Korona – Testing, vaksine og generell info

Testing for koronavirus 
Sveio deler testsenter med Tysvær, og senteret ligg i Aksdal. Personar som er innbyggarar i kommunen og over tolv år kan bestilla time via nett
 

Testsenteret kan kontaktast på 52 75 74 00 og har følgande opningstider:

 • Måndag–fredag: Kl. 08.30–10.00 og kl. 12.00–13.00
 • Laurdag: Kl. 12.00–13.00
 • Søndag: Stengd

Meir informasjon om testsenteret og testing generelt, inkludert sjølvtesting, finn du på Tysvær kommune sine nettsider.

***

Har du spørsmål om vaksinasjon, kan du ringa vaksinetelefonen på 948 84 650 (ope kl. 08.30–13.00).

***

Om du mistenker at du kan vera smitta bør du halda deg heime. Sjå FHI sine nettsider for konkrete råd.

Berre kontakt helsevesenet dersom du treng helsehjelp. Kontakt i så fall fastlegen din pr. telefon. Utanom opningstidene for din fastlege kan du kontakta legevakta på 116 117.

Informasjon og kontakt

Nyttige lenker

Du finn mykje nyttig informasjon på informasjonssidene til Folkehelseinstituttet (FHI) og på Helsenorge.no. Ei enkel oversikt over Folkehelseinstituttet sine råd til befolkninga finn du her.  

Dersom du ikkje finn svar på det du lurer på, kan du ringa Helsedirektoratet sin informasjonstelefon på 815 55 015 (kvardagar kl. 08.00–15.30). Helsedirektoratet oppfordrar til at ein les informasjon på nett før ein eventuelt ringer informasjonstelefonen.

Oppdatert informasjon om situasjonen nasjonalt finn du på regjeringa sine nettsider.   

Oversikt over lokale og nasjonale info-, hjelpe- og krisetelefonar/-tenester

SVEIO

 • Psykisk helseteneste (for alle over 18 år): 53 74 82 23

  Måndag–fredag 10.00–14.00
   
 • Spesialpedagogar/foreldrerettleiarar (tips og råd til foreldre): 951 79 336 / 412 08 161
   
 • Kontaktpersonar for barn og unge (11–18 år): 928 62 539 / 958 57 557 / 464 20 323 / 951 33 239

  Måndag–fredag 14.00–21.00
   
 • Rådgiving til lokalt næringsliv (inkl. sjølvstendig næringsdrivande) via Atheno: post@atheno.no
   
 • Røde Kors Haugesund: 477 62 450

  Alle dagar kl. 17.00–19.00
   
 • Koronatestsamarbeid med Tysvær: 52 75 74 00

  Måndag–fredag 08.30–15.00 

NASJONALT

 

Vaksine

Generell informasjon om koronavaksinasjon

Koronavaksinasjonen i Sveio kommune er ein del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, kor kommunen skal tilby koronavaksine til alle innbyggarar som ønsker det.

Vaksinen er gratis.

Koronavaksinasjonen av befolkninga i Sveio kommune starta i byrjinga av januar, kor kommunen – i tråd med nasjonale retningslinjer – vaksinerer befolkninga i prioritert rekkjefølge:

 1. Bebuarar i sjukeheim og utvalde helsepersonellgrupper
 2. Alder 85 år og eldre og utvalde helsepersonellgrupper
 3. Alder 75–84 år
 4. Alder 65–74 år og personar mellom 18 og 64 år med underliggande sjukdommar/tilstandar med høg risiko for alvorleg forløp (merka med * i lista under)
 5. Alder 55–64 år med underliggjande sjukdomar/tilstandar
 6. Alder 45–54 år med underliggjande sjukdomar/tilstandar
 7. Alder 18–44 år med underliggjande sjukdomar/tilstandar
 8. Alder 55–64 år
 9. Alder 45–54 år
 10. Alder 18–24 år og 40–44 år (Ny)
 11. Alder 25–39 år (Ny)

Ungdom 16–17 år

For barn og unge er risiko for alvorleg forløp av covid-19 låg, sjølv ved kronisk underliggande sjukdom. Det blir likevel opna for vaksinasjon av ungdom med høg risiko for alvorleg sjukdom (dei vil komma i prioriteringsgruppe 4). Dette er først og fremst ungdommar som har alvorlege og komplekse nevrologiske sjukdommar eller medfødde syndrom, men òg sjukdommar merka med * i lista under. Andre tilstandar med særleg høg risiko kan vurderast individuelt jf. Norsk barnelegeforening si liste.

