Koronavaksinasjon

Klikk for stort bileteUnder finn du informasjon om koronavaksinasjonsprogrammet i Sveio kommune. 

Har du spørsmål om vaksinasjon, kan du ringa vaksinetelefonen: 948 84 650 (ope 08.00–15.00)

Generell informasjon om koronavaksinasjon

Koronavaksinasjonen i Sveio kommune er ein del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, kor kommunen skal tilby koronavaksine til alle innbyggarar som ønsker det.

Vaksinen er gratis.

Koronavaksinasjonen av befolkninga i Sveio kommune starta i byrjinga av januar, kor kommunen – i tråd med nasjonale retningslinjer – vaksinerer befolkninga i prioritert rekkjefølge:

 1. Bebuarar i sjukeheim og utvalde helsepersonellgrupper
 2. Alder 85 år og eldre og utvalde helsepersonellgrupper
 3. Alder 75–84 år
 4. Alder 65–74 år og personar mellom 18 og 64 år med underliggande sjukdommar/tilstandar med høg risiko for alvorleg forløp (merka med * i lista under)
 5. Alder 55–64 år med underliggjande sjukdomar/tilstandar
 6. Alder 45–54 år med underliggjande sjukdomar/tilstandar
 7. Alder 18–44 år med underliggjande sjukdomar/tilstandar
 8. Alder 55–64 år
 9. Alder 45–54 år
 10. Alder 18–24 år og 40–44 år (Ny)
 11. Alder 25–39 år (Ny)

Ungdom 16–17 år

For barn og unge er risiko for alvorleg forløp av covid-19 låg, sjølv ved kronisk underliggande sjukdom. Det blir likevel opna for vaksinasjon av ungdom med høg risiko for alvorleg sjukdom (dei vil komma i prioriteringsgruppe 4). Dette er først og fremst ungdommar som har alvorlege og komplekse nevrologiske sjukdommar eller medfødde syndrom, men òg sjukdommar merka med * i lista under. Andre tilstandar med særleg høg risiko kan vurderast individuelt jf. Norsk barnelegeforening si liste.

Risikogrupper (underliggjande sjukdomar/tilstandar)

Personar med følgjande sjukdommar/tilstandar er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsjukdom siste fem år*  
 • Annan aktiv kreftsjukdom, pågåande eller nyleg avslutta behandling mot kreft (spesielt immundempande behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sjukdommar eller muskelsjukdommar som medfører nedsett hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS, Downs syndrom)*  
 • Kronisk nyresjukdom eller betydeleg nedsett nyrefunksjon*  
 • Kronisk leversjukdom eller betydeleg nedsett leverfunksjon  
 • Immundempande behandling som ved autoimmune sjukdommar  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesjukdom, inkludert cystisk fibrose og alvorleg astma som har medført bruk av høgdose-inhalasjonssteroid eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høgare 
 • Demens  
 • Kroniske hjarte- og karsjukdommar (med unntak av høgt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

*Desse sjukdommar/tilstander kan gi ein høg risiko for alvorleg forløp og død òg hos yngre.

Annan svært alvorleg sjukdom kan òg gi økt risiko for alvorleg forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfelle blir vurdert individuelt av lege.

Folkehelseinstituttet sitt vaksinasjonsprogram

På Folkehelseinstituttet si temaside om ansvarsforhold og organisering av koronavaksinasjonsprogrammet i Noreg vil det til ei kvar tid ligga oppdatert informasjon om vaksinen.

Lurer du på om du kan/bør vaksinera deg?

Kontakt fastlegen din. 

Oppdatert 25. mai 2021

Informasjon om vaksinasjon i sommar (Ny!)

No er den geografiske skeivfordelinga av vaksinar snart over (veke 28), og talet på dosar til Sveio vil derfor auka igjen. På bakgrunn av prognosar som me fekk frå FHI i veke 25, reknar me med at alle i Sveio kommune over 18 år vil ha fått dose 1 innan veke 31/32.

På grunnlag av prognosar frå FHI over kor mange dosar med får til kommunen i løpet av sommarvekene, legg me no ut timar for vaksine tre veker fram i tid.

Merk at vaksinasjon finn stad på Vigdartun i vekene 26–32.

Personar over 45 år

Dei over 45 år som ønsker vaksine og som enno ikkje har fått tilbod om vaksine, blir bedne om å registrera seg i Sveio kommune sin vaksinekø (Helseboka), eller ringa vaksinetelefonen (948 84 650).

Studentar

Studentar som ønsker vaksine og som enno ikkje har fått tilbod om vaksine, blir bedne om å registrera seg i Sveio kommune sin vaksinekø (Helseboka), eