Privat detaljregulering for gnr. 70 bnr. 2 mfl.

Sveio kommune har fatta vedtak om å leggja privat detaljregulering for gnr. 70 bnr. 2 mfl. ut til offentleg ettersyn, i medhald av §§ 12-10 og 12-11 i plan- og bygningslova.
Planområdet omfattar om lag 37 daa og er utarbeida etter godkjent planprogram med konsekvensutgreiing. Forslaget viser mellom anna byggjeområde for bustader og barnehage samt vegareal og grønstruktur.

Planframlegget ligg til offentleg ettersyn i 6 veker, i tidsrommet 24.01.2019 – 07.03.2019.

Eventuelle merknader vert å senda på e-post til postmottak@sveio.kommune.no eller med brev til Sveio kommune, Postboks 40, 5559 Sveio innan 07.03.2019.

 Sjå vedlegg på sida til høgre.

Publisert av Janne Bådsvik. Sist endra 23.01.2019