Korona – Testing, vaksine og generell info

Nasjonal koronastrategi
Regjeringa har fjerna alle forskriftsfesta smitteverntiltak og anbefalingar. Overordna styresmakter sin langvarige strategi for å normalisera kvardagen kan du lesa om her  

Skular og barnehagar
Det er ordinær drift i barnehagar og skular i Sveio.

Testing
Det er ikkje lenger anbefalingar om testing ved symptom. Sjå meir informasjon under. 

Testsenteret i Aksdal, som Sveio kommune deler med Tysvær, blir lagd ned 1. mai 2022. Les meir her

Dersom du føler deg sjuk er du anbefalt å halda deg heime, uavhengig av årsak. Sjå FHI sine nettsider for meir informasjon. 

Berre kontakt helsevesenet dersom du treng helsehjelp. Utanom opningstidene for din fastlege kan du kontakta legevakta på 116 117.

 

Informasjon om testing

Testsenteret blir lagd ned 1. mai

F.o.m. 1. mai 2022 blir det felles testsenteret for Tysvær, Sveio og Bokn i Aksdal lagd ned. 

Kvardagen blir normalisert

Etter to år med pandemi er me no i ein fase kor det er grunn til håp om at me kan halda samfunnet opent og læra oss å leva med koronaviruset utan bruk av inngripande smitteverntiltak.  

Me har høg vaksinasjonsgrad, og mange har gått gjennom infeksjon. Dette betyr at befolkninga i stor grad er beskytta mot alvorleg sjukdom, og det er derfor mindre behov for tiltak for å avgrensa smitte. 

Regjeringa sin langsiktige strategi for å normalisera kvardagen er ein såkalla leve med-strategi

Epidemien i Noreg har nådd smittetoppen og tala er no klart synkande. Den 5.april oppheva regjeringa rådet om å halda seg heime i fire døgn ved påvist covid-19.  Det blir ikkje lenger vurdert som nødvendig å avgrensa smitta med andre anbefalingar enn at sjuke personer held seg heime.

Den generelle anbefalinga om testing for covid-19 ved nyoppståtte luftvegssymptom gjeld ikkje lenger. Råda ved nyoppståtte luftvegssymptom er no å halda seg heime når ein føler seg sjuk, uavhengig av årsak.  

Testsenteret for Tysvær, Sveio og Bokn blir derfor lagd ned frå og med laurdag 1. mai 2022. Koronatelefonen vil heller ikkje vera betent frå dette tidspunktet. 

PCR- og sjølvtesting framover

Testing til koronasertifikat kan frå og med mai gjerast hos private aktører.

PCR-testar blir berre utført på klinisk indikasjon fra 1. mai. Det vil seia at det er lege som rekvirerer test etter ei medisinskfagleg vurdering, på lik linje med andre luftvegsinfeksjonar. Test kan bli tatt på legekontoret dersom det er behov.  

I ein overgangsperiode vil det vera tilgjengelege sjølvtestar for dei i befolkninga som likevel ønsker å testa seg. Rådet ved nyoppståtte luftvegssymptom er dei same uavhengig av testresultat: hald deg heime dersom du føler deg sjuk. 

Sjølvtestar kan hentast i inngangshallen på Sveio kommunehus mellom kl. 08.00–15.30. Du treng ikkje kontakta Servicekontoret, testane står tilgjengeleg i hallen. 

Positive sjølvtestar skal ikkje lenger registrerast.

***

Publisert 25. april 2022

Testing

Testsenteret blir lagd ned

Testsenteret blir stengd 1. mai 2022. Les meir her. 

Ikkje lenger anbefaling om sjølvtest

Helsestyresmaktene har gått bort frå anbefalingar om testing. I ein overgangsperioden vil det likevel vera mogleg å gå gratisk sjølvtestar for dei som ønsker det. 

Du kan henta sjølvtestar på følgande stader:

I inngangshallen på Sveio kommunehus (Sveiogata 70):

 • Måndag–fredag: kl. 08.00–15.30

Ved skular og barnehagar i Sveio kommune (dersom du har barn i den aktuelle skulen/barnehagen).

Nærbutikken Valevåg (i opningstidene)

Det er ikkje lenger nokon karanteneanbefalingar ved positiv sjølvtest. Den generelle anbefalinga er at ein held seg heime dersom ein føler seg sjuk, uavhengig av årsak. 

Registrering av positivt resultat

Positivt resultat skal ikkje lenger registrerast. 

Oppdatert 25. april 2022

Kor kan eg henta hurtigtest/sjølvtest?

Helsestyresmaktene har gått bort frå anbefalingar om testing. I ein overgangsperiode vil likevel gratis sjølvtestar vera tilgjengelege for dei som ønsker det. Desse kan hentast her: 

I inngangshallen på Sveio kommunehus

Måndag–fredag:

 • Kl. 08.00–15.30

På skular og barnehagar i Sveio kommune

I opningstidene, dersom du har barn ved skulen/barnehagen. 

Nærbutikken Valevåg

I opningstidene.

***

Generell informasjon om testing finn du på Tysvær kommune sine nettsider

Oppdatert 25. april 2022

 

Vaksine

Generell informasjon om koronavaksinasjon

Koronavaksinasjonen i Sveio kommune er ein del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, kor kommunen skal tilby koronavaksine til alle innbyggarar som ønsker det.

Vaksinen er gratis.

Koronavaksinasjonen av befolkninga i Sveio kommune starta i byrjinga av januar, kor kommunen – i tråd med nasjonale retningslinjer – vaksinerer befolkninga i prioritert rekkjefølge:

 1. Bebuarar i sjukeheim og utvalde helsepersonellgrupper
 2. Alder 85 år og eldre og utvalde helsepersonellgrupper
 3. Alder 75–84 år
 4. Alder 65–74 år og personar mellom 18 og 64 år med underliggande sjukdommar/tilstandar med høg risiko for alvorleg forløp (merka med * i lista under)
 5. Alder 55–64 år med underliggjande sjukdomar/tilstandar
 6. Alder 45–54 år med underliggjande sjukdomar/tilstandar
 7. Alder 18–44 år med underliggjande sjukdomar/tilstandar
 8. Alder 55–64 år
 9. Alder 45–54 år
 10. Alder 18–24 år og 40–44 år
 11. Alder 25–39 år
 12. Alder 16–17 år
 13. Alder 12–15 år (éin dose)

Risikogrupper (underliggjande sjukdomar/tilstandar)

Personar med følgjande sjukdommar/tilstandar er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsjukdom siste fem år*  
 • Annan aktiv kreftsjukdom, pågåande eller nyleg avslutta behandling mot kreft (spesielt immundempande behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sjukdommar eller muskelsjukdommar som medfører nedsett hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS, Downs syndrom)*  
 • Kronisk nyresjukdom eller betydeleg nedsett nyrefunksjon*  
 • Kronisk leversjukdom eller betydeleg nedsett leverfunksjon  
 • Immundempande behandling som ved autoimmune sjukdommar  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesjukdom, inkludert cystisk fibrose og alvorleg astma som har medført bruk av høgdose-inhalasjonssteroid eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høgare 
 • Demens  
 • Kroniske hjarte- og karsjukdommar (med unntak av høgt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

*Desse sjukdommar/tilstander kan gi ein høg risiko for alvorleg forløp og død òg hos yngre.

Annan svært alvorleg sjukdom kan òg gi økt risiko for alvorleg forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfelle blir vurdert individuelt av lege.

Folkehelseinstituttet sitt vaksinasjonsprogram

På Folkehelseinstituttet si temaside om ansvarsforhold og organisering av koronavaksinasjonsprogrammet i Noreg vil det til ei kvar tid ligga oppdatert informasjon om vaksinen.

Lurer du på om du kan/bør vaksinera deg?

Kontakt fastlegen din. 

Oppdatert 7. desember 2021

Vaksinasjon på Apotek 1

Vaksinasjon i sommar: Apotek 1 Sveio har ikkje vaksinasjonstilbud i veke 27, 28, 31 og 32.

Ved behov for vaksinasjon som ikkje kan planleggast ut frå apoteket sitt vaksinasjonstilbud ber me om at du tar kontakt med Sveio kommune sitt servicekontor på e-post postmottak@sveio.kommune.no eller telefon 53 74 80 00.

***

Vaksinasjon utanom ovannemnde veker: 

Kvar tysdag kan alle over 16 år få  1, 2 og 3 dose og alle over 75 år kan få 4 dose ved Apotek 1 Sveio.

Intervall på 20 veker mellom 2 og 3 dose

Intervall på 4 månader mellom 3 og 4 dose for alle over 75 år.

Time kan bestillast her:

Bestill koronavaksinasjon på Apotek 1

 

Ved spørsmål knytta til vaksinasjon, ta kontakt med Sveio kommune sitt servicekontor på e-post postmottak@sveio.kommune.no eller telefon 53 74 80 00 (alle kvardager mellom kl. 08.30 og kl. 13.00).

Barn mellom 5-11 år, ungdom mellom 12-15 år og for vaksinasjon av 4. dose for immunsupprimerte, ta kontakt med kommunen sitt servicekontor.

Oppdatert 04. juli 2022

Vaksinasjon for aldersgruppene 5–11 og 12–15 år

Sveio kommune kan no tilby koronavaksinasjon for aldersgruppa 5–11 år og dose nr. 2 for aldersgruppa 12–15 år.

Vaksinetelefonen blir avvikla f.o.m. 25. mars 2022, grunna få førespurnadar. Ved spørsmål knytta til vaksinering, ta kontakt med Sveio kommune sitt servicekontor på tlf. 53 74 80 00, alle kvardager mellom kl. 08.30 og kl. 1300.

Vaksinasjon av barn 5–11 år

Barn i denne aldersgruppa kan vaksinerast mot korona dersom føresette ønsker det.

Tilbodet vil gjelda for følgande årskull:

 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • Barn født i 2017 som er fylte 5 år kan få tilbod

Tilbodet er mest aktuelt for barn med kroniske sjukdommar (tilsvarande same grupper som anbefalast influensavaksine), familiar der barn har nær kontakt med personar med særleg behov for beskyttelse, barn som har auka risiko fordi dei skal flytta til eller opphalda seg i land med høgare smitterisiko eller dårlegare tilgang på helsetenester enn Noreg og barn som av andre grunnar lever i ein utsett situasjon.

Det er utarbeidd ein eigen vaksine for denne aldersgruppa levert av Pfizer/BioNTech, og det er denne som vil bli nytta under vaksinasjonen av dessa årskulla her i Sveio kommune. Denne vaksinen inneheld 10 mikrogram antigen mot 30 mikrogram antigen i vaksinen som nyttast frå 12 år og oppover.

Vaksinasjon av barn/ungdom i alderen 12–15 år

Ved 2. dose er det ein fordel med langt intervall på meir enn 12 veker etter 1. dose, for å minska risikoen for biverknadar.

Dose nr. 2 kan vera særleg aktuell for dei som har kroniske sjukdommar, har nær kontakt med utsette personar, eller skal opphalda seg i eller reisa til land som krev to dosar i koronasertifikatet for denne aldersgruppa (gjeld ikkje alle land).

Tilbod om 2. dose vil gjelda for følgande årskull:

 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009

Folkehelseinstituttet anbefaler å bruka vaksinen Comirnaty frå BioNTech/Pfizer, og det er denne som vil bli brukt under vaksinasjonen av dessa årskulla her i Sveio kommune.

Oppdatert 24. mars 2022

Oppfriskingsdose for dei over 75 år

Folkehelseinstituttet anbefaler oppfriskingsdose for personer over 75 år. Oppfriskningsdosen kan tilbys tidligst 4 månader etter siste vaksinedose.

Personer over 75 år som har gjennomgått koronasjukdom anbefales også oppfriskningsdose. Det bør gått minimum 3 veker mellom gjennomgått koronasjukdom og ny oppfriskningsdose. Et lengre intervall vil som regel kunne gi ein betre immunrespons.