Risikogrupper (underliggjande sjukdomar/tilstandar)

Personar med følgjande sjukdommar/tilstandar er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsjukdom siste fem år*  
 • Annan aktiv kreftsjukdom, pågåande eller nyleg avslutta behandling mot kreft (spesielt immundempande behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sjukdommar eller muskelsjukdommar som medfører nedsett hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS, Downs syndrom)*  
 • Kronisk nyresjukdom eller betydeleg nedsett nyrefunksjon*  
 • Kronisk leversjukdom eller betydeleg nedsett leverfunksjon  
 • Immundempande behandling som ved autoimmune sjukdommar  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesjukdom, inkludert cystisk fibrose og alvorleg astma som har medført bruk av høgdose-inhalasjonssteroid eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høgare 
 • Demens  
 • Kroniske hjarte- og karsjukdommar (med unntak av høgt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

*Desse sjukdommar/tilstander kan gi ein høg risiko for alvorleg forløp og død òg hos yngre.

Annan svært alvorleg sjukdom kan òg gi økt risiko for alvorleg forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfelle blir vurdert individuelt av lege.

Folkehelseinstituttet sitt vaksinasjonsprogram

På Folkehelseinstituttet si temaside om ansvarsforhold og organisering av koronavaksinasjonsprogrammet i Noreg vil det til ei kvar tid ligga oppdatert informasjon om vaksinen.

Lurer du på om du kan/bør vaksinera deg?

Kontakt fastlegen din. 

Oppdatert 25. mai 2021

Plan for vaksinasjon

Sveio kommune starta opp vaksinasjon av bebuarane på sjukeheimen (prioriteringsgruppe 1) i veke 1, og desse var ferdig vaksinerte i veke 5.

Kommunen har oppretta vaksinasjonssenter på Sveio soknehus. All vaksinasjon vil bli gjennomfør her, etter oppsett time.

Dei som er 75 år og eldre (prioriteringsgruppe 2 og 3) blir kontakta av kommunen på telefon (måndag/tysdag i aktuell vaksinasjonsveke), med tilbod om vaksine.

Alle innbyggarar mellom 18 og 74 år (fødd i 1946 eller seinare) kan no registrera seg i vaksinekø. Dette gjeld òg ungdom 16–17 år med underliggande sjukdommar/tilstandar med høg risiko for alvorleg forløp.

Trykk her for registrering til vaksinekø

Dersom du ikkje har moglegheit til å registrera deg sjølv, eller til å få hjelp av andre til å registrera deg, kan du ringa 948 84 650 måndag–fredag mellom kl. 08.30–13.00.

Du vil få ein SMS for timebestilling når det blir din tur til å få vaksine.

Med oppmodar alle til å registrera seg i vaksinekø så snart som mogleg, slik at me kan senda deg melding når det er din tur til å få vaksine.

Kommunen får beskjed 1–2 veker i forkant om kor mange vaksinasjonsdosar og kva type vaksine me får.

Oppdatert 6. september 2021

Registrer deg til vaksinekø her

Sveio kommune oppmodar alle innbyggarar mellom 18 og 74 år (født i 1946 eller seinare) om å registrera seg i vaksinekø. Dette gjeld òg ungdom 16-17 år med underliggande sjukdomar/tilstandar med høg risiko for alvorleg forløp.

Etter registrering i vaksinekø vil du bli kontakta per SMS for timebestilling når det er din tur for vaksinasjon.

