Koronaviruset

Klikk for stort bileteKoronavirusAlle lokal relevant, oppdatert informasjon i samband med koronaviruset som Sveio kommune publiserer, kan du finna under. Informasjonen er delt i tre tema: Generell informasjon, oppvekst og familie, kultur og næring. Berre trykk på temaet du vil vita meir om.

For information in English and other languages, see below.

Viktig informasjon om testing for koronavirus: Personar frå Sveio skal testast i Tysvær (Aksdal). Personar som er innbyggarar i kommunen og over tolv år kan bestilla time via nett. Sjå meir informasjon under "Generell informasjon". Testsenteret kan òg kontaktast på tlf. 52 75 74 00 (kvardagar kl. 08.30–15.00).

Du finn mykje nyttig informasjon på informasjonssidene til Folkehelseinstituttet (FHI) og på Helsenorge.no. Ei enkel oversikt over Folkehelseinstituttet sine råd til befolkninga finn du her.  

Dersom du ikkje finn svar på det du lurer på, kan du ringa Helsedirektoratet sin informasjonstelefon på 815 55 015 (kvardagar kl. 08.–15.30. Helsedirektoratet oppfordrar til at ein les informasjon på nett før ein eventuelt ringer informasjonstelefonen.

Oppdatert informasjon om nasjonale tiltak i samband med koronapandemien finn du på regjeringa sine nettsider.   

Sveio kommune har kontakt med Fylkesmannen og følger med på informasjonen frå Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Kommunen vurderer kontinuerleg tiltak for å avgrensa smittespreiing og redusera smitterisiko.

Om du mistenker at du kan vera smitta bør du halda deg heime. Sjå FHI sine nettsider for konkrete råd.

Berre kontakt helsevesenet dersom du treng helsehjelp. Kontakt i så fall fastlegen din pr. telefon. Legevakta skal kontaktast på 116 117 ved behov for akutt legehjelp etter kl. 15.30 og i helgene.

Kontakt

Korona – hjelpetelefonar

Oversikt over lokale og nasjonale info-, hjelpe- og krisetelefonar/-tenester

SVEIO

 • Psykisk helseteneste (for alle over 18 år): 53 74 82 23

  Måndag–fredag 10.00–14.00
   
 • Spesialpedagogar/foreldrerettleiarar (tips og råd til foreldre): 951 79 336 / 412 08 161
   
 • Kontaktpersonar for barn og unge (11–18 år): 928 62 539 / 958 57 557 / 464 20 323 / 951 33 239

  Måndag–fredag 14.00–21.00
   
 • Rådgiving til lokalt næringsliv (inkl. sjølvstendig næringsdrivande) via Atheno: post@atheno.no
   
 • Røde Kors Haugesund: 477 62 450

  Alle dagar kl. 17.00–19.00
   
 • Koronatestsamarbeid med Tysvær: 52 75 74 00

  Måndag–fredag 08.30–15.00 

NASJONALT

 

Statusoppdateringar

Korona – statusoppdateringar

Statusoppdatering 19. januar 2021

Smitteutbrot vurdert som avslutta

Smitteutbrotet som starta ved Førde skule tidlegare i januar blir no vurdert som lukka.

All smittesporing etter smitteutbrotet i Førde er no avslutta. I all hovudsak er dei fleste òg ferdige med sine karanteneperiodar. Kommuneoverlegen har derfor definert smitteutbrotet som lukka.

Statusoppdatering 10. januar 2021

Førde skule opnar for 1.–6. klasse

Førde skule vil vera open for 1.–6. klasse frå og med i morgon, måndag 11. januar.

Etter å ha vore stengd i samband med utbrot av koronasmitte, opnar Førde skule på måndag 11. januar for 1.–6. klasse. Føresette er informert.

Statusoppdatering 8. januar 2021

Nye smittetilfelle

I samband med smittesporing er det bekrefta tre nye tilfelle av koronasmitte.

Smittesporing pågår i samband med smittetilfellet tidlegare i januar og etterfølgande tilfelle av bekrefta smitte.

Det er no bekrefta ytterlegare tre tilfelle. Av desse bur nokre i andre kommunar enn Sveio. Arbeidet med smittesporing fortsett og ein ventar framleis på ein del svar på testar som er tatt.

Statusoppdateringar 7. januar 2021

Førde skule stengd på fredag

På grunn av uavklart smittesituasjon blir Førde skule halde stengd òg i morgon, fredag 8. januar.

I samråd med kommuneoverlegen i Sveio er det bestemt at Førde skule skal halda stengd òg i morgon, fredag 8. januar. Smittesituasjonen er framleis uavklart, derfor er det nødvendig å unngå at elevane kjem saman før i neste veke. Meir informasjon vil om nødvendig komma i løpet av helga.

Dei føresette for elevar ved skulen er informert.

 

Tre nye smittetilfelle i Sveio

Det er bekrefta tre nye tilfelle av koronasmitte i Sveio kommune.

Mistanken om smitte ved Førde skule i går hadde bakgrunn i bekrefta koronasmitte hos ein innbyggar i kommunen som var nærkontakt til elev ved skulen. Det er no bekrefta tre nye tilfelle av smitte som følge av pågåande smittesporing. Smittesporingsarbeidet fortset.

Som det blei informert om i går er Førde skule stengd i dag. Informasjon om drifta i morgon (fredag 8. januar) vil bli gitt i løpet av dagen i dag.

Meir informasjon om smittesituasjonen kjem når ein veit meir.  

Statusoppdatering 6. januar 2021

Mistenkt koronasmitte ved Førde skule

Det er eit mistenkt tilfelle av koronasmitte ved Førde skule. Skulen blir derfor stengd resten av dagen i dag, samt i morgon (torsdag). 

Førde skule har fått beskjed om at alle elevane skal sendast heim no. Skulen går på raudt nivå og skal haldast stengt ut dagen (onsdag 6. januar) og i morgon (torsdag 7. januar).

Føresette har blitt bedde om å henta sine barn så snart som mogleg (dette gjeld dei elevane som ikkje kan gå heim sjølve). Barna kan hentast utanfor den inngangen klassen bruker. Dersom føresette har spørsmål som gjeld heimeundervisning o.l. kan dei kontakta læraren klassen har. 

Det vil komma vil komma nærmare informasjon så snart me veit meir.

Det er mistenkt smitte i 7. klasse. Elevane i 7. klasse har derfor blitt bedde om å forholda seg som om dei er i karantene.

Statusoppdatering 4. januar 2021

Smitteverntiltak dei kommande to vekene

Sveio kommune vil med dette informera om nasjonale og lokale smitteverntiltak som gjeld dei neste 14 dagane.

Nasjonale smitteverntiltak

Regjeringa har innført fleire nasjonale smitteverntiltak som gjeld frå og med i dag, måndag 4. januar, og t.o.m. 18. januar, samt at det blir minna om eksisterande tiltak. Nytt er bl.a. anbefaling om å ikkje ha gjester dei neste to vekene, samt at alle som har moglegheit til det nyttar seg av heimekontor. Les meir på regjeringa sine nettsider.

Lokale smitteverntiltak

Pr. i dag er det ikkje registrert nokon smitta blant innbyggarane i Sveio kommune, men det finst fleire nærkontaktar til smitta personar i våre nabokommunar. Kommunen vurderer det derfor slik førebels at ein i hovudsak held seg til dei nasjonale smitteverntiltaka.

Dette inneber bl.a. delvis bruk av heimeskule på ungdomstrinnet og vaksenopplæringa. Ungdomstrinnet har i hovudsak heimeundervisning måndag 4. januar, mens ein i dagane framover vil ha alternerande dagar med heimeundervisining. Elevar og føresette vil få nærmare informasjon om dette. Elles vil det dei neste 14 dagane vera stengt for fellesaktiviteter på kulturskulen, men elevar som får individuell opplæring vil få nærmare informasjon om korleis denne vil bli gjennomført. Biblioteket held førebels ope som normalt. Vigdartun er ikkje stengd, men eventuelle treningsaktivitetar må gjennomførast i tråd med nasjonale reglar og retningslinjer.

Besøk ved omsorgssenteret vil fortsetta i tråd med allereie etablerte rutinar, men me vil be om at besøkande vurderer i kva grad det er nødvendig med besøk fram til 18. januar.

Besøk på kommunehuset

Kommunehuset er førebels ope for besøk, men det vil bli vurdert å redusera opningstidene. Dette kjem det nærmare informasjon om seinare. Me oppmodar uansett alle til å ta kontakt via telefon eller e-post, og berre møta fysisk dersom det er nødvendig. Dersom ein opplever symptom på koronasmitte skal ein halda seg heime.

Symptom og testing

Kommunen minner om at covid-19 kan gi svært lette symptom hos enkelte. Ha derfor låg terskel for å testa deg ved symptom, og hald deg deretter heime til prøvesvaret er klart.

Alle som er busett i Sveio og er over 12 år, kan gjera timeavtale via nettet. Dei som ikkje er innbyggarar i kommunen, eller under 12 år, må fortsatt ringa telefonnummer er 52 75 74 00. Dette gjelder òg dei som ikkje har biltransport sjølv, og andre som ønsker å bestilla via telefon.

For meir informasjon, sjå Sveio kommune si samleside for koronarelatert info.

Kommunen oppmodar alle til å hugsa på smitteverntiltaka: Hald avstand, vask hendene og hald deg heime med minste teikn på luftvegssymptom.

 

 

Generell informasjon

Korona – generell informasjon

Vaksinasjon (Ny!)

Første vaksine i Sveio blei sett på bebuar ved Sveio omsorgssenter 7. januar 2021. Alle bebuarane ved Sveio omsorgssenter som ønsker det har no fått første dose av vaksinen.

Det er framleis få dosar som kjem til Sveio, med 30 dosar i veke 2 og seks dosar i veke 3. Det er starta ved vaksinasjon av innbyggarar over 85 år som var neste på prioriteringslista, og dei vil bli direkte kontakta over telefon.

Oppdatering og informasjon om vaksinasjonen og kva den enkelte innbyggjar sjølv skal gjera blir oppdatert jamleg på kommunen si heimeside, og det blir oppretta ein eigen vaksinetelefon som blir bemanna kvar vekedag frå kl 09.00–11.00, med tlf.nr. 948 84 650.

Kven får tilbod om vaksine?

I starten vil det ikkje vera nok vaksinar til alle som blir anbefalt å ta vaksinen. Me følger nasjonale føringar for kven som blir prioritert, og denne rekkefølga kan ikkje endrast lokalt.

Les meir om rekkjefølga for vaksinering på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Koronavaksinasjon er ein del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunane skal tilby vaksine til sine innbyggarar. Vaksinen er gratis.

Folkehelseinstituttet sitt vaksinasjonsprogram

På Folkehelseinstituttet si temaside om ansvarsforhold og organisering av koronavaksinasjonsprogrammet i Noreg vil det til ei kvar tid ligga oppdatert informasjon om vaksinen.

Korleis vil vaksineringa gå føre seg i Sveio?

Etter at sjukeheimsbebuarane er vaksinert, er det målgruppa over 85 år som blir prioritert. Denne gruppa vil bli direkte kontakta og få innkalling over telefon når det er deira tur til å vaksinerast, og treng ikkje sjølv ta kontakt for timebestilling. Informasjon om vidare vaksinering av innbyggarar over 75 år og vidare i prioriteringsrekkefølga, vil komma så snart me veit meir om tempo i leveransen av vaksiner til kommunen.

Oppdatert 20. januar 2021

Bestill time for koronatest på nett

Frå og med måndag 28. september er løysing på plass for å digitalt bestilla koronatest ved testsenteret i Aksdal. Det betyr at alle som er busett i Sveio kommune kan finna ønska tidspunkt for testing og gjera timeavtale via nettet. Nettløysinga kan berre brukast til å bestilla time for personar som er over tolv år (samt for barn under tolv år med avtale med lege). 

Dei som ikkje er innbyggarar i Sveio (eller Tysvær) må framleis ringa for å bestilla time. Det same gjeld dersom det gjeld time for barn under tolv år (som ikkje har avtale med lege) eller for personar som ikkje sjølv har biltransport. Nummeret til testsenteret er 52 75 74 00.

For å bestilla time via nett, trykk på knappen under:

Bestill time

Besøk ved Sveio omsorgssenter (oppdatert)

Generelle retningslinjer for besøk:

I tråd med anbefalingar frå Helsedirektoratet og for å førebygga koronasmitte har Sveio omsorgssenter følgande retningslinjer for besøk:

 • Pårørande må kontakta aktuell avdeling i forkant for å avtala besøk (mellom kl. 10.00–15.00).
 • Besøkande må ta omsyn til pasientane og avdelinga sine daglege rutinar.
 • Smittevernreglar må følgast.
 • Besøkande  ringa når dei kjem til omsorgssenteret og vil bli opna for av personalet.
 • Det blir registrert kven som er på besøk av omsyn til smittesporing.
 • Besøk skal skje på pasienten sitt rom.
 • Dersom du er nærkontakt av nokon med kjent koronasmitte, eller er i karantene av anna grunn, skal du ikkje besøka omsorgssenteret.
 • Dersom du hostar, har feber eller har andre symptom på smittsam sjukdom, skal du ikkje besøka omsorgssenteret før du er frisk.
 • Om besøkande kjem frå område med høgt smittetrykk, ber me om at det blir brukt munnbind og hanskar (dette får ein utdelt når ein kjem).
 • Det blir lagt til rette for at pårørande kan ha digitalt møte via Meet.

Ved særskilde høve kan desse kriteria fråvikast etter individuell vurdering. Då må vakthavande sjukepleiar ved avdelinga der pasienten er først kontaktast pr. telefon, slik at nødvendige smitteverntiltak kan iverksettast ved besøket.

Telefonnummer:

 • Vestbakken: 53 74 82 31
 • Utsikten: 53 74 82 62
 • Sørbakken/Klokkarbakken: 53 74 82 47

Oppdatert 19. januar 2021.

Informasjon om vaksinasjonsprogrammet

Sveio kommune starta i veke 1 med å vaksinera bebuarar ved Sveio omsorgssenter. I veke 2 vil ein òg starta vaksinasjon av innbyggarar over 85 år.

Alle vil bli kontakta pr. telefon, slik at ein treng ikkje sjølv kontakta kommunen.

Vaksinasjon vil skje på dagsenteret ved Sveio omsorgssenter for denne gruppa. For dei som ikkje kan komma seg til dagsenteret, vil det bli gjort individuelle avtalar. Om nokon ikkje tar telefonen, eller ikkje møter til avtal vaksinasjon, har me gode rutinar for å sørga for å komma i kontakt igjen. Er du pårørande til personar over 85 år, er det fint om du kan hjelpa til med å følga med på om nokon frå kommunen har tatt kontakt.

Det er relativt få vaksinedosar som kjem kvar veke, slik at vaksinasjon kjem til å ta tid. Det er altså ikkje nødvendig å ta kontakt for å sjekka om kva tid vaksinasjon vil skje.

Oppdatert pr. 11. januar 2021.

Nye opningstider for Servicekontoret

Servicekontoret på kommunehuset er opent for fysisk oppmøte.

Nye opningstider for Servicekontoret og sentralbordet (telefon) er: 

Kvardagar 08.30–13.00.

Dersom du har symptom på koronasmitte, eller har hatt dette i løpet av dei siste 14 dagane, skal du ikkje oppsøka offentlege bygg, inkludert kommunehuset, skular, barnehagar, omsorgssenter, omsorgsbustadar, Vigdartun og biblioteket. Det same gjeld dersom du den siste tida har vore på reise utanlands.

Me minner om symptoma på koronasmitte, som ifølge Folkehelseinstituttet kan likna symptoma ein får dersom ein er forkjølt eller har influensa:

 • Sår hals
 • Feber
 • Hoste

Oppdatert 6. januar 2021

Gjennomføring av gudstenester og gravferder

Ved gjennomføringa av gudstenester og gravferder må ein, som i alle andre situasjonar i perioden me no er inne i, følga dei generelle råda og retningslinjene frå Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Deltakarar i gudstenester og gravferder må skriva namn og telefonnummer på ein lapp og levera i kyrkja. Dette for å kunna driva effektiv smittesporing dersom det blir nødvendig.

Av omsyn til smittevernreglar om avstand, vil øvste tal på deltakarar varera frå kyrkje til kyrkje:

 • Sveio kyrkje: 50 stk.
 • Valestrand kyrkje: 50 stk. 
 • Førde kyrkje: 50 stk. 
 • Eikeland kapell: 30 stk.

Personar som sit i karantene pga. nærkontakt med stadfesta tilfelle av korona eller reise til utlandet, og dei som sit i isolasjon pga. stadfesta koronasmitte eller symptom, skal ikkje delta i gudstenester/gravferder.

Heller ikkje dei som opplev luftvegssymptom, sjølv om det er lette symptom, skal delta i gudstenester/gravferder.

Oppdatert 9. november 2020.

Akutt sosialhjelp frå NAV og generell informasjon

Telefonnummer ved akutt behov for sosialhjelp frå NAV

Ved akutt behov for sosialhjelp kan ein ringe NAV anten via kontaktsenteret på 55 55 33 33 eller på mobilnummer 476 08 496.

For emergency contact with NAV about social benefits call mob:  476 08 496

Skjema

Det er nå enkelt å søke om økonomisk stønad digitalt på nav.no/sosialhjelp. Alternativt kan du skrive ut søknasskjema under, fylle det ut og legge det i postkassen utanfor NAV-kontoret i Sveio sentrum. 

 

Dersom du ikkje har høve til å skriva ut skjemaet, kan du komma innom NAV i opningstida å få utlevert skjema. 

Dersom du har symptom på koronasmitte, har hatt dette i løpet av dei siste 14 dagane eller har vore utanlands dei siste 14 dagane, skal du ikkje oppsøka NAV kontoret. Me ber då om at du sender nokon andre for å henta skjemaet på dine vegner.

Generell informasjon

Sveio kommune oppmodar personar som opplever at koronapandemien får konsekvensar for arbeidssituasjonen deira om å finna informasjon på NAV si  samleside for koronarelaterte spørsmål
Telefonteneste for psykisk helse

Psykisk helseteneste i Sveio kommune har open telefonteneste måndag til fredag kl. 10.00–14.00, på tlf. 53 74 82 23.

Tenesta er open for alle over 18 år utan henvising frå lege.

Me tilbyr samtalar for støtte og rettleiing knytta til psykisk helse . 

Viser elles til psykisk helseteneste sine nettsider.

Sveio Frivilligsentral

Sveio Frivilligsentral oppmodar dei som ønsker hjelpa til som frivillig, samt dei som treng hjelp til noko i samband med koronasituasjonen, om å ta kontakt!

I situasjonen landet no er inne i, er det mange som sit heime i karantene, og mange som er i risikosonen og som dermed bør halda seg mest mogleg heime for å unngå å bli smitta. Samstundes er det mange som kanskje har litt ekstra tid, og kunne tenka seg å hjelpa til med praktiske ting.

Kommunen og Sveio Frivilligsentral oppmodar derfor både dei som ønsker å hjelpa, og dei som treng hjelp, om å melda frå til frivilligsentralen. Frivilligsentralen organiserar arbeidet gjennom portalen Friskus. For å registrera deg som frivillig eller melda om behov for hjelp, følg denne lenka.

Oppgåver som kan vera aktuelle er f.eks. handling, lufting av hundar, utkøyring av mat frå sjukeheimen til heimebuande eldre og andre mindre, praktiske oppgåver.

Kontaktpersonar hos Sveio Frivilligsentral (måndag–fredag 08.00–16.00):

Kristianne Uri
488 81 528
kristianne.uri@bymisjon.net

Guro Røher Eriksen
488 62 318
guro.roher.eriksen@bymisjon.net

 

Oppvekst, familie, barn og unge

Korona – oppvekst, familie, barn og unge

Når skal sjuke barn haldast heime frå skule/barnehage og testast for covid-19?

Klikk for stort bilete 

Når skal ungdom og vaksne vera heime frå arbeid/skule og testast for covid-19?

Klikk for stort bilete 

Rutinar ved helsestasjonen, jordmordtenesta og skulehelsetenesta

Sveio helsestasjon har opent kvar dag frå kl. 8.00–15.30.

Telefon: 53 74 81 20 eller 53 74 81 21

Kontaktinformasjon til jordmortenesta:

Telefon 53 74 81 22 eller mobil 468 81 919.

Barnet/familien eller den gravide må vera friske og ikkje ha symptom på covid-19 når ein skal på helsestasjonen. På grunn av smittesituasjonen er det berre mogleg å vera éin forelder med barnet på kontrollar, og den gravide kan ikkje ha sambuar/ektefelle med på kontroll. Jordmor bruker ein del videokonsultasjon og far kan væra med på dei.

 Smittevern

 • Generelle smittevernråd må følgast. Bruk antiback når du kjem og går.
 • Det blir sett opp avstand mellom timane inne på helsestasjonen og hos jordmor.
 • For å hindra smitte og sjukdom, er det viktig at dei som skal på helsestasjonen gir beskjed og ikkje møter her dersom ein har symptom frå luftvegar som hoste, snue, feber o.l. Då finn me ny time.
 • Ved koronasmitte må oppfølging bli gjort pr. telefon eller video. Ved fare for liv og helse må konsultasjonen gjennomførast med smittevernutstyr.
 • Me avgrensar talet på gravide og barn på venterommet for å unngå smitte. Ein må ikkje ha med partnar til gravidkontrollen og berre éin vaksen og ingen søsken får vera med når ein skal på helsestasjonen.
 • Leker og anna utstyr som kan vidareføra smitte er fjerna på helsestasjonen i denne perioden, me har berre nokon få ting framme og dei blir vaska mellom kvar konsultasjon.
 • Heimebesøk etter fødsel blir inntil vidare utført på helsestasjonen, gjeld for jordmor og helsesjukepleiar.  

Kva blir gjennomført på helsestasjonen og i skulehelsetenesta?

 • Vanlege barnekontrollar samt 2-årskontrollar fungerer tilnærma normalt frå veke 20.
 • Frå veke 22 startar me opp igjen med 4-årskontrollar.
 • Dei av førskulebarna som ikkje har vore til kontroll våren 2020, ventar me med til hausten 2020.
 • FHI har endå ikkje opna for grupper, slik at alle barselgrupper og svangerskapskurs blir avlyst inntil vidare.
 • Frå veke 19 starta me opp med kontortider på skulane i Sveio.
 • Me vil gi 2. dose HPV-vaksine til elevane i 7. klasse før sommaren, det vil bli gjort på skulane.
 • Jordmor har berre kapasitet til å ta etterkontroll etter svangerskap med prevensjonsrettleiing, og innsetting av spiral e.l . Andre som ønsker å ta celleprøvar eller få prevensjon må ta kontakt med fastlegen sin inntil vidare.

Oppdatert 15. mai 2020.

Informasjon til gravide frå jordmor

Å vera gravid er ei stor livshending – og eit krevjande arbeid. Ein ny verdensborgar er på veg og dyrebar last skal takast omsyn til både i eigen livsstil, i familien og på arbeidsplassen. I ei slik omstilling søker me ofte informasjon.

Samstundes er det mange som er engstelege for koronasituasjonen. Korleis påverkar det barnet i magen? Korleis vil oppfølging i svangerskapet bli? Kva med fødselen?

Nedanfor har eg samla nokon tips som kan gi god informasjon og nyttig læring i svangerskap og til fødselen:

Koronarelatert informasjon: helsenorge.no/koronavirus/gravide-og-ammende

Er du gravid og i arbeid, og i risikogruppa på grunn av korona? https://familie.nav.no/om-svangerskapspenger

Informasjon fra Helse Fonna for gravide og fødande: Sjå nettside her.

Tilbod om rettleiing til dei med barn i alderen 0–10 år

I denne spesielle tida kan kvardagen for mange vera utfordrande. 

Dersom du treng nokon å snakke med, eller treng tips, råd eller rettleiing om barn, så ikkje nøl med å ta kontakt:

Merete Eriksen Lier, spesialpedagog/foreldrerettleiar (COS-p) på tlf./sms 951 79 336 eller på e-post meeri@sveio.kommune.no.

Linn Haaversen Møllerhaug, spesialpedagog/foreldrerettleiar (COS-p) på tlf./sms 412 08 161 eller på e-post limol@sveio.kommune.no.

Kontaktpersonar for barn og unge

Treng du nokon å prata med? 

Mellom kl. 14.00–21.00, måndag–fredag kan alle mellom 11–18 år ta kontakt med ein av våre kontaktpersonar for å snakka om kva som helst:

Flemming Lothe 928 62 539 / flemming@sveio.kommune.no 

Gisle Sørhus 958 57 557 / gisle.sorhus@sveio.kommune.no

Anne Vierdal 464 20 323 / anne.vierdal@sveio.kommune.no

Marit Opheim 951 33 239 / marit.harboe.opheim@sveio.kommune.no

Informasjonsfilm for barn om koronaviruset

Mange barn og unge har spørsmål om koronaviruset. I denne YouTube-filmen får ein svar på spørsmål som Hermine (13) stiller legen Helen i Helsedirektoratet.

 

Kultur, idrett, næring og tenester

Korona – kultur, idrett, næring og tenester

Bruk av Vigdartun og skular i samband med arrangement

Vigdartun og skulane er no tilgjengelege for utleige til arrangement, men leigetakarar må følga smittevernrutinar.

For å leiga lokale i Vigdartun eller nokon av skulane i Sveio til eit arrangement (idrett, kultur etc.) må ein ta direkte kontakt med det konkrete lokalet. 

Ein vil måtta fylla ut ei eigenfråsegn kor ein stadfestar at ein vil følga nærmare bestemte smitteverntiltak om bl.a. oversikt over deltakarar, hygiene, reingjering m.m. Meir informasjon får ein i dialog med utleigar.

Publisert 7. september 2020

Bruk av utanlandsk arbeidskraft

Det er mange verksemder innan både maritim industri, bygg- og anlegg, gardsdrift m.m. i vår region som nyttar arbeidskraft frå utlandet. Arbeidsgivarar har meldt om utfordringar knytt til mangel på arbeidskraft, og det er eit stort behov for å få arbeidstakarar frå utlandet i arbeid. Dette må gjerast slik at smittevernreglane blir overhaldne. 

Etter mønster frå nabokommunar har derfor Sveio fastsett nokon enkle, lokale retningslinjer innanfor nasjonale helsestyresmakter sine smittevernreglar. Desse anbefalte retningslinjene er som følger:

 • Alle frå utlandet må vera i karantene i ti – 10 – dagar etter at dei har komme til Noreg.
 • Opptil fem – 5 – personar kan vera saman i karantenetida. Dette inneber at ein kan dela fellesområde som bad, kjøkken og stove. Kommunen anbefaler at det ikkje er fleire enn fem personar som deler på fellesareal og sanitæranlegg. Dette er òg i tråd med Arbeidstilsynet sin rettleiar
 • Avgrensing av talet på personar som bur saman i karantenetida er av omsyn til smittesporing dersom ein arbeidstakar blir sjuk, og for å unngå at mange personar må settast i karantene fordi dei er nærkontaktar. 
 • Arbeidstakarar som kjem frå utlandet kan ikkje bruka offentleg transport. Transport må bli arrangert særskild, eventuelt at dei som skal bu saman bruker same leigebil. 
 • Dersom ein av arbeidstakarane i ei felles bueining får påvist covid-19, vil karantene for nærkontaktar sjølvsagt òg gjelda for dei andre i bueininga. 

Kva gjeld når ein er i karantene? 

Formålet med karantene (òg kalla "heimekarantene") er å unngå smitte til andre i det ein eventuelt er i ferd med å utvikla sjukdom. Følgande gjeld for personar i karantene: 

 • Ein skal ikkje på på skule eller jobb.
 • Personar som bur saman kan omgå kvarandre som normalt.
 • Ein skal ikkje ta lengre reiser innanlands eller reisa utanlands.
 • Ein skal ikkje ta offentleg transport.
 • Ein bør unngå stader kor det er vanskeleg å halda avstand.
 • Ein bør som hovudregel ikkje oppsøka offentlege stader, slik som butikkar og kaféar. Ved mangel på alternativ kan ein gå ut for å gjennomføra nødvendige ærend i butikk eller apotek, men sørg for å halda tilstrekkeleg avstand (minst éin – 1 – meter) til andre og unngå kø. 
 • Ein kan gå tur iute, men hald minst éin – 1 – meter avstand til andre.
 • Ein må vera merksam på eigne symptom. Ved feber eller luftvegssymptom bør ein isolera seg snarast mogleg. 

Finst det unntak frå jobbforbod ved innreisekarantene?

Helsedirektoratet opnar for at sesongarbeidarar på gardsbruk kan arbeida i karantenetida. Det same gjeld andre arbeidarar som jobbar saman utan kontakt med andre menneske, eller som i arbeidet berre har kontakt med dei som ein ein allereie deler bustad med. Ein føresetnad er at dette skjer på trygt vis med omsyn til smitterisiko. Følgande føresetnadar gjeld:

 • Arbeidstakarane må i karanteneperioden kunna halda minst to – 2 – meters avstand, og generelle smittevernsråd må følgast. 
 • Arbeidsgivar bør i forkant ha gjort ei risikovurdering av kva arbeidsoppgåver og -prosessar som kan la seg gjennomføra og gjera eventuelle nødvendige tilpassingar for å redusera smitterisiko. 
 • Dersom ein av arbeidarane utvikler symptom på covid-19 blir denne rekna som mistenkt sjuke, og skal då isolerast. 
 • Når det gjeld eventuelle spørsmål om kva konkrete arbeidsoppgåver arbeidarar kan utføra og kva dei eventuelt må bruka av smittevernutstyr, viser me til Folkehelsesinstituttet sine smittevernfaglege vurderingar. 

Arbeidsgivar har ansvar for at den enkelte arbeidar blir informert om gjeldande karanteneføresegner og at gjennomføring av desse blir lagde til rette for. 

Biblioteket

Opningstider:

Måndag og torsdag: 
Kl. 13:00–18:00

Tysdag og onsdag:
Kl. 10:00–15:00

Alle må halda seg til dei generelle smittevernråda ved bruk av biblioteket:

 • Du som besøker biblioteket må vera frisk og utan luftvegssymptom.
 • Du må bruka handsprit ved på veg inn og ut av lokalet.
 • Hald minst éin – 1 – meters avstand til andre brukarar.
 • Det kan vera fem – 5 – personar inne i lokalet om gongen. Biblioteket oppmodar om at heile familiar ikkje kjem samla, men at éin vaksen låner til alle.
 • Gjer opphaldet så kort som råd er, ikkje over 15 minutt.
 • Inntil vidare er det ikkje tilgang til aviser, tidsskrift, PC eller lesesal.

Dei som er i risikogruppa eller ikkje vil oppsøka biblioteket kan framleis senda ei bestilling og henta posen ved ytterdøra i opningstida til biblioteket.

Du kan bestilla slik:

 1. Bestill via bestillingsfunksjonen på nettsida vår: www.sveiobibliotek.no 
  Søk opp tittel, sjå om det er ledige eksemplar og trykk på bestill-knappen.
 2. Send e-post til biblioteket: biblioteket@sveio.kommune.no når du har funne dei ledige bøkene du vil låna.
 3. Har du ikkje tilgang til internett, kan du ringa inn bestillinga di på telefon 53 74 80 75

Henting:

Du får melding frå biblioteket når posane er klare for henting. Ring 53 74 80 75 når du står ved inngangen, personalet kjem ut med posen.

***

Meirope/sjølvbetent bibliotek er stengd inntil vidare.

 

Rapportering av økonomiske konsekvensar til Noregs idrettsforbund

På grunn av koronasituasjonen vidareformidlar Sveio kommune ei melding frå Noregs idrettsforbund. 

Noregs idrettsforbund sende den 23. mars 2020 ut eit nyhendebrev til alle idrettslag, kor forbundet ber laga om å rapportera om økonomiske konsekvensar som følge av koronasituasjonen. Formålet med denne rapporteringa er å skaffa norsk idrett ei god og oppdatert oversikt over idrettslege og økonomiske konsekvensar som koronaviruset (Covid-19) har påført idretten. Denne rapporteringen er berre ei kartlegging av de samla økonomiske konsekvensane, og ikkje ei tilbakebetalingsløysing.  

Svara frå idrettslaga er likevel veldig viktige for at Noregs idrettsforbund skal kunna ha eit best mogleg faktagrunnlag om økonomiske og idrettslege konsekvensar i dialog med lokale og nasjonale myndigheiter. 

Nyhendebrevet finn de her.

Noregs idrettsforbund oppfordrar alle særforbund og idrettskrinsar til å synleggjera denne informasjonen på deira nettsider og i sosiale medie-kanalar, kor ein oppfordrar alle idrettslag om å rapportera inn. Ein kan lesa ei nyhendesak frå forbundet her.

Til bønder om beredskap og avløysar

Sveio avløysarlag er i beredskap for alle bønder i Sveio kommune.

Avløysarlaget har landbruksvikaren, samt fleire avløysarar i bakhand om ein treng hjelp!

Dagleg leiar av avløysarlaget, Solfrid Aasen, jobbar heimefrå i desse tider for å unngå smitte.

Kontaktinformasjon til avløysarkontoret:

E-post: solfrid.aasen@n-lt.no
Tlf: 974 08 400

Alle bønder bør ha ein beredskapsplan som dekker alle situasjonar som ein kan komma i. Blir du sjuk, har du fast avløysar som kan steppe inn? Dersom avløysar blir sjuk, kva gjer ein då?

For dei fleste bøndene i Sveio nærmar det seg nå den travlaste tida: lamming. Det er derfor viktig å ha ein beredskapsplan på kva ein skal gjera.

For dei av dykk som er i risikogruppa bør ein ha ein plan på kva ein gjer om situasjonen skulle bli alvorleg; kven kan i så fall komma og ta over?  

Rådgiving til lokalt næringsliv

Lokale næringsdrivande som opplev utfordringar i samband med koronasituasjonen kan få råd og hjelp av næringsselskapet Atheno.

I løpet av få dagar har det kome fram at enkelte bedrifter er sårbare når det no er sett i gong ein omfattande nasjonal dugnad for å nedkjempa koronaviruset. Mange opplev f.eks. kanselleringar og anna som gir fall i forventa inntekt og kanskje behov for å permittera tilsette. Næringsselskapet Atheno vil kunna gi rådgiving til næringsdrivande som no opplever store endringar i arbeidskvardagen.

Kommunen oppmodar alle bedrifter i kommunen som har behov for det, til å kontakt med Atheno. Sveio kommune har ein tenestekjøpsavtale med Atheno innan næringsarbeid. Sjå www.atheno.no.

Atheno har oppretta ei faggruppe med kompetanse på desse områda som vil kunna gi råd. Atheno arbeider tett med medlemsbedrifter og inkubatorbedrifter, og ønsker òg å hjelpa andre så langt det lar seg gjera.

Kommunen viser òg til regjeringa sine nettsider, for informasjon om tiltak for å dempa dei økonomiske verknadane av koronoasituasjonen. 

Kommunen oppmodar vidare alle til å ta i bruk dei digitale løysingane til NAV og ulike bransjeorganisasjonar.

Atheno held ope på Vabakkjen på Stord som vanleg førebels, men dei følger helsestyresmaktene sine råd knytt til møteverksemd og større samlingar av folk. Atheno er dessutan tilgjengelege både på telefon, e-post og videokonferanse.

 

Information in other languages

Korona – andre språk

Information to foreign nationals regarding quarantine and travels

The Norwegian Directorate of Health has published updated information regarding quarantine and traveling for foreign nationals.

Foreign nationals who have come to Norway from abroad and are therefore quarantined, but have not developed infection symptoms, may now leave Norway.

If they choose to stay in Norway, they must remain in quarantine for the full period.

Foreign nationals in quarantine because they have been in contact with infected persons in Norway must remain in quarantine for the full period.

For more information, read the news on the directorate's website.  

Social benefits from NAV

Emergency phone number for questions regarding social benefits

Because of the corona situation NAV has changed the routines for applying to social benefits, for the time being. 

For emergency contact with NAV about social benefits, call + 47 476 08 496

Form

If you need to apply for social benefits, please print out the application form, fill ut out and put it in the mail box outside the NAV offices. 

 
If it is not possible for you to print the form, you can do this at the Service Office at the town hall ("kommunehuset").
  

If you are experiencing symptoms of the corona disease (Covid-19) or have experienced this during the last 14 days, or if you have visited antother country during the last 14 days, your are not to visit the town hall. In that case, please ask someone you know to get the application form for you.

Information in English

General information

General information on the coronavirus is availabe in English here:

The Norwegian Institute of Public Health

The Norwegian Directorate of Health

Information about home quarantine / home isolation

If you do not find the information you are looking for, you may call the Directorate of Health's information line on 815 55 015.

If you think you may have caught the virus, you should stay at home. If you need medical attention, contact your doctor by telephone or call the emergency out-of-hours clinic (116 117).

Testing

Inhabitants of Sveio that fulfills the criteria for testing for coronovirus are to be tested in Aksdal in the municipality of Tysvær. Call the testing facility on +47 52 75 74 00 between 08.30–15.00 on weekdays to clarify the need for and to book an appointment for testing. You can also book an appointment electronically here: https://helseboka.app/b/c/5193

Restrictions on visiting municipal buildings

If you are experiencing symptoms, or have experienced symptoms of coronavirus disease the previous 14 days, it is prohibited to visit municipal buildings, like the town hall, schools, care facilites etc. The same rule applies if you have visited another country in the last 14 days.  

Informacje w języku polskim
Informationen auf Deutsch
Informacija lietuvių kalba
Information in other languages

General information from the Norwegian Institute of Pulic Health in different languages, available here

Information from the Norwegian Institute of Pulic Healthabout home quarantine and home isolation in over 20 different languages, available here

The Norwegian Broadcasting Corporation (NRK) publishes information on national news (including information on the coronavirus) in Arabic, Kurdish and Dari on their website "Ny i Norge". Click here