Korona – Testing, vaksine og generell info

Nye, nasjonale reglar og anbefalingar
Regjeringa har lagd fram nye tiltak (14. januar). 

Grønt nivå i skulen
Det er innført grønt nivå i barnehagar og skular i Sveio (15. januar).

Testing for koronavirus 
Sveio deler testsenter med Tysvær, og senteret ligg i Aksdal. Personar som er innbyggarar i kommunen og over tolv år kan bestilla time via nett

Testsenteret kan kontaktast på 52 75 74 00.

Meir informasjon om testsenteret og opningstider, samt testing generelt, inkludert sjølvtesting, finn du på Tysvær kommune sine nettsider.

Har du spørsmål om vaksinasjon, kan du ringa vaksinetelefonen på 948 84 650 (ope kl. 09.00–12.00).

***


Om du mistenker at du kan vera smitta bør du halda deg heime. Sjå FHI sine nettsider for konkrete råd.

Berre kontakt helsevesenet dersom du treng helsehjelp. Kontakt i så fall fastlegen din pr. telefon. Utanom opningstidene for din fastlege kan du kontakta legevakta på 116 117.

 

Gjeldande tiltak og anbefalingar m.m.

Oversikt over nasjonale tiltak m.m. finn ein på regjeringa sine nettsider

Kor kan eg henta hurtigtest/sjølvtest?

Om ein har luftvegssymptom eller er nærkontakt til ein person smitta med covid-19, og har behov for ein hurtigtest, skal ein henta dette utanfor hovudinngangen til testsenteret i Aksdal.

Hurtigtestar/sjølvtestar kan hentast på testsenteret på følgande tidspunkt: 

Måndag–laurdag:

 • Kl. 08.30–10.30
 • Kl. 12.00–15.00

Søndag:

 • Kl. 10.00–12.00

Det vil vera mogleg å hente test på kommunehuset i Sveio sentrum om ein har behov, men dette skal berre gjerast etter avtale med testsenter (f.eks. personar som ikkje har høve til å reisa til testsenteret). For å avklara dette, ring testsenteret på 52 75 74 00.

Det er ikkje mogleg å henta test på Sveio kommunehus utan avtale med testsenteret, eller om ein ønsker å ha ein test «på lur». Dette er for å sikra at alle som har reelle behov får gratis test.

***

Generell informasjon om testing finn ein på Tysvær kommune sine nettsider

Fysiske møte med saksbehandlarar

På grunn av det noverande smittetrykket gjennomfører me som utgangspunkt ikkje fysiske møte mellom saksbehandlarar og innbyggarar dei nærmaste vekene, men du er velkommen til å ta kontakt pr. e-post og telefon!

Fortrinnsvis vil kontakt mellom saksbehandlarar og innbyggarar gå føre seg via e-post, telefon eller eventuelt som digitale møte fram til årsskiftet og dei første vekene i januar. 

Nokon møte eignar seg likevel best å ta fysisk, så dersom du ønsker eit slikt møte kan du ta kontakt på postmottak@sveio.kommune.no eller med sentralbordet på 53 74 80 00 for å avklara som dette lar seg gjera. (Sentralbordet er ope mellom 08.30–13.00.)

Du kan òg kontakta den enkelte saksbehandlar direkte: Finn tilsett

Publisert 20. desember 2021

Smittestatus

Oversikt over kor mange positive smittetilfelle som blir registrert i Sveio kommune pr. veke. 

Veke 2: 13 positive smittetilfelle. 

Veke 1: 18 positive smittetilfelle. 

Veke 52: 14 positive smittetilfelle. 

Veke 51: 13 positive smittetilfelle. 

Veke 50: 40 positive smittetilfelle. 

Ein eldre person busett i Sveio kommune gjekk bort 18. desember 2021. Personen var smitta av covid-19, og hadde underliggande sjukdom. Dette er det første koronarelaterte dødsfallet i Sveio.

Veke 49: 33 positive smittetilfelle.

Veke 48: 31 positive smittetilfelle.