All vaksinasjon skjer på Soknehuset i Sveio sentrum til oppsett time.   

Trykk her for registrering i vaksinekø 

Treng du hjelp med å registrera deg?

Då kan du ringa 948 84 650 måndag–fredag mellom kl. 08.30–13.00.

Oppdatert 6. september 2021

Kven blir vaksinerte no?

F.o.m. veke 32:

Me er no i full gang med å vaksinera med dose 2. På bakgrunn av berekningar av dosar me får i dei nærmaste vekene og framover, har me no sett 7 vekers intervall mellom dose 1 og 2. Dvs. at me i veke 32 gir dose 2 til dei som fekk dose 1 i veke 25. I veke 33 gir me dose 2 til dei som fekk dose 1 i veke 26 osv.

Alle har fått, eller vil få varsling om flytting av tidspunkt for dose 2, med 7 vekers intervall.

Me vil framleis oppmoda dei som enno ikkje har fått dose 1, om å registrera seg i kommunen si vaksinekø eller ringa vaksinetelefonen.

F.o.m. veke 33 foregår vaksinasjonen igjen på Soknehuset i Sveio sentrum.

Veke 29–31:

I veke 29 får me 360 dosar med Comirnaty-vaksine (BioNTech og Pfizer). Me forventar å få same antal dosar (ca. 360) i veke 30, medan i veke 31 er prognosane at me får ca. 400 dosar.

I løpet av veke 31 vil me ha gjeve tilbod om 1. dose til alle over 18 år (samt prioriterte grupper under 18 år), som ønsker vaksine og som har registrert seg i vaksinekø. 

Det er framleis 12 vekers intervall mellom dose 1 og dose 2.

Veke 28

I veke 28 får me ca. 228 dosar med Comirnaty-vaksine (BioNTech og Pfizer). Ca. 130 av dosane er 2. dose til dei som fekk 1. dose i veke 22. Med dei resterande 98 dosane fortset me å vaksinera gruppe 10 med 1. dose.

Gjeldande intervall mellom 1. dose og 2. dose for dei som får dose 1 i veke 28 er 12 veker (dose 2 i veke 40).  

Oppdatert 10. august 2021

Tredje dose for personar med alvorleg nedsett immunforsvar (Ny!)

Personar med alvorleg nedsatt immunforsvar kan få tilbod om 3. dose med koronavaksine.

Sjå lenka under for å finna ut kva diagnosegrupper dette gjeld og kva dokumentasjon som er nødvendig å legga fram.

Enklere tilgang til 3. dose for personer med nedsatt immunforsvar - FHI

Dei som fyller vilkåra for 3. dose kan ta kontakt med kommunen sin koronatelefon (948 84 650) for å avtala tid for vaksinasjon.

Publisert 15. september 2021

Vaksinasjon av personar fødde i 2004 og 2005

Sveio kommune har no starta vaksinasjon av unge fødde i 2004 og 2005. Dei som er fødde i 2005, men som enno ikkje har fylt 16 år, må fylla ut samtykkeskjema og ta dette med når dei blir vaksinerte. 

For denne aldersgruppa held kommunen ope for drop in-vaksinasjon på Sveio soknehus, torsdag 2. september, kl. 10.00–11.00 og kl. 15.30–16.30. Då er det ikkje nødvendig å registrera seg i vaksinekøen. 

Er du fødd i 2004 eller 2005 og ønsker covid-19-vaksine, men ikkje har høve til å møta 2. september, registrer deg snarast i vaksinekøen, så vil du få tildelt time og få informasjon om denne pr. SMS.

Vaksinasjon vil hovudsakleg gå føre seg på ettermiddagstid på Soknehuset i Sveio sentrum. 

Trykk her for registrering i vaksinekø

Samtykkeskjemaet for dei som ikkje er fylt 16 finn du her (DOCX, 26 kB). Skjemaet må skrivast ut. 

Comirnaty- og Moderna-vaksinane

Frå og med veke 34 vil Sveio kommune nytta både vaksinen frå BioNTech/Pfizer (Comirnaty-vaksinen) og vaksinen frå Moderna. 

 

Generell informasjon

Biblioteket

Opningstider f.o.m. 27. september 2021:

På grunn av personalmangel har biblioteket desse opningstidene inntil vidare:

Måndag kl. 13.00–18.00

Onsdag kl. 10.30–15.00

Torsdag kl. 13.00–18.00

Meirope bibliotek har same opningstidene som før. 

Alle må halda seg til dei generelle smittevernråda ved bruk av biblioteket:

 • Du som besøker biblioteket må vera frisk og utan luftvegssymptom.
 • Du må bruka handsprit ved på veg inn og ut av lokalet.
 • Hald minst éin – 1 – meters avstand til andre brukarar.
 • Gjer opphaldet så kort som råd er.

Dei som er i risikogruppa eller ikkje vil oppsøka biblioteket kan framleis senda ei bestilling og henta posen ved ytterdøra i opningstida til biblioteket.

Du kan bestilla slik:

 1. Bestill via bestillingsfunksjonen på nettsida vår: www.sveiobibliotek.no 
  Søk opp tittel, sjå om det er ledige eksemplar og trykk på bestill-knappen.
 2. Send e-post til biblioteket: biblioteket@sveio.kommune.no når du har funne dei ledige bøkene du vil låna.
 3. Har du ikkje tilgang til internett, kan du ringa inn bestillinga di på telefon 53 74 80 75

Henting:

Du får melding frå biblioteket når posane er klare for henting. Ring 53 74 80 75 når du står ved inngangen, personalet kjem ut med posen.

Oppdatert 10. september 2021

Treng du hjelp med praktiske oppgåver? – Kontakt Sveio Frivilligsentral

Sveio Frivilligsentral oppmodar dei som ønsker hjelpa til som frivillig, samt dei som treng hjelp til noko i samband med koronasituasjonen, om å ta kontakt!

I situasjonen landet no er inne i, er det mange som sit heime i karantene, og mange som er i risikosonen og som dermed bør halda seg mest mogleg heime for å unngå å bli smitta. Samstundes er det mange som kanskje har litt ekstra tid, og kunne tenka seg å hjelpa til med praktiske ting.

Kommunen og Sveio Frivilligsentral oppmodar derfor både dei som ønsker å hjelpa, og dei som treng hjelp, om å melda frå til frivilligsentralen. Frivilligsentralen organiserar arbeidet gjennom portalen Friskus. For å registrera deg som frivillig eller melda om behov for hjelp, følg denne lenka.

Oppgåver som kan vera aktuelle er f.eks. handling, lufting av hundar, utkøyring av mat frå sjukeheimen til heimebuande eldre og andre mindre, praktiske oppgåver.

Kontaktpersonar hos Sveio Frivilligsentral (måndag–fredag 08.00–16.00):

Kristianne Uri
488 81 528
kristianne.uri@bymisjon.net

Guro Røher Eriksen
488 62 318
guro.roher.eriksen@bymisjon.net

 

Oppvekst, familie, barn og unge

Bruk av helsestasjonen, jordmor- og skulehelsetenesta

Det er no tilnærma vanlege kontrollar ved helsestasjonen og hos jordmor.

Me nyttar munnbind dersom nokon av brukarane ønsker det, elles nyttar me det ikkje.

Har ein symptom på koronasmitte eller forkjøling, skal ein ikkje komma på helsestasjonen eller til jordmor. Kontakt oss då pr. telefon, så skal me ordna med ny time eller me kan ta timen over telefon.

Me har ikkje starta opp igjen med barselgrupper eller svangerskapskurs, men me håper å kunne gjera det til hausten 2021

Telefon: 53 74 81 20 eller 53 74 81 21
Jordmor: 53 74 81 22

Oppdatert 30. juni 2021

Når skal sjuke barn haldast heime frå skule/barnehage og testast for covid-19?

 

Når skal ungdom og vaksne vera heime frå arbeid/skule og testast for covid-19?