tonn. Det er ikkje søkt om anna endring. Lokaliteten har 6 merdar med 160 meters omkrins. Søknaden er grunngjeven med utsett av storsmolt og at det vil gje betre kontroll på lakselus og betre fiskehelse.