Høyring – Forskrift om godtgjersle til folkevalde


Formannskapet har vedtatt å legga framlegg til forskrift om godtgjersle til folkevalde ut på høyring. 

Høyringsfristen er 15. oktober 2021.

Sveio formannskap fatta i sak FOR-077/21 følgande vedtak: 

  1. Formannskapet vedtar å legga framlagde forslag til forskrift om godtgjersle til folkevalde ut til offentleg høyring.
  2. Alle parti som stilte lister til kommunestyrevalet 2019 skal bli spesielt inviterte til å gi høyringsinnspel.
  3. Høyringsfrist blir sett til tre veker frå publiseringsdato.

Bakgrunn for saka

Den nye kommuneloven slår fast at kommunestyret skal vedta forskrift om folkevalde sin rett til dekning av utgifter og økonomisk tap, arbeidsgodtgjering, ettergodtgjersle og permisjonar. Denne mynda låg òg til kommunestyret etter tidlegare kommunelov, men etter ny lov er det no plikt til å regulera dette i form av ei formell forskrift.

Saksdokument

Nærmare grunngiving for framlegget til forskrift finst i sakspapiret til formannskapet. Vedlagd saka er òg sjølve framlegget til ny forskrift, samt gjeldande satsar for godtgjersle. 

Forskrift om godtgjersle til folkevalde – Sakspapir (PDF, 21 kB)

Forskrift om godtgjersle til folkevalde – Framlegg til forskrift (PDF, 298 kB)

Forskrift om godtgjersle til folkevalde – Noverande satsar (PDF, 239 kB)

***

Innspel til høyringa kan sendast pr. e-post til politisk sekretær: bjarte.stolas.storli@sveio.kommune.no 

Høyringsfristen er 15. oktober 2021.