 

Vaksine

Generell informasjon om koronavaksinasjon

Koronavaksinasjonen i Sveio kommune er ein del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, kor kommunen skal tilby koronavaksine til alle innbyggarar som ønsker det.

Vaksinen er gratis.

Koronavaksinasjonen av befolkninga i Sveio kommune starta i byrjinga av januar, kor kommunen – i tråd med nasjonale retningslinjer – vaksinerer befolkninga i prioritert rekkjefølge:

 1. Bebuarar i sjukeheim og utvalde helsepersonellgrupper
 2. Alder 85 år og eldre og utvalde helsepersonellgrupper
 3. Alder 75–84 år
 4. Alder 65–74 år og personar mellom 18 og 64 år med underliggande sjukdommar/tilstandar med høg risiko for alvorleg forløp (merka med * i lista under)
 5. Alder 55–64 år med underliggjande sjukdomar/tilstandar
 6. Alder 45–54 år med underliggjande sjukdomar/tilstandar
 7. Alder 18–44 år med underliggjande sjukdomar/tilstandar
 8. Alder 55–64 år
 9. Alder 45–54 år
 10. Alder 18–24 år og 40–44 år
 11. Alder 25–39 år
 12. Alder 16–17 år
 13. Alder 12–15 år (éin dose)

Risikogrupper (underliggjande sjukdomar/tilstandar)

Personar med følgjande sjukdommar/tilstandar er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsjukdom siste fem år*  
 • Annan aktiv kreftsjukdom, pågåande eller nyleg avslutta behandling mot kreft (spesielt immundempande behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sjukdommar eller muskelsjukdommar som medfører nedsett hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS, Downs syndrom)*  
 • Kronisk nyresjukdom eller betydeleg nedsett nyrefunksjon*  
 • Kronisk leversjukdom eller betydeleg nedsett leverfunksjon  
 • Immundempande behandling som ved autoimmune sjukdommar  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesjukdom, inkludert cystisk fibrose og alvorleg astma som har medført bruk av høgdose-inhalasjonssteroid eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høgare 
 • Demens  
 • Kroniske hjarte- og karsjukdommar (med unntak av høgt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

*Desse sjukdommar/tilstander kan gi ein høg risiko for alvorleg forløp og død òg hos yngre.

Annan svært alvorleg sjukdom kan òg gi økt risiko for alvorleg forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfelle blir vurdert individuelt av lege.

Folkehelseinstituttet sitt vaksinasjonsprogram

På Folkehelseinstituttet si temaside om ansvarsforhold og organisering av koronavaksinasjonsprogrammet i Noreg vil det til ei kvar tid ligga oppdatert informasjon om vaksinen.

Lurer du på om du kan/bør vaksinera deg?

Kontakt fastlegen din. 

Oppdatert 7. desember 2021

Tredje dose og timebestilling

Kven kan få 3. dose? 

 • Alle som er 18 år og eldre. 

Intervall mellom 2. og 3. dose

Minimum 20 veker. 

Vaksinasjonsforløp 

Ved 3. dose vil ein ved avgrensa tilgang på vaksinedosar forsøka å få følga same prioriteringsrekkefølge som ved 1. og 2. dose. 

Korleis registrera seg for 3. dose? 

Alle som er 18 år eller eldre og som fekk 2. dose for 20 veker sidan kan no bestilla time til 3. dose. 

Framover vil vaksinasjon skje kvar torsdag, på Soknehuset i Sveio sentrum. 

Trykk her for å bestilla time

Om du har problem med å bestilla time i Helseboka, kan du ringa vaksinetelefonen (948 84 650) måndag–fredag mellom kl. 09.00–12.00.

Dei som vil ha 1. eller 2. dose ringa vaksinetelefonen (948 84 650) måndag–fredag mellom kl. 09.00–12.00 for å bestilla time.

Barnehage- og skulepersonell som enno ikkje har fått time til 3. dose kan ringa vaksinetelefonen (948 84 650) måndag–fredag mellom kl. 09.00–12.00.

