Koronavaksinasjon

Klikk for stort bileteUnder finn du informasjon om koronavaksinasjonsprogrammet i Sveio kommune. 

Korona – vaksinasjon

Informasjon om koronavaksinasjon

Koronavaksinasjonen i Sveio kommune er ein del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, kor kommunen skal tilby koronavaksine til alle innbyggarar som ønsker det.

Vaksinen er gratis.

Koronavaksinasjonen av befolkninga i Sveio kommune starta i byrjinga av januar, kor kommunen – i tråd med nasjonale retningslinjer – vaksinerer befolkninga i prioritert rekkjefølge:

 1. Bebuarar i sjukeheim og utvalde helsepersonellgrupper
 2. Alder 85 år og eldre og utvalde helsepersonellgrupper
 3. Alder 75–84 år
 4. Alder 65–74 år og personar mellom 18 og 64 år med underliggande sjukdommar/tilstandar med høg risiko for alvorleg forløp (merka med * i lista under)
 5. Alder 55–64 år med underliggjande sjukdomar/tilstandar
 6. Alder 45–54 år med underliggjande sjukdomar/tilstandar
 7. Alder 18–44 år med underliggjande sjukdomar/tilstandar
 8. Alder 55–64 år
 9. Alder 45–54 år

Ungdom 16–17 år

For barn og unge er risiko for alvorleg forløp av covid-19 låg, sjølv ved kronisk underliggande sjukdom. Det blir likevel opna for vaksinasjon av ungdom med høg risiko for alvorleg sjukdom (dei vil komma i prioriteringsgruppe 4). Dette er først og fremst ungdommar som har alvorlege og komplekse nevrologiske sjukdommar eller medfødde syndrom, men òg sjukdommar merka med * i lista under. Andre tilstandar med særleg høg risiko kan vurderast individuelt jf. Norsk barnelegeforening si liste.

Risikogrupper (underliggjande sjukdomar/tilstandar)

Personar med følgjande sjukdommar/tilstandar er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsjukdom siste fem år*  
 • Annan aktiv kreftsjukdom, pågåande eller nyleg avslutta behandling mot kreft (spesielt immundempande behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sjukdommar eller muskelsjukdommar som medfører nedsett hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS, Downs syndrom)*  
 • Kronisk nyresjukdom eller betydeleg nedsett nyrefunksjon*  
 • Kronisk leversjukdom eller betydeleg nedsett leverfunksjon  
 • Immundempande behandling som ved autoimmune sjukdommar  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesjukdom, inkludert cystisk fibrose og alvorleg astma som har medført bruk av høgdose-inhalasjonssteroid eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høgare 
 • Demens  
 • Kroniske hjarte- og karsjukdommar (med unntak av høgt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

*Desse sjukdommar/tilstander kan gi ein høg risiko for alvorleg forløp og død òg hos yngre.

Annan svært alvorleg sjukdom kan òg gi økt risiko for alvorleg forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfelle blir vurdert individuelt av lege.

Folkehelseinstituttet sitt vaksinasjonsprogram

På Folkehelseinstituttet si temaside om ansvarsforhold og organisering av koronavaksinasjonsprogrammet i Noreg vil det til ei kvar tid ligga oppdatert informasjon om vaksinen.

Lurer du på om du kan/bør vaksinera deg?

Kontakt fastlegen din. 

Publisert 19. februar 2021

Plan for vaksinasjon

Sveio kommune starta opp vaksinasjon av bebuarane på sjukeheimen (prioriteringsgruppe 1) i veke 1, og desse var ferdig vaksinerte i veke 5.

Kommunen har oppretta vaksinasjonssenter på Sveio soknehus. All vaksinasjon vil bli gjennomfør her, etter oppsett time.

Dei som er 75 år og eldre (prioriteringsgruppe 2 og 3) blir kontakta av kommunen på telefon (måndag/tysdag i aktuell vaksinasjonsveke), med tilbod om vaksine.

Alle innbyggarar mellom 18 og 74 år (fødd i 1946 eller seinare) kan no registrera seg i vaksinekø. Dette gjeld òg ungdom 16–17 år med underliggande sjukdommar/tilstandar med høg risiko for alvorleg forløp.

Trykk her for registrering til vaksinekø

Dersom du ikkje har moglegheit til å registrera deg sjølv, eller til å få hjelp av andre til å registrera deg, kan du ringa 948 84 650 måndag–fredag mellom kl. 09.00–11.00.

Du vil få ein SMS for timebestilling når det blir din tur til å få vaksine.

Med oppmodar alle til å registrera seg i vaksinekø så snart som mogleg, slik at me kan senda deg melding når det er din tur til å få vaksine.

Kommunen får beskjed 1–2 veker i forkant om kor mange vaksinasjonsdosar og kva type vaksine me får.

Publisert 19. februar 2021

Registrer deg til vaksinekø her

Sveio kommune oppmodar alle innbyggarar mellom 18 og 74 år (født i 1946 eller seinare) om å registrera seg i vaksinekø. Dette gjeld òg ungdom 16-17 år med underliggande sjukdomar/tilstandar med høg risiko for alvorleg forløp.

Etter registrering i vaksinekø vil du bli kontakta per SMS for timebestilling når det er din tur for vaksinasjon.

All vaksinasjon skjer på Soknehuset i Sveio sentrum til oppsett time.   

Trykk her for registrering i vaksinekø

Sveio kommune er allereie i gong med å vaksinera personar over 75 år. Dei vil bli kontakta per telefon og treng ikkje registrera seg i vaksinekø.   

Treng du hjelp med å registrera deg?

Då kan du ringa 948 84 650 måndag–fredag mellom kl. 09.00–11.00.

Publisert 19. februar 2021

Kven blir vaksinerte no?

Veke 10

I løpet av veke 10 vil me få ca. 72 dosar med Comirnaty-vaksine (BioNTech og Pfizer). Av desse er 36 dosar 1. dose til personar i prioriteringsgruppe 3, medan dei resterande 36 dosane er 2. dose til dei som fekk 1. dose i veke 7.

Veke 9

I løpet av veke 9 vil me få ca. 66 dosar, og vil fortsetta å vaksinera i prioriteringsgruppe 3.

Denne veka får me berre vaksinar for dei som allereie har mottatt 1. dose i veke 6. Ingen vil få 1. dose med vaksine denne veka. 

I tillegg vil me få ca. 100 dosar med AstraZeneca-vaksine, som me vil fortsetta å vaksinera utvalde helsepersonellgrupper med. Det vil vera overskytande dosar av AstraZeneca når me har vaksinert helsepersonell. Me ventar på instruksar frå FHI om kven me kan tilby dei overskytande dosane.

Veke 8

I løpet av veke 8 vil me få ca. 66 dosar, og vil fortsetta å vaksinera i prioriteringsgruppe 3.

Denne veka får me berre vaksinar for dei som allereie har motteke 1. dose i veke 5. Ingen vil få 1. dose med vaksine denne veka. 

I tillegg vil me få ca. 100 dosar med AstraZeneca-vaksine. Desse første 100 dosane av AstraZeneca er sett av til utvalde helsepersonellgrupper.

Oppdatert 25. februar 2021