Kunngjering - detaljregulering for Fagerland og Bjørkelio gnr. 30 bnr. 2 m.fl.

Sveio kommune har i møte den 14.06.2021, sak KOM-077/21, godkjent detaljregulering for Fagerland og Bjørkelio, del av gnr. 30 bnr. 2 mfl. i medhald plan- og bygningslova (pbl) §12-12. 

Føremålet med planen er å legga til rette for vidare utvikling av området med ein kombinasjon av bustader, fritidsbustader og småbåtanlegg. Plankart, føresegner og andre saksdokument finn du under vedlegg.

Kommunestyret sitt vedtak kan verte påklaga til Fylkesmannen i Vestland innan tre veker frå denne kunngjeringa, jf. pbl § 12-13. Eventuell klage må vera grunngjeven og skal verte sendt til Sveio kommune, Postboks 40, 5559 Sveio, eller til postmottak@sveio.kommune.no. Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må etter pbl §§ 15-2 og 15-3 vera sett fram innan tre år.

Vedlegg:

  1. Vedtak (PDF, 936 kB)
  2. Saksførelegg frå offentleg ettersyn (PDF, 377 kB)
  3. Planføresegn (PDF, 2 MB)
  4. Plankart (PDF, 19 MB)
  5. Planomtale (PDF, 5 MB)
  6. Utsnitt frå kommuneplan (PDF, 983 kB)
  7. Ortofoto (PDF, 14 MB)