Offentleg ettersyn - områderegulering for Ekrene Vest, gnr 73 bnr 1

Hovudutval Teknisk/Næring har den 11.05.2020, sak 024/20, fatta vedtak om å leggja forslag til områderegulering for Ekrene vest, gnr. 73 bnr. 1 m.fl. ut til offentleg ettersyn i medhald av § 12-10 i plan- og bygningslova.

Føremålet med planarbeidet er å sikra gjennomføring av ny Rophusveg, og samstundes leggja rammer for vidare utvikling av området med bustadfelt, barnehage, landbruk, friluftsområder og tilhøyrande anlegg.

Planarbeidet er i samsvar med kommuneplanen og utløyser ikkje krav om konsekvensutgreiing etter pbl § 4-2. 

Planframlegget ligg til offentleg ettersyn i tidsrommet 14.05.2020-26.06.2020.

Eventuelle merknader kan verte sendt på e-post til postmottak@sveio.kommune.no eller per post til Sveio kommune, Postboks 40, 5559 Sveio innan 26.06.2020

Vedlegg:

Sakspapir (PDF, 2 MB)

Områdeplan Ekrene Vest, gnr 73 bnr 1 m.fl. (PDF, 3 MB)

Områdeplan Ekrene Vest, med plan for fv.47 (PDF, 3 MB)

Områderegulering for Ekrene (PDF, 230 kB)

Planbeskrivelse Ekrene Vest (PDF, 13 MB)

Planbestemmelser (PDF, 499 kB)

Planbestemmelser (PDF, 499 kB)

Samandrag av fråsegn og merknad til oppstart (PDF, 338 kB)

Kommentarar til områderegulering (PDF, 691 kB)

Svar på offentleg ettersyn - områderegulering Ekrene Vest (PDF, 3 MB)

Uttale til områderegulering for Ekrene Vest (PDF, 170 kB)

Vedlegg - brev av 24.04.18 (PDF, 721 kB)

VS grunneigarmøte 30.sept. - innspel til reguleringsplan (PDF, 304 kB)

BF1 og BF2 (PDF, 224 kB)

Brev vedkomande områderegulering for Ekrene Vest (PDF, 326 kB)

E-postkorrespondanse SVV - førespurnad om førehandsuttale (PDF, 395 kB)

Fråsegn til offentleg ettersyn av områderegulering (PDF, 201 kB)

Innspel til områdeplan for Ekrene Vest (PDF, 2 MB)

Innspel til områdeplan for Ekrene Vest (PDF, 103 kB)

Kart med kommentarar frå Olsen og Nygaard as (PDF, 2 MB)

Kommentarar til omregulering for gnr 73 bnr 1 (PDF, 271 kB)

Kommentarar til planlagt områderegulering (PDF, 193 kB)

Merknad til områderegulering (PDF, 244 kB)

Merknad til offentleg ettersyn (PDF, 3 MB)

Offentleg ettersyn Ekrene Vest nye bustadfelt (PDF, 129 kB)

Områdeplan Ekrene (PDF, 204 kB)