Koronaviruset

Klikk for stort bileteKoronavirusAlle lokal relevant, oppdatert informasjon i samband med koronaviruset som Sveio kommune publiserer, kan du finna under. Informasjonen er delt i tre tema: Generell informasjon, oppvekst og familie, kultur og næring. Berre trykk på temaet du vil vita meir om.

For information in English and other languages, see below.

Ved spørsmål om smitte og om du bør testast, ring 52 75 74 00 (kvardagar kl. 08.30–18.00, helger kl. 10.00–14.00).

Du finn mykje nyttig informasjon på informasjonssidene til Folkehelseinstituttet (FHI) og på Helsenorge.no. Ei enkel oversikt over Folkehelsesinstituttet sine råd til befolkninga finn du her.  

Dersom du ikkje finn svar på det du lurer på, kan du ringa Helsedirektoratet sin informasjonstelefon på 815 55 015. Helsedirektoratet oppfordrar til at ein les informasjon på nett før ein eventuelt ringer informasjonstelefonen.

Oppdatert informasjon om nasjonale tiltak i samband med koronapandemien finn du på regjeringa sine nettsider.   

Sveio kommune har kontakt med Fylkesmannen og følger med på informasjonen frå Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Kommunen vurderer kontinuerleg tiltak for å avgrensa smittespreiing og redusera smitterisiko.

Om du mistenker at du kan vera smitta bør du halda deg heime. Sjå FHI sine nettsider for konkrete råd.

Berre kontakt helsevesenet elles du treng helsehjelp. Kontakt i så fall fastlegen din pr. telefon. Legevakta skal kontaktast på 116 117 ved behov for akutt legehjelp etter kl. 15.30 og i helgene. Lurar du på om du bør testast, ring 52 75 74 00 (kvardagar kl. 08.30–18.00, helger kl. 10.00–14.00). 

Kontakt

Korona – hjelpetelefonar

Oversikt over lokale og nasjonale info-, hjelpe- og krisetelefonar/-tenester

SVEIO

 • Psykisk helseteneste (for alle over 18 år): 53 74 82 23

  Måndag–fredag 10.00–14.00
   
 • Spesialpedagogar/foreldrerettleiarar (tips og råd til foreldre): 951 79 336 / 412 08 161
   
 • Kontaktpersonar for barn og unge (11–18 år): 928 62 539 / 958 57 557 / 464 20 323 / 951 33 239

  Måndag–fredag 14.00–21.00
   
 • Koronatestsamarbeid med Tysvær: 52 75 74 00

  Måndag–fredag 08.30–18.00 / Laurdag–søndag 10.00–14.00
   
 • Rådgiving til lokalt næringsliv (inkl. sjølvstendig næringsdrivande) via Atheno: post@atheno.no
   

NASJONALT

 

Generell informasjon

Korona – generell informasjon

Informasjon om testing for koronavirus

Sveio kommune har inngått eit samarbeid med Tysvær kommune om testing for koronavirus. Innbyggarar i Sveio kommune som innfrir dei til ein kvar tid gjeldande testkriteria skal testast i Aksdal.

Ved spørsmål om smitte og om du bør testast, ring 52 75 74 00 (kvardagar kl. 08.30–18.00, helger kl. 10.00–14.00).

Ved spørsmål om eiga helse eller behov for hjelp, kontakt fastlegen din. Ved behov for akutt hjelp etter kl. 15.30 eller i helgene, ring legevakta på 116 117.

Det er Folkehelseinstituttet (FHI) som publiserer anbefalingar for kven som skal testast for koronavirus. Sjå meir på FHI sine nettsider

Politiske møte (oppdatert)

Ordførar har, i samråd med hovudutvalsleiarane, avgjort å gjennomføra møte i hovudutvala som fjernmøte (nettmøte) måndag 30. mars kl. 17.00, jf. kommuneloven § 11-7 og mellombels forskrift om fjernmøte i koronaperioden. 

Sveio kommune har tre hovudutval:

 • Hovudutval helse/omsorg
 • Hovudutval oppvekst/kultur
 • Hovudutval teknisk/næring

Sakene som vil bli behandla kjem fram av innkallingane som ligg i møteplanen.

Gjennomføring av gravferder (oppdatert)

Kommunen ønsker med dette å informera om sine anbefalingar for gjennomføring av gravferder i koronaperioden.

Ved gjennomføringa av gravferder må ein, som i alle andre situasjonar i perioden me no er inne i, følga dei generelle råda og retningslinjene frå Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Kommunen anbefaler at berre dei nærmaste deltar i gravferder inntil vidare.

Personar som sit i karantene pga. nærkontakt med stadfesta tilfelle av korona eller reise til utlandet i løpet av dei siste 14 dagar, og dei som sit i isolasjon pga. stadfesta koronasmitte eller symptom, skal ikkje delta i gravferder.

Heller ikkje dei som opplev luftvegssymptom, sjølv om det er lette symptom, skal delta i gravferder.

Ein må ta utgangspunkt i det generelle rådet frå helsestyresmaktene om å halda minst to – 2 – meters avstand til andre når ein er innandørs*, og kommunen anbefaler at ein tar omsyn til dimensjonane på det enkelte kyrkjebygg/lokale i planlegginga av gravferder. Vel lokale basert på talet på gjester, slik at gjestene har høve til å halda passande avstand til kvarandre.

Det enkelte gravferdsbyrå vil elles ha kompetanse som ein kan gjera seg nytte av.

* Oppdatert anbefaling frå regjeringa pr. 24. mars 2020

Akutt sosialhjelp frå NAV og generell informasjon (oppdatert)

Telefonnummer ved akutt sosialhjelp frå NAV

På grunn av korona-situasjonen har NAV mellombels endra rutinen for søknad om økonomisk stønad. 

Ved akutt sosialhjelp kan ein ringe NAV på mobilnummer: 476 08 496.

For emergency contact with NAV about social benefits call mob:  476 08 496

Skjema

NAV ber om at dersom du har behov for økonomisk stønad, skriv du ut søknaden, fyller han ut og legg han i postkassen utanfor NAV-kontoret i Sveio sentrum. 

 
Dersom du ikkje har moglegheit for å skriva ut skjemaet, kan du komma innom Servicekontoret på kommunehuset og henta eit eksemplar. 
 
Dersom du har symptom på koronasmitte, har hatt dette i løpet av dei siste 14 dagane eller har vore utanlands dei siste 14 dagane, skal du ikkje oppsøka kommunehuset. Me ber då om at du sender nokon andre for å henta skjemaet på dine vegner.
 
Generell informasjon
 
Sveio kommune oppmodar personar som opplev at koronapandemien får konsekvensar for arbeidssituasjonen deira om å finna informasjon på NAV si samleside for koronarelaterte spørsmål
Telefonteneste for psykisk helse

Psykisk helseteneste i Sveio kommune har open telefonteneste måndag til fredag kl. 10.00–14.00, på tlf. 53 74 82 23.

Tenesta er open for alle over 18 år utan henvising frå lege.

Me tilbyr samtalar for støtte og rettleiing knytta til psykisk helse . 

Viser elles til psykisk helseteneste sine nettsider.

Bruk av hytter og andre fritidseigedommar

Fredag 20. mars 2020:

Overnatting på fritidseigedommar i andre kommunar enn der ein bur er no forbode.

Forbodet trådde i kraft i går, og følger av § 5 i helse- og omsorgsdepartementet si forskrift om karantene, isolasjon og forbod mot opphald på fritidseigeommar mv. i anledning utbrot av Covid-19 av 15. mars 2020 nr. 294:

Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.

Kommunen understreker at formålet med forbodet er å redusera risikoen for smittespreiing, ved at folk held seg mest mogleg heime i eigen kommune. Ein bør derfor ta omsyn til dette i tolkinga av forskrifta, slik at ein ikkje ser på omgrepet «fritidseigedom» for snevert. Så lenge du er folkeregistrert i ein annan kommune enn der du eig ein annan bustad – uansett om sistnemnde er formelt registrert som fritidseigedom eller ikkje – bør du ikkje overnatta i den andre bustaden (med mindre du altså kjem inn under unntaket i andre avsnitt i føresegna).

Forskrifta har vidare ingen heimel for kommunar til å gi dispensasjonar.

Avslutningsvis ber me om forståing for at kommunen ikkje har kapasitet til å svara på detaljerte spørsmål rundt konkrete situasjonar for bruk av fritidseigedommar i andre kommunar enn der ein bur. Me er derfor alle avhengige av at kvar enkelt tar gode val.

Sveio Frivilligsentral

Sveio Frivilligsentral oppmodar dei som ønsker hjelpa til som frivillig, samt dei som treng hjelp til noko i samband med koronasituasjonen, om å ta kontakt!

I situasjonen landet no er inne i, er det mange som sit heime i karantene, og mange som er i risikosonen og som dermed bør halda seg mest mogleg heime for å unngå å bli smitta. Samstundes er det mange som kanskje har litt ekstra tid, og kunne tenka seg å hjelpa til med praktiske ting.

Kommunen og Sveio Frivilligsentral oppmodar derfor både dei som ønsker å hjelpa, og dei som treng hjelp, om å melda frå til frivilligsentralen. Frivilligsentralen organiserar arbeidet gjennom portalen Friskus. For å registrera deg som frivillig eller melda om behov for hjelp, følg denne lenka.

Oppgåver som kan vera aktuelle er f.eks. handling, lufting av hundar, utkøyring av mat frå sjukeheimen til heimebuande eldre og andre mindre, praktiske oppgåver.

Kontaktpersonar hos Sveio Frivilligsentral (måndag–fredag 08.00–16.00):

Kristianne Uri
488 81 528
kristianne.uri@bymisjon.net

Guro Røher Eriksen
488 62 318
guro.roher.eriksen@bymisjon.net

Tal på smitta

Folkehelseinstituttet har publisert kriterium for kven som skal testast for koronavirus (Covid-19), som f.eks. innlagde pasientar med akutt luftvegsinfeksjon. Personar som har symptom, men som ikkje fell inn under ei av dei definerte gruppene, vil vanlegvis ikkje få tilbod om test. Dette inneber at fleire som blir smitta, ikkje vil bli testa, og dermed ikkje formelt bli stadfesta som berarar av koronaviruset. Å publisera tal på kor mange som gjennom testing er bekrefta smitta, vil derfor kunne gi eit feil inntrykk av den totale situasjonen. Av denne grunn vel Sveio kommune å ikkje publisera talet på bekrefta smitta personar.

Informasjon til utanlandske statsborgarar om karantene

Helsedirektoratet har gått ut med ny informasjon om karantenereglar for utanlandske statsborgarar:

Utanlandske statsborgarar som er komme til Noreg frå utlandet og som derfor sit i karantene, men ikkje har utvikla symptom på smitte, kan no forlata Noreg. Dersom dei velg å bli i Noreg, må dei sitta i karantene tida ut.

Utanlandske statsborgarar som sit i karantene fordi dei har vore i kontakt med smitta i Noreg, må fortsatt sitta i karantene tida ut.

Utreisa fra Noreg føreset at transport frå karantenestaden til utreisestaden skjer på ein smittevernfagleg forsvarleg måte.

Dette inneber følgande:

 • Dersom du må bruka offentleg transport eller taxi for å komma til nærmaste flyplass, busstasjon, togstasjon eller grenseovergang, må du ha minst to meters avstand til nærmaste medpassasjerar.
 • Du må sikra god hand- og hostehygiene.
 • På flyplassen med direktefly ut av Noreg, vil det vera personell fra kommunen som kan kontaktast dersom det oppstår problem. Det er òg høve til å reisa med innanriksfly dersom det er nødvendig. Her må òg reisaskje på ein smittefagleg forsvarleg måte. På innanriksflyplassane vil det likevel ikkje vera personell fra kommunen som kan kontaktast.
 • Ein kan burka eigen bil for å reisa ut av landet, men er sjølv ansvarleg for å sjekka kva grensepasseringsstader som er opne.

Dersom du ønsker å forlata Noreg med fly må du sjølv skaffe gyldig billett. Flyplassar med direkte avgangar ut av Noreg er:

 • Gardermoen
 • Stavanger
 • Bergen
 • Trondheim
 • Tromsø
 • Torp

Dersom du blir sjuk eller utviklar symptom under reise på veg ut av Noreg, må du ringa helsetenesta for hjelp på 116 117.

Helsedirektoratet understreker at dersom du har feber eller luftvegssymptom som hoste eller du er tungpusta, skal du opphalda deg i isolering, og du kan då ikkje forlata landet.

Les heile forskrifta på Lovdata.no. 

Tilgang til offentlege bygg er avgrensa og Servicekontoret er stengt for fysisk oppmøte

Sveio kommune har sett i verk tiltak for å avgrensa samling av personar i større forsamlingar. Torsdag 12. mars stengde kommunen alle offentlege bygg for anna enn kommunal aktivitet.

Frå og med tysdag 17. mars er Servicekontoret på kommunehuset stengt for fysisk oppmøte. Ved spørsmål til kommunen, ta kontakt pr. telefon (53 74 80 00) eller e-post (postmottak@sveio.kommune.no). Dersom det er nødvendig, kan det på førehand via telefon eller e-post avtalast eit fysisk møte. 

Skular og barnehagar er stengde.

Vidare skal besøk til omsorgssenteret og omsorgsbustadane avgrensast. Dersom du ønsker å besøka ein bebuar her, oppmodar kommunen at du vurderer om besøket er nødvendig og om kontakt kan gjennomførast på andre måtar, f.eks. via telefon. Besøk skal ikkje skje i fellesområde.

Dersom du har symptom på koronasmitte, eller har hatt dette i løpet av dei siste 14 dagane, skal du ikkje oppsøka offentlege bygg, inkludert kommunehuset, skular, barnehagar, omsorgssenter, omsorgsbustadar, Vigdartun og biblioteket. Det same gjeld dersom du den siste tida har vore på reise utanlands.

Me minner om symptoma på koronasmitte, som ifølge Folkehelseinstituttet  kan likna symptoma ein får dersom ein er forkjølt eller har influensa:

 • Sår hals
 • Feber
 • Hoste
Registrering av helsepersonell

Har du helsefagleg utdanning eller erfaring, men arbeider med heilt andre oppgåver i dag? Då håpar me at du registrerer deg via vårt digitale skjema.

I første omgang ønsker kommunen ei oversikt over tilgjengeleg helsepersonell. Dersom me kjem i ein situasjon der me manglar personell, tar me direkte kontakt med deg.
 
Dette gjeld i første omgang helsefagstudentar, medisinstudentar, sykepleiarstudentar, vernepleiarstudentar og personar med helsefagleg erfaring eller kompetanse (òg innan private verksemder).

Registrer deg her

Helsing frå ordføraren

Kjære sveibu,

Dei sist dagane har vore uverkelege, og me ser at Noreg og lokalsamfunnet vårt i stor grad er stengd ned. Me er inne i ei krevjande tid for alle, der kvardagen vår er snudd på hovudet. Det er utfordrande for kvar og ein av oss, og for næringslivet.

Eg er sjølv sett i karantene sidan eg var deltakar på Haugalandskonferansen. Eg arbeider godt heimefrå med telefon- og videomøte, og nyttar gode råd og tips frå sosiale media til ulike aktivitetar me kan gjera med barna heime, og korleis få skuledagen og arbeidsdagen til å fungere saman.

For no handlar det om å redusera smitte av Covid-19. Koronaviruset er ikkje farleg for dei fleste av oss, men for dei som er i risikogruppene kan viruset få alvorlege konsekvensar. Dei inngripande tiltaka som no er sett i verk av regjeringa er for å hindre at for mange er smitta på same tid, og for å redusere smitterisiko, særleg slik at dei i risikogruppene ikkje vert utsett for smitte.

Eg oppmodar på det sterkaste til å følge dei vedtaka som er sett i verk og dei råda helsemyndigheitene gir. Hald deg mest mogleg heime! Ikkje la barn leike i grupper. Til ungdomane: finn andre arenaer å snakke saman, til dømes videochat. Har du symptom, også lette symptom på forkjølelse, så må du gå ut frå at du er smitta og bør derfor halde deg i karantene. Har du ikkje symptom så kan du gå tur, men unngå kontakt med andre. Sveio har fleire flotte turløyper som kan vere ei god anledning til å utforske no.

Dersom me no saman følger råda frå nasjonale myndigheiter og lokalt frå kommunen, trur eg me snarare kan koma attende til ein normal kvardag. Det er viktig at me står saman i den krisa me no er i, og hjelper kvarandre der me kan. Eg blir rørt over initiativ frå alle som vil hjelpe dei som treng hjelp. Tusen takk for den innsatsen alle frivillige gjer. Mitt råd er å ta imot hjelp. Er du i risikogruppa, så kan du få nokon til å handle for deg.

