Kommunedelplan for Sveio sentrum 2022-2034 – Offentleg ettersyn

I sak KOM-050/22 datert 18.05.2022 blei det gjort vedtak om å leggja forslag til kommunedelplan for Sveio sentrum 2022-2034 ut til offentleg ettersyn i medhald av §11-14 i plan- og bygningslova.

Kommunedelplanen skal vera eit overordna styringsverktøy som skal leggjast til grunn ved planlegging, forvaltning og utbygging av sentrum.

Sveio kommune starta opp  arbeidet med å revidera gjeldande kommunedelplan for Sveio sentrum i mai 2015. I planforslaget er planområdet utvida for å sikra ei planlegging som ser på  samanhengane mellom sentrum og områda omkring for å skapa eit meir heilskapleg bilete av planen. Kommunedelplanen for Sveio sentrum skal leggja til rette for god fordeling og bruk av areala i og rundt sentrum slik at dei gode områda for mellom anna landbruk, friluftsliv og fritidsaktivitetar ikkje blir bygd ned i framtida. Samstundes må det leggjast til rette for vidare utbygging av både bustader, handels- og service funksjonar, anna næringsliv og offentlege tenester. Rett arealføremål på rett stad er utgangspunktet for planarbeidet. Sveiogata som går gjennom sentrum har vore sentral i planleggingsarbeidet for å sikra godt tilgjenge til heile sentrum og tilboda der.

Tidleg i høyringsperioden vil det bli skipa til eit informasjonsmøte om planen:

Møtestad: Kommunestyresalen

Møtetidspunkt: Tysdag 28. juni kl. 18.00

sentrumsplan  

Følgjande dokument inngår i høyringa:

 • Plankart
 • Planføresegner
 • Planomtale
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
  • Fareidentifisering
  • Sårbarheitsvurdering
 • Konsekvensutgreiing (KU) m/ vedlegg
  • Klimaendringar og klimatilpassing
  • Vurdering av gjeldande reguleringsplanar i sentrum
  • Kunnskapsgrunnlag – miljøtema
  • Kunnskapsgrunnlag – risiko
 • Stadanalyse for Sveio sentrum
 • Barnetråkkregistreringar i Sveio kommune
 • Innspelsliste til kommunedelplan for Sveio sentrum
 • Rapport frå arbeidsmøte

Aktuelle høyringsinstansar blir varsla særskilt.

Merknader til planforslaget kan sendast til postmottak@sveio.kommune.no eller Sveio kommune, postboks 40, 5559 Sveio innan 25.08.2022.

Rapportar og notat som er lagt til grunn for arbeidet er her:

Føresegner til kommunedelplan for Sveio sentrum (PDF, 592 kB)

Innspelsliste til kommunedelplan for Sveio sentrum (PDF, 9 MB)

Konsekvensutgreiing for kommunedelplan for Sveio sentrum med konklusjonane frå ROS-analysen (PDF, 32 MB)

KDP_Planomtale_20.06.2022 (L)(1006093) (PDF, 10 MB)

Sveio sentrum plankart-pdf_17.06.2022 (L)(1006080) (PDF, 10 MB)

KDP_ROS-analyse Fareidentifisering_2021 (L)(1006094) (PDF, 2 MB)

KDP_ROS-analyse Sårbarheitsvurdering_2021 (L)(1006081) (PDF, 340 kB)

Kunnskapsgrunnlag - risiko (L)(1006082) (PDF, 11 MB)

Kunnskapsgrunnlag-miljøtema (L)(1006083) (PDF, 2 MB)

Om klimaendringar og klimatilpassing_2021 (L)(1006084) (PDF, 212 kB)

Vurdering av gjeldande reguleringsplanar i sentrum_2021 (PDF, 47 MB)

Barnetråkkregistreringar i Sveio kommune_2017 (PDF, 10 MB)

Stadanalyse for Sveio sentrum 04.01.19 (PDF, 6 MB)