OFFENTLEG ETTERSYN – PRIVAT DETALJREGULERING FOR UTVIDING AV SVEIO GOLFPARK GNR. 92 BNR. 10 OG 15

Hovudutval Teknisk/Næring har den 07.03.2022, sak 018/22, fatta vedtak om å leggja forslag til privat detaljregulering for utviding av Sveio Golfpark gnr. 92 bnr. 10 og 15, ut til offentleg ettersyn i medhald av § 12-10 i plan- og bygningslova.

Planforslagets hensikt er å leggja til rette for utviding av 9-hols golfbane. Planområdet er på om lag 60 daa og plankartet viser i hovudsak arealføremål for golfbane, friområde, turveg og golfveg. I kommuneplanen ligg planområdet med arealføremål næring og LNF-område.

Vedlagt finn du forslag til plankart, føresegner, planskildring, konsekvensutgreiing og saksframlegg.

Plankart 28.09.21 (PDF, 506 kB)

Føresegner 22.12.21 (PDF, 52 kB)

Planskildring 22.12.21 (PDF, 5 MB)

Konsekvensutgreiing 28.09.21 (PDF, 10 MB)

Saksframlegg 07.03.2022 (PDF, 69 kB)

Planframlegget ligg til offentleg ettersyn i 8 veker, i tidsrommet 24.03.2022 - 19.05.2022.

Eventuelle merknader kan sendast på e-post til postmottak@sveio.kommune.no, eller per brev til Sveio kommune, Postboks 40, 5559 Sveio, innan 19.05.2022.