Støtt det lokale næringslivet ekstra no – dei treng det. Eg ser det er fleire lokale butikkar som tilbyr å køyre varer heim. Dette er eit flott tilbod som eg sjølve har nytta meg av.

Eg ber dykk vera kritisk til kva de delar på sosiale mediar, der er det mykje feil info som blir gitt. Eg oppmodar til å halde dykk til informasjon som blir gitt frå helsemyndigheitene og Sveio kommune si nettside, som blir oppdatert fortløpande.

Som ordførar er det viktig for meg å seie at Sveio kommune gjer det ein kan for at de som innbyggararar skal vera trygge. Eg vil gje ein stor takk og ros til tilsette i kommunen som dei siste vekene har gjort ein enorm innsats i samband med koronaviruset. Eg vil òg rette ein stor takk til alle dei som må på jobb i denne tida, til dømes helsepersonell, butikkansatte, tilsette i barnehage og skule, reinhalderar m.m. De gjer ein svært viktig jobb.

Til slutt vil eg seie at me saman skal kome oss gjennom dette. Hald humøret oppe. Vis omsorg. Ta ein telefon eller send melding til dine næraste. No må me ta vare på kvarandre utan å ta på kvarandre.

Beste helsing,

Din ordførar Linn Therese Erve

 

Oppvekst, familie, barn og unge

Korona – oppvekst, familie, barn og unge

Informasjon til gravide frå jordmor

Å vera gravid er ei stor livshending – og eit krevjande arbeid. Ein ny verdensborgar er på veg og dyrebar last skal takast omsyn til både i eigen livsstil, i familien og på arbeidsplassen. I ei slik omstilling søker me ofte informasjon.

Samstundes er det mange som er engstelege for koronasituasjonen. Korleis påverkar det barnet i magen? Korleis vil oppfølging i svangerskapet bli? Kva med fødselen?

Nedanfor har eg samla nokon tips som kan gi god informasjon og nyttig læring i svangerskap og til fødselen:

Koronarelatert informasjon: helsenorge.no/koronavirus/gravide-og-ammende

Er du gravid og i arbeid, og i risikogruppa på grunn av korona? https://familie.nav.no/om-svangerskapspenger

Informasjon fra Helse Fonna for gravide og fødande: Sjå nettside her.

Ei særskild oppmoding til russen

I denne spesielle tida som me no er inne i, har Sveio kommune ei særskild oppmoding til russen.

Tysdag 24. mars 2020 forlenga regjeringa tiltaka som er sett inn i samband med koronapandemien, med det formål å redusera risikoen for smittespreiing. Nokon av anbefalingane frå styresmaktene blei stramma inn.

Styresmaktene anbefaler no at når ein er ute i det offentlege rom (i naturen, på gata etc.) bør personar halda minst éin meters avstand til kvarandre. Utandørs bør ein heller ikkje vera i grupper på fleire enn fem personar. Innandørs (heime, på jobb, i butikkar etc.) bør ein halda to meters avstand til andre.

Anbefalingane om gruppestørrelse og avstand gjeld ikkje dei som er i familie eller som bur saman (same husstand).  

Russefeiringa har så smått starta allereie. Me veit dette er ei tid som mange på vidaregåande har sett fram til lenge, og har gleda seg til å feira saman med sine medelevar. Korleis situasjonen vil vera i mai veit me ikkje pr. no, men her og no er det særs viktig at absolutt alle følger anbefalingane frå helsestyresmaktene. 

Som følge av dette vil Sveio kommune på det sterkaste råda all russ frå aktivitetar som russefestar og «rulling». Eventuelle samlingar av russ bør ikkje vera på fleire enn fem personar, og ein må halda den anbefalte avstand.

Desse avgrensingane på russetida kan kjennast som eit stort offer for mange, men me har tiltru til at alle har forståing for at omsynet til personar i risikosonen må vega tyngst i slike særs spesielle tider som me er inne i no.  

Skular og barnehagar er stengde (oppdatert)

Ungdomstrinnet ved Sveio skule blir stengt med verknad frå og med fredag 13. mars 2020. Stenginga gjeld i første omgang fram til og med 26. mars 2020. Stenginga er forlenga til og med 13. april 2020.

Barnetrinnet (inkludert SFO) ved skulane i Sveio kommune blir stengt frå og med fredag 13. mars 2020. Stenginga gjeld i første omgang fram til og med 26. mars 2020. Stenginga er forlenga til og med 13. april 2020.

Barnehagane i Sveio kommune blir stengde frå og med fredag 13. mars. Stenginga gjeld i første omgang fram til og med 26. mars 2020. Vedtaket om stenging gjeld både kommunale og private barnehagar. Stenginga er forlenga til og med 13. april 2020.

Stenging av skulane tyder ikkje at elevane har fri frå skulen. Lærarane vil halda fram med undervisning gjennom digitale kanalar for elevar frå 3. til 10. trinn. Elevar i 1. og 2. klasse vil få bøker og materiell med seg heim, og foreldra blir bedne om å halda seg oppdaterte på Visma Skole om elevane sitt skulearbeid.

I tilfelle der båe foreldra har samfunnskritisk arbeid og det ikkje let seg gjera å skaffa barnepass for banehageborn og elevar i 1. til 4. klasse, vil Sveio kommune leggja til rette eit omsorgstilbod i barnehage-/skule- og SFO-tida i skulen eller barnehagen barnet til vanleg høyrer til. Familiar som har trong for eit slikt tilbod, må ta kontakt med sin rektor eller barnehagestyrar .

Vedtak om stenging gjeld i første omgang fram til og med 26. mars 2020. Stenginga er forlenga til og med 13. april 2020.

Samfunnskritiske funksjonar (oppdatert)

I samband med at skular og barnehagar blir stengde, kan foreldre med samfunnskritisk arbeid og som ikkje har tilgang til barnepass, få eit omsorgstilbod på sin skule/barnehage. Helsedirektoratet har definert følgande som samfunnskritiske funksjonar:

 • Styring og kriseleiing
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstenester
 • IKT-sikkerheit i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerheit
 • Vann og avløp
 • Finansielle tenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tenester
 • Apoteka

Oppdatert pr. 16. mars 2020:

 • Barnevern
 • Brukarstyrte personlege assistentar
 • Gravferdsbransjen
 • Reinhald

Oppdatert pr. 24. mars 2020:

 • NAV
 • Medier
 • Olje- og gassproduksjon

Sjå meir på regjeringa sine nettsider.

Tilbod om rettleiing til dei med barn i alderen 0–10 år

I denne spesielle tida, der både barnehagar og skular er stengde, kan kvardagen for mange vera utfordrande. 

Dersom du treng nokon å snakke med, eller treng tips, råd eller rettleiing om barn, så ikkje nøl med å ta kontakt:

Merete Eriksen Lier, spesialpedagog/foreldrerettleiar (COS-p) på tlf./sms 951 79 336 eller på e-post meeri@sveio.kommune.no.

Linn Haaversen Møllerhaug, spesialpedagog/foreldrerettleiar (COS-p) på tlf./sms 412 08 161 eller på e-post limol@sveio.kommune.no.

Rutinar ved Sveio helsetasjon og jordmorteneste

Sveio helsestasjon har opent for telefonsamtalar på telefon 53 74 81 20 og
53 74 81 21, og etter avtale for vektkontroll og vaksiner av småbarn.

Jordmor treff du på 53 74 81 22 eller mobil 468 81 919. Mykje kan avklarast via telefon og videokonsultasjon. Kontrollar etter avtale.

Smittevern

 • Generelle smittevernråd må følgast. Bruk antibac når du kjem og når du går dersom du har avtalt besøk ved helsestasjonen.
 • Me ringer alle som har time på helsestasjonen dagen før, og tar det me kan av kontrollen dei skal ha på telefon. Er ein frisk og barnet skal vaksinerast eller vegast tar me dei inn dagen etter og gjennomfører berre det, ingen samtaletid då. Det blir sett opp avstand mellom timane inne på helsestasjonen og hos jordmor.
 • Jordmor ringer alle som har time hos ho dagen før konsultasjonen, og tar all informasjon på telefon. Dersom ein skal møtast på kontoret blir det avtalt den dagen og berre sjølve undersøkinga blir utført, ikkje samtaletid den dagen.
 • For å hindra smitte og sjukdom, er det viktig at tilsette som er i kontakt med pasienten spør og er oppmerksame på om pasienten eller andre husstandsmedlemmer utviklar symptom på luftvegsinfeksjon. Dersom ja, bør ein venta med kontrollen. 
 • Ved koronasmitte må oppfølging bli gjort pr. telefon eller video. Ved fare for liv og helse må konsultasjonen gjennomførast med smittevernutstyr.
 • Me avgrensar talet på gravide og barn på venterommet for å unngå smitte. Ein må ikkje ha med partnar til gravidkontrollen og berre éin vaksen og ingen søsken får vera med når ein skal på helsestasjonen.
 • Leiker og anna utstyr som kan vidareføra smitte er fjerna frå helsestasjonen i denne periode.

Følgande konsultasjonar bør prioriterast for gravide

(Det bør gjerast individuelle vurderingar.)

 • Gravide som har påvist sjukdom, er i risiko for å utvikla sjukdom eller skade for seg sjølv og fosteret, eller barnet på sikt.
 • OGTT (glukosebelasting) bør gjennomførast av gravide som tidlegare har hatt svangerskapsdiabetes eller andre svangerskapsassosierte risikofaktorar, har foreldre eller søsken med diabetes, har etnisk bakgrunn utanom Europa, eller fedme på KMI ≥ 30.
 • Konsultasjonar til gravide der det er knytt usikkerheit rundt fosteret sin trivsel og vekst.
 • Gravide som av fysiske, psykiske eller sosiale grunnar har utfordringar med å ta vare på eigne barn / fosterbarn sine behov.
 • Rh-negative gravide, gravide som har behov for kartlegging av foster-Rhd og profylakse.
 • Nødvendige konsultasjonar hos jordmor blir avtalt med jordmor.
 • Heimebesøk etter fødsel blir nå ikkje gjennomført av jordmor, men blir erstatta av samtale på telefon og etter avtale på kontoret til jordmor. Jordmor og helsesjukepleiar som går på heimebesøk til mange vil vera i større risiko for å bli smitta / spreia smitte og dermed auka behovet for å bli satt i karantene.

Følgande bør prioriterast for helsestasjon, skulehelsetenesta og helsestasjon for ungdom

 • Følga opp nyfødde – heimebesøk blir erstatta av telefonkonsultasjon og konsultasjon på helsestasjon til målingar.
 • Gjennomføra barnevaksinasjonsprogrammet til småbarn
 • Me ringer alle i aldersgruppa 0–18 månader som har time på helsestasjonen dagen før, og tar det me kan av kontrollane på telefon. Er ein frisk og barnet skal vaksinerast eller vegast, tar me dei inn dagen etter og gjennomfører berre det, ingen samtaletid då. Vekt og lengde blir berre utført på dei minste barna og dei med dårleg vektoppgang.
 • Seks vekers konsultasjon av barnet med lege og helsesjukepleiar.
 • Me avlyser inntil vidare alle: Toårs-, fireårs- og førskulekontrollar, samt barselgrupper og svangerskapskurs. Alle samarbeidsmøter utgår.
 • Me legg ned alt arbeid på skulane inntil vidare.
 • Følga opp barn/familiar med spesielle behov.

For gjennomføring av konsultasjon utan mistanke om smitterisiko skal tilsette følga basale smittevernrutinar, og det er ikkje nødvendig med oppgraderte tiltak når det gjelder verneutstyr.

Risiko blir ytterlegare redusert ved at færrast mogleg er innkalla til same tid, og sambandf med dette ber me om at dei som har avtale her møter til avtalt tid eller gir informasjon via SMS ved forseinking.

Betaling for barnehage og SFO

Når det gjeld foreldrebetaling i tilknyting til stenging på grunn av koronaviruset, er det no kome avklaringar frå overordna myndigheiter. Det skal ikkje betalast for opphaldstid som ikkje har vore tilgjengeleg for barna.

Fakturaer som gjeld mars har forfall 20. mars 2020. Desse vil bli kreditert og skal ikkje betalast. Barnehage og SFO hadde ordinær drift fram til og med 12. mars. Det vil seinare komma faktura for denne perioden. Har du spørsmål om faktura for barnehage og SFO kan du kontakta økonomikontoret på e-post (bente.gullhaug@sveio.kommune.no) eller på telefon 52 74 80 36.

Private barnehagar: Følg den informasjon om betaling som blir gitt av den enkelte barnehage.

Kontaktpersonar for barn og unge

Treng du nokon å prata med? 

Mellom kl. 14.00–21.00, måndag–fredag kan alle mellom 11–18 år ta kontakt med ein av våre kontaktpersonar for å snakka om kva som helst:

Flemming Lothe 928 62 539 / flemming@sveio.kommune.no 

Gisle Sørhus 958 57 557 / gisle.sorhus@sveio.kommune.no

Anne Vierdal 464 20 323 / anne.vierdal@sveio.kommune.no

Marit Opheim 951 33 239 / marit.harboe.opheim@sveio.kommune.no

Barn og unge som er heime frå barnehage og skule

Måndag 6. mars 2020 gjekk det ut eit informasjonsskriv til føresette med barn i skule og barnehagar i Sveio. Her følger ei oppsummering av informasjonen som blei gitt.

Leik og samvær

Om smittespreiinga i samfunnet skal reduserast, må vaksne, barn og unge halda seg heime mest mogleg. Sjølv om ein ikkje er i risikosonen sjølv, vil redusert smittespreiing redusera risikoen for at eldre og sjuke blir smitta av koronaviruset. For risikogruppene kan smitte ha svært alvorlege konsekvensar.  

Helsestyresmaktene seier følgande:

 • Søsken kan vera saman som normalt
 • Det blir ikkje anbefalt å samla barn til leiketreff eller andre felles aktivitetar.
 • For å ta omsyn til behovet for leik med andre barn, kan barn ha éin til to faste leikevenner i denne perioden. Òg ungdom bør berre omgå éin eller to faste venner i denne perioden. Alle bør halda avstand på éin meter og samværet bør berre vara nokre få timar kvar gong.
 • For å redusera smittespreiinga bør barn leika ute.
 • Foreldre bør unngå at mange barn er saman på leikeplassar til same tid.
 • Fødselsdagsselskap bør utsettast.
 • Tal på overnattingsbesøk bør vera færrast mogleg i denne perioden.
 • Vask hender ofte, både før, under og etter leik, og ha god hostehygiene.

Barn og ungdom med symptom på infeksjon i luftvegane skal haldast heime og ikkje vera saman med andre barn og unge utanfor familien, òg når symptoma er milde. Barn og ungdom som er i heimeisolasjon eller heimekarantene skal ikkje ha kontakt med barn og ungdom utanfor husstanden.

Omsorgstilbod

I den perioden barnehagane og skulane er stengde, vil kommunen gi eit omsorgstilbod til barn i barnehagar og elevar frå 1.–4.trinn på skulen. Føresetnaden for å få plass er at både mor og far har jobbar med kritiske samfunnsfunksjonar. Sjå oversikt på vår temaside. Det vil og bli gitt tilbod til barn med særskilte omsorgsbehov. Retten til omsorgstilbod blir handtert av den enkelte barnehage og skule og blir gitt i den barnehagen eller skulen der barnet/eleven til vanleg går.

For å oppnå formålet om redusert smittespreiing, er det nødvendig at tilbodet blir brukt så lite som mogleg og berre når foreldra absolutt ikkje har andre moglegheiter for tilsyn av barn.

Informasjonsfilm for barn om koronaviruset

Mange barn og unge har spørsmål om koronaviruset. I denne YouTube-filmen får ein svar på spørsmål som Hermine (13) stiller legen Helen i Helsedirektoratet.

 

Kultur, næring og tenester

Korona – kultur, næring og tenester

Anbefalingar om avgrensingar i varehandel og kollektivtransport

I samråd med kommuneoverlegen gir kommunen følgande anbefalingar om avgrensingar i varehandel og talet på passasjerar som kan bruka kollektivtilbod. Dette med omsyn til å redusera risikoen for spreiing av koronaviruset. Anbefalingane tar utgangspunkt i helsestyresmaktene sine råd.

Alle type varehandel, samt fellesareal på kjøpesenter, i varehus o.l.

Det bør berre vera så mange kundar til stades samstundes i lokalet at det er plass til éin – 1 – meters avstand mellom kvar person. Verksemder bør sørga for rutinar som hindrar samanstimling og kødanning. Den enkelte kunde bør sørga for å halda éin – 1 – meters avstand til andre i lokalet.