Du kan bestilla time for vaksinasjon på Apotek 1 Sveio (sjå eigen infoboks)

Publisert 04 juli 2022

 

Oppvekst, familie, barn og unge

Bruk av helsestasjonen, jordmor- og skulehelsetenesta

Me har no tilnærma normal drift ved helsestasjonen, hos jordmor og i skulehelsetenesta.

Me kjem til å starta opp igjen med barselgrupper etter påske; dei som det blir aktuelt for vil få brev med tilbod om å vera med i gruppa.

Har ein symptom på koronasmitte eller forkjøling, skal ein ikkje komma på helsestasjonen eller til jordmor. Kontakt oss då pr. telefon, så skal me ordna ny time eller me kan ta timen over telefon.

Telefon helsestasjon: 53 74 81 20 og 53 74 81 21

Telefon jordmor: 53 74 81 22 eller mobil 468 81 919

Oppdatert 11. mars 2022

 

Diverse informasjon

Nyttige lenker

Du finn mykje nyttig informasjon på informasjonssidene til Folkehelseinstituttet (FHI) og på Helsenorge.no. Ei enkel oversikt over Folkehelseinstituttet sine råd til befolkninga finn du her.  

Dersom du ikkje finn svar på det du lurer på, kan du ringa Helsedirektoratet sin informasjonstelefon på 815 55 015 (kvardagar kl. 08.00–15.30). Helsedirektoratet oppfordrar til at ein les informasjon på nett før ein eventuelt ringer informasjonstelefonen.

Oppdatert informasjon om situasjonen nasjonalt finn du på regjeringa sine nettsider.   

Oversikt over lokale og nasjonale info-, hjelpe- og krisetelefonar/-tenester

SVEIO

 • Psykisk helseteneste (for alle over 18 år): 53 74 82 23

  Måndag–fredag 10.00–14.00
   
 • Spesialpedagogar/foreldrerettleiarar (tips og råd til foreldre): 951 79 336 / 412 08 161
   
 • Kontaktpersonar for barn og unge (11–18 år): 928 62 539 / 958 57 557 / 464 20 323 / 951 33 239

  Måndag–fredag 14.00–21.00
   
 • Rådgiving til lokalt næringsliv (inkl. sjølvstendig næringsdrivande) via Atheno: post@atheno.no
   
 • Røde Kors Haugesund: 477 62 450

  Alle dagar kl. 17.00–19.00

NASJONALT

Treng du hjelp med praktiske oppgåver? – Kontakt Sveio Frivilligsentral

Sveio Frivilligsentral oppmodar dei som ønsker hjelpa til som frivillig, samt dei som treng hjelp til noko i samband med koronasituasjonen, om å ta kontakt!

I situasjonen landet no er inne i, er det mange som sit heime i karantene, og mange som er i risikosonen og som dermed bør halda seg mest mogleg heime for å unngå å bli smitta. Samstundes er det mange som kanskje har litt ekstra tid, og kunne tenka seg å hjelpa til med praktiske ting.

Kommunen og Sveio Frivilligsentral oppmodar derfor både dei som ønsker å hjelpa, og dei som treng hjelp, om å melda frå til frivilligsentralen. Frivilligsentralen organiserar arbeidet gjennom portalen Friskus. For å registrera deg som frivillig eller melda om behov for hjelp, følg denne lenka.

Oppgåver som kan vera aktuelle er f.eks. handling, lufting av hundar, utkøyring av mat frå sjukeheimen til heimebuande eldre og andre mindre, praktiske oppgåver.

Kontaktpersonar hos Sveio Frivilligsentral (måndag–fredag 08.00–16.00):

Kristianne Uri
488 81 528
kristianne.uri@bymisjon.net

Guro Røher Eriksen
488 62 318
guro.roher.eriksen@bymisjon.net

 

Information in English

Information in English

General information

General information on the coronavirus is available in English here:

The Norwegian Institute of Public Health

The Norwegian Directorate of Health

If you do not find the information you are looking for, you may call the Directorate of Health's information line on 815 55 015.

If you feel sick, you should stay at home. If you need medical attention, contact your doctor by telephone or call the emergency out-of-hours clinic (116 117).

Updated 25th April 2022