Offentleg ettersyn – detaljregulering for gnr 40 bnr 224 Sveiåsen 3

Sveio kommmune har fatta vedtak, i medhald av §§ 12-10 og 12-11 i plan- og bygningslova, om å leggje privat detaljregulering for gnr. 40 bnr. 224 «Sveiåsen 3» ut til offentleg ettersyn.

Planområdet omfattar om lag 70 daa og planforslaget viser mellom anna byggjeområde for

bustader, barnehage og brannstasjon samt vegareal og grønstruktur.

Planframlegget ligg til offentleg ettersyn i 6 veker, i tidsrommet 07.03.2019 – 23.04.2019

Eventuelle merknader vert å senda på e-post til postmottak@sveio.kommune.no eller med

brev til Sveio kommune, Postboks 40, 5559 Sveio innan 23.04.2019.