I tillegg anbefaler kommunen følgande smittevernrutinar:

 • Felles berøringspunkt som betalingsterminalar, handtak, frysarar og kjøleskap etc., blir desinfisert minst éin – 1 – gong pr. time. Før lister for internkontroll. Handtak på handlevogner og handlekorger blir desinfisert mellom kvar kunde.
 • Moglegheiter for handvask og handsprit er tilgjengelig for kundar og personell.
 • Den enkelte må sjølv sørga for å etterleva gjeldande krav til smittevernhygiene.
 • Det bør ikkje seljast smågodt, nøtter, ikkje-emballerte brødvarer i skuffer, kaker eller andre varer utan emballasje.
 • Ikkje server smaksprøvar/kaffi/te i butikkar.
 • Ikkje bruk brødskjeremaskin.

Sjå òg Mattilsynet sine råd.

Kollektivtransport

Alle som bruker kollektivtransport må vera særleg oppmerksame på å følga dei personlege hygienereglane, og ta særleg omsyn til sine medreisande.

 • Det bør ikkje vera meir enn maksimalt 20 passasjerar i transportmiddel.
 • Bruk bakre inngang på bussar.
 • Ha éin – 1 – meters avstand mellom passasjerane.
 • Den enkelte passasjer må sørga for å overhalda påbodet om avstand til medpassasjerar.
 • Førar av transportmiddelet, anna personell og vektarar kan rettleiar passasjerar og vurdera om et er plass til fleire. Transportmiddelet kan passera haldeplassar utan å stoppa for ventande.
 • Etter kvar tur blir kontaktpunkt i transportmiddelet desinfisert.
Informasjon frå SIM

Vert dunkane tømde?

 • Me tømer dunkane som vanleg etter rute, sjå tømmekalender eller app for kva tid din dunk skal tømast.
 • Slamtømming skjer etter oppsett plan
 • Dersom det skjer store endringar vil abonnentane bli varsla

Kvar får eg informasjon frå SIM?

 • Hovudsakleg vil informasjonen liggja på våre nettisder. Der oppdaterar me når det er noko som skjer. I tillegg vil me nytte app, facebook, sms og media dersom det skjer endringar som får konsekvensar for abonnentane.

Kvar får eg tak i nye sekker til plastemballasjen?

 • Du får ny sekk ved å knyte ein av dei siste (tomme) sekkene på papirdunken. Då legg sjåføren ut ein ny til deg.

Er avfall smittefarleg?

 • I utgangspunktet er ikkje vanleg hushaldsavfall smittefarleg, men me ynskjer at du knyter posane godt igjen, og ikkje set avfall utanfor dunkane.

Kva med sameige o.l som har fellesdunkar?

 • Det beste rådet er at sameiget passar på å halde berøringspunkt reine. Pass på at ein vaskar hendene godt både før og etter at ein kastar avfallet i dunken.

Er alle miljøsentralane stengde?

 • Ja.

Kvifor stenger de miljøsentralane?

 • Dette er eit tiltak for å hindre spreiing av koronaviruset, der vårt vikgaste fokus er at våre tilsette held seg friske slik at me kan oppretthalde renovasjonen.
 • Det å rydde på loft og i kjeller kan fint vente til samfunnet er tilbake til ”normalen”.

Kva tid opnar miljøsentralane igjen?

 • Dei vil vera stengde inntil vidare. Når Folkehelseinstituttet opphevar/endrar sine råd om smittespreiing vil me ta ei ny vurdering.

Er kundemottaket ope?

 • Kundemottaket er stengt for oppmøte, men har telefontid frå 0900-15-00 alle kvardagar. Tlf nr er 53 45 78 50 eller epost: sim@sim.as

Kva skjer dersom renovatørane vert sjuke eller må i karantene?

 • Renovasjon er definert som eit viktig samfunnsoppdrag, og henting av avfallet på hushaldsruta er ei oppgåve me har stort fokus på å oppretthalde. Me har fleire tiltak for dei ulike scenario som kan oppstå og jobbar kontinuerleg med beredskap og løysingar for slike situasjonar.

Må eg betale for hytterenovasjon når eg ikkje får bruke hytta?

 • Ja. Renovasjonsgebyret er betaling for både infrastruktur og tenester som vert gjort i alle SIM-kommunane. I den samanheng er det gjort investeringar og avtalar som ein lyt oppretthalde. Dette er tenester til abonnentane som ein ikkje kan leggje ned sjølv om hyttene ikkje er i bruk.
Til bønder om beredskap og avløysar

Sveio avløysarlag er i beredskap for alle bønder i Sveio kommune.

Avløysarlaget har landbruksvikaren, samt fleire avløysarar i bakhand om ein treng hjelp!

Dagleg leiar av avløysarlaget, Solfrid Aasen, jobbar heimefrå i desse tider for å unngå smitte.

Kontaktinformasjon til avløysarkontoret:

E-post: solfrid.aasen@n-lt.no
Tlf: 974 08 400

Alle bønder bør ha ein beredskapsplan som dekker alle situasjonar som ein kan komma i. Blir du sjuk, har du fast avløysar som kan steppe inn? Dersom avløysar blir sjuk, kva gjer ein då?

For dei fleste bøndene i Sveio nærmar det seg nå den travlaste tida: lamming. Det er derfor viktig å ha ein beredskapsplan på kva ein skal gjera.

For dei av dykk som er i risikogruppa bør ein ha ein plan på kva ein gjer om situasjonen skulle bli alvorleg; kven kan i så fall komma og ta over?  

Rådgiving til lokalt næringsliv

Lokale næringsdrivande som opplev utfordringar i samband med koronasituasjonen kan få råd og hjelp av næringsselskapet Atheno.