Oppdatert: 6. januar 2022

Vaksinasjon på Apotek 1

No kan du òg få koronavaksine på Apotek 1 i Sveio.

Kvar tysdag og annankvar laurdag (partalsveker) kan alle over 16 år få 1., 2. og 3. dose ved Apotek 1 i Sveio senter. Intervall på 20 veker mellom dose 2 og 3 gjeld.

Time kan bestillast her:

Bestill koronavaksinasjon på Apotek 1

Sveio kommune vil halda fram med vaksinasjon på dagtid torsdagar på Soknehuset. For å bestilla time til dette, les under "Tredje dose og timebestilling". 

Publisert 20. januar 2022

 

Oppvekst, familie, barn og unge

Kva inneber gult nivå?

Som følge av høgt smittetrykk er det bestemt å innføra gult nivå i skulen frå og med måndag 13. desember. Dette gjeld både barneskule og ungdomsskule.  

Gult nivå inneber at heile klassar reknast som éin kohort. To kohortar kan samarbeida utandørs, men ein bør unngå samlingar med fleire enn to samarbeidande kohortar.   

Det er viktig at ein òg, som elles, passar på hygiene og har eit forsterka reinhald og at ingen sjuke møter på skulen.  

Her er lista over kontaktreduserande tiltak på gult nivå:  

 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (handhelsing og klemming) 
 • Heile klassar reknast som ein kohort 
 • To kohortar kan samarbeida utandørs 
 • Unngå samlingar med meir enn to samarbeidande kohortar 
 • Avstand mellom tilsette (minst éin meter i alle situasjonar) 
 • Tilsette kan veksla mellom kohortar/klassar 
 • Kohortvis/trinnvis gruppeinndeling på SFO 
 • Unngå trengsel og store samlingar 
 • Ein skal forsøka så godt som mogleg å ha eigne område i skulegarden for ulike klasser/kohortar i pausar/friminutt 

For ungdomskule gjeld i tillegg at elevar bør halae avstand (minst éin meter) til elevar i andre kohortar i pausar og friminutt. 

Publisert 13. desember 2021

Testing i skulane

Sveio kommune opplever noko auka smittetrykk blant skuleelevar, og anbefaler no følgande:

Ved smitte i ein klasse bør alle elevar i den aktuelle klassen testa seg same dag (første dagen), og deretter ta ein ny test tredje dagen. Hurtigtestar (sjølvtestar) vil bli delt ut på skulen.

Kommunen anbefaler òg snarleg testing ved nyoppståtte luftvegssymptom, uavhengig av tidspunkt for eksponering. Me oppmodar om at barn har låg terskel for testa seg, då barn er venta å få relativt milde symptom.

Symptom

Luftvegssymptom kan vera symptom på koronasmitte. Symptom på luftvegsinfeksjon kan byrja med vage symptom som f.eks. hovudverk og tett nase, eller meir klassiske influensaliknande symptom, som feber, hoste, sår hals og nedsett allmenntilstand. Vaksinerte personar kan få milde forkjølingssymptom ved koronasmitte. (Kjelde: FHI)

Meir informasjon

Sveio kommune deler teststasjon med Tysvær, og generell informasjon om testing finn du på Tysvær kommune sine nettsider.

Elles er all relevant, lokal informasjon samla på Sveio kommune si temaside om korona.

Publisert 16. november 2021

Bruk av helsestasjonen, jordmor- og skulehelsetenesta

Nå er me tilbake til bruk av munnbind på helsestasjonen og hos jordmor.

Har ein symptom på koronasmitte eller forkjøling, skal ein ikkje komma på helsestasjonen eller til jordmor. Kontakt oss då pr. telefon, så skal me ordna ny time eller me kan ta timen over telefon.

Så lenge som pandemien er så aktiv som no, kjem me ikkje til å starta opp med svangerskapskurs eller barselgrupper.

Telefon helsestasjon: 53 74 81 20 og 53 74 81 21

Telefon jordmor: 53 74 81 22

Oppdatert 20. desember 2021

Når skal sjuke barn haldast heime frå skule/barnehage og testast for covid-19?

 

Når skal ungdom og vaksne vera heime frå arbeid/skule og testast for covid-19?

 

 

Diverse informasjon

Nyttige lenker

Du finn mykje nyttig informasjon på informasjonssidene til Folkehelseinstituttet (FHI) og på Helsenorge.no. Ei enkel oversikt over Folkehelseinstituttet sine råd til befolkninga finn du her.  

Dersom du ikkje finn svar på det du lurer på, kan du ringa Helsedirektoratet sin informasjonstelefon på 815 55 015 (kvardagar kl. 08.00–15.30). Helsedirektoratet oppfordrar til at ein les informasjon på nett før ein eventuelt ringer informasjonstelefonen.

Oppdatert informasjon om situasjonen nasjonalt finn du på regjeringa sine nettsider.   

Oversikt over lokale og nasjonale info-, hjelpe- og krisetelefonar/-tenester

SVEIO

 • Psykisk helseteneste (for alle over 18 år): 53 74 82 23

  Måndag–fredag 10.00–14.00
   
 • Spesialpedagogar/foreldrerettleiarar (tips og råd til foreldre): 951 79 336 / 412 08 161
   
 • Kontaktpersonar for barn og unge (11–18 år): 928 62 539 / 958 57 557 / 464 20 323 / 951 33 239

  Måndag–fredag 14.00–21.00
   
 • Rådgiving til lokalt næringsliv (inkl. sjølvstendig næringsdrivande) via Atheno: post@atheno.no
   
 • Røde Kors Haugesund: 477 62 450

  Alle dagar kl. 17.00–19.00

NASJONALT

Treng du hjelp med praktiske oppgåver? – Kontakt Sveio Frivilligsentral

Sveio Frivilligsentral oppmodar dei som ønsker hjelpa til som frivillig, samt dei som treng hjelp til noko i samband med koronasituasjonen, om å ta kontakt!

I situasjonen landet no er inne i, er det mange som sit heime i karantene, og mange som er i risikosonen og som dermed bør halda seg mest mogleg heime for å unngå å bli smitta. Samstundes er det mange som kanskje har litt ekstra tid, og kunne tenka seg å hjelpa til med praktiske ting.

Kommunen og Sveio Frivilligsentral oppmodar derfor både dei som ønsker å hjelpa, og dei som treng hjelp, om å melda frå til frivilligsentralen. Frivilligsentralen organiserar arbeidet gjennom portalen Friskus. For å registrera deg som frivillig eller melda om behov for hjelp, følg denne lenka.

Oppgåver som kan vera aktuelle er f.eks. handling, lufting av hundar, utkøyring av mat frå sjukeheimen til heimebuande eldre og andre mindre, praktiske oppgåver.

Kontaktpersonar hos Sveio Frivilligsentral (måndag–fredag 08.00–16.00):

Kristianne Uri
488 81 528
kristianne.uri@bymisjon.net

Guro Røher Eriksen
488 62 318
guro.roher.eriksen@bymisjon.net

 

Information in English

Information in English

General information

General information on the coronavirus is availabe in English here:

The Norwegian Institute of Public Health

The Norwegian Directorate of Health

Information about home quarantine / home isolation

If you do not find the information you are looking for, you may call the Directorate of Health's information line on 815 55 015.

If you think you may have caught the virus, you should stay at home. If you need medical attention, contact your doctor by telephone or call the emergency out-of-hours clinic (116 117).

Lastest information from the government

Press release 08.12.2021: New national measures to keep the pandemic under control

Testing

Inhabitants of Sveio that fulfills the criteria for testing for coronovirus are to be tested in Aksdal in the municipality of Tysvær. Call the testing facility on +47 52 75 74 00 between 08.30–10.00 / 12.00–13.00 on weekdays to clarify the need for and to book an appointment for testing. You can also book an appointment electronically here

Updated 9th December 2021