Planstrategi for Sveio 2020-2023

Kommunestyret skal minst ein gong i kvar valperiode, og seinast innan eitt år etter konstituering, utarbeida og vedta ein kommunal planstrategi. Planstrategien bør innehalda ei drøfting av kommunen sine strategiske val knytt til samfunnsutvikling. Sveio kommune har no utarbeida den tredje planstrategien som gjeld for perioden 2020-2023. Parallelt med arbeidet har kommunen arbeida med revisjon av kommuneplanen sin samfunnsdel. Planar som er vurdert starta opp og utarbeida i perioden er vist i vedlegget til planstrategien.

Kommunen varsla oppstart med arbeidet med planstrategien i mars 2020 og bad i den samanheng offentlege styresmakter og nabokommunar om synspunkt til arbeidet. Kommunestyret fatta vedtak i møte 15.06.2020, sak KOM-067/20, om å godkjenna planstrategein med vilkår om nokre justeringar og at dokumentet skulle gjerast offentleg tilgjengeleg i 30 dagar før vedtaket trer i kraft. No blir den kommunale planstrategien gjort offentleg fram til 1. desember 2020, før vedtaket om godkjenning av dokumentet gjeld.  

  • Planstrategien for Sveio 2020-2023
  • Folkehelseoversikt 2019
  • Folkehelseprofil 2020
  • Saksframlegg – vedtak om planstrategien
Planstrategien for Sveio 2020-2023
Tittel Publisert Type
Folkehelseoversikt for Sveio 2019

• Folkehelseoversikt 2019

02.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Folkehelseoversikt for Sveio 2019.pdf
FHI Folkehelseprofil for Sveio kommune 2020

• Folkehelseprofil 2020

02.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned FHI Folkehelseprofil for Sveio kommune 2020.pdf
Saksframlegg - Kommunal planstrategi 2020-2023

• Saksframlegg – vedtak om planstrategien

02.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Saksframlegg - Kommunal planstrategi 2020-2023.pdf
PLANSTRATEGI FOR SVEIO KOMMUNE 2020-2023_ endeleg

Planstrategien for Sveio 2020-2023

02.11.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned PLANSTRATEGI FOR SVEIO KOMMUNE 2020-2023_ endeleg.pdf