I løpet av få dagar har det kome fram at enkelte bedrifter er sårbare når det no er sett i gong ein omfattande nasjonal dugnad for å nedkjempa koronaviruset. Mange opplev f.eks. kanselleringar og anna som gir fall i forventa inntekt og kanskje behov for å permittera tilsette. Næringsselskapet Atheno vil kunna gi rådgiving til næringsdrivande som no opplever store endringar i arbeidskvardagen.

Kommunen oppmodar alle bedrifter i kommunen som har behov for det, til å kontakt med Atheno. Sveio kommune har ein tenestekjøpsavtale med Atheno innan næringsarbeid. Sjå www.atheno.no.

Atheno har oppretta ei faggruppe med kompetanse på desse områda som vil kunna gi råd. Atheno arbeider tett med medlemsbedrifter og inkubatorbedrifter, og ønsker òg å hjelpa andre så langt det lar seg gjera.

Kommunen viser òg til regjeringa sine nettsider, for informasjon om tiltak for å dempa dei økonomiske verknadane av koronoasituasjonen. 

Kommunen oppmodar vidare alle til å ta i bruk dei digitale løysingane til NAV og ulike bransjeorganisasjonar.

Atheno held ope på Vabakkjen på Stord som vanleg førebels, men dei følger helsestyresmaktene sine råd knytt til møteverksemd og større samlingar av folk. Atheno er dessutan tilgjengelege både på telefon, e-post og videokonferanse.

Forbod mot arrangement og visse tenester

Helsedirektoratet har 12. mars 2020 fatta vedtak om forbod mot og stenging av: 

 • Kulturarrangement
 • Idrettsarrangement og organisert idrettsaktivitet både innandørs og utandørs
 • Alle verksemder i serveringsbransjen, med unntak av serveringsstader kor det går føre seg servering av mat. Det det vil sei at kantiner og spisestader som kan legga til rette for at besøkande kan halde minst éin – 1 – meters avstand frå kvarandre framleis kan halda ope. Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfattar restaurantar, barar, pubar og anna uteliv.
 • Treningssenter
 • Verksemder som tilbyr frisørtenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, piercing og liknande
 • Svømmehaller, badeland og liknande

Oppdatert pr. 16. mars 2020:

 • Fysioterapeutar og manuellterapeutar
 • Kiropraktorar
 • Optikarar
 • Fotterapeutar
 • Logopedar
 • Psykologar
 • Verksemder som utfører komplementær og alternativ medisin/behandling
 • Andre verksemder utanfor spesialisthelsetenesta som tilbyr tenester som ikkje er å vurdera som nødvendig helsehjelp, kor tenesta involverar fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varigheit på over 15 minutt, inkludert aktivitørar, tannpleiarar etc.

Dette inneber at tidlegare informasjon frå kommunen om søknadskrav for arrangement med over 100 deltakarar ikkje lenger gjeld, det er no eit totalforbod mot alle slike innanfor kultur- og idrettssektoren. 

Ryvarden

Ryvarden Kulturfyr er no stengd på grunn av koronasituasjonen. Dette gjeld både kaféen, galleriet og toaletta.

 

Information in other languages

Korona – andre språk

Information to foreign nationals regarding quarantine and travels

The Norwegian Directorate of Health has published updated information regarding quarantine and traveling for foreign nationals.

Foreign nationals who have come to Norway from abroad and are therefore quarantined, but have not developed infection symptoms, may now leave Norway.

If they choose to stay in Norway, they must remain in quarantine for the full period.

Foreign nationals in quarantine because they have been in contact with infected persons in Norway must remain in quarantine for the full period.

For more information, read the news on the directorate's website.  

Social benefits from NAV

Emergency phone number for questions regarding social benefits

Because of the corona situation NAV has changed the routines for applying to social benefits, for the time being. 

For emergency contact with NAV about social benefits, call + 47 476 08 496

Form

If you need to apply for social benefits, please print out the application form, fill ut out and put it in the mail box outside the NAV offices. 

 
If it is not possible for you to print the form, you can do this at the Service Office at the town hall ("kommunehuset").
  

If you are experiencing symptoms of the corona disease (Covid-19) or have experienced this during the last 14 days, or if you have visited antother country during the last 14 days, your are not to visit the town hall. In that case, please ask someone you know to get the application form for you.

Information in English

General information

General information on the coronavirus is availabe in English here:

The Norwegian Institute of Public Health

The Norwegian Directorate of Health

Information about home quarantine / home isolation

If you do not find the information you are looking for, you may call the Directorate of Health's information line on 815 55 015.

If you think you may have caught the virus, you should stay at home. If you need medical attention, contact your doctor by telephone or call the emergency out-of-hours clinic (116 117).

Testing

Inhabitant of Sveio that fulfills the criteria for testing for coronovirus are to be tested in Aksdal in the municipality of Tysvær. Call +47 52 75 74 00 if you have questions about testing. The information line is open between 08.30–18.00 weekdays, and 10.00–14.00 in the weekends.

Educational institutions are closed / Events are banned

All childcare centres and schools are closed. Also all cultural and sport events are banned, and some services are closed. Read more here

Restrictions on visiting municipal buildings

All municipal buildings are closed for other activities than municipal business. If you are experiencing symptoms, or have experienced symptoms of coronavirus disease the previous 14 days, it is prohibited to visit municipal buildings, like the town hall, schools, care facilites etc. The same rule applies if you have visited another country in the last 14 days.  

Informacje w języku polskim
Informationen auf Deutsch
Informacija lietuvių kalba
Information in other languages

General information from the Norwegian Institute of Pulic Health in different languages, available here

Information from the Norwegian Institute of Pulic Healthabout home quarantine and home isolation in over 20 different languages, available here

The Norwegian Broadcasting Corporation (NRK) publishes information on national news (including information on the coronavirus) in Arabic, Kurdish and Dari on their website "Ny i Norge". Click here