Offentleg ettersyn - Detaljregulering for symje- og idrettshall i Sveio sentrum

I medhald av § 12-10 i plan- og bygningslova vert forslag til detaljregulering for symje- og idrettshall i Sveio kommune, lagt ut til offentleg  ettersyn.

Planforslaget omfattar gnr. 40 bnr. 2 mfl. og viser i hovudsak arealføremål for offentleg/privat tenesteyting. Planen har i hovudsak til hensikt å leggja til rette for symje- og idrettsanlegg med tilhøyrande parkeringsareal og uteområde. Plassering av anlegget i planområdet er ikkje avklara, og vil skje i samband med konkurranse om utforming og bygging av anlegget. I tillegg er det vist areal for kombinert grønstruktur (naturpreget område), uteoppholdsareal, veg og fortau.

Planområdet er på om lag 40 da og arealet er vist i kommunedelplanen for Sveio sentrum som byggjeområde for sentrumsfunksjonar (bustader, forretning og kontor).

Planframlegget ligg til offentleg ettersyn i 7 veker, i tidsrommet 08.03.2021 – 26.04.2021.

Eventuelle merknader vert å senda på e-post til postmottak@sveio.kommune.no eller med brev til Sveio kommune, Postboks 40, 5559 Sveio innan 26.04.2021

DETALJREGULERING FOR SYMJE- OG IDRETTSHALL I SVEO SENTRUM
Tittel Publisert Type
01 Føresegner Sveio symje- og idrettshall Rev04_NYNORSK rev 3

08.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 01 Føresegner Sveio symje- og idrettshall Rev04_NYNORSK rev 3.pdf
01 Planomtale Symje- og idrettshall Sveio Rev 04_NYNORSK

08.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 01 Planomtale Symje- og idrettshall Sveio Rev 04_NYNORSK.pdf
OFFENTLEG ETTERSYN - DETALJREUGLERING FOR SYMJE- OG IDRETTSHALL I SVEIO GNR. 40 BNR. 2, 309 MFL (L)(913232)

08.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned OFFENTLEG ETTERSYN - DETALJREUGLERING FOR SYMJE- OG IDRETTSHALL I SVEIO GNR. 40 BNR. 2, 309 MFL (L)(913232).pdf
VEDLEGG 04 Sveiåsen I

08.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned VEDLEGG 04 Sveiåsen I.pdf
VEDLEGG 08 Plankart Sveio symje- og idrettshall

08.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned VEDLEGG 08 Plankart Sveio symje- og idrettshall.pdf
VEDLEGG 01 ROS analyse side 1

08.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned VEDLEGG 01 ROS analyse side 1.pdf
VEDLEGG 01 ROS analyse side 2

08.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned VEDLEGG 01 ROS analyse side 2.pdf
VEDLEGG 03 Plan Nordre avkøyring til Sveio sentrum

08.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned VEDLEGG 03 Plan Nordre avkøyring til Sveio sentrum.pdf
VEDLEGG 05 Fylkesmannen Vestland

08.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned VEDLEGG 05 Fylkesmannen Vestland.pdf
VEDLEGG 06 Vestland Fylkeskommune

08.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned VEDLEGG 06 Vestland Fylkeskommune.pdf
VEDLEGG 07 Folkehelsekoordinator

08.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned VEDLEGG 07 Folkehelsekoordinator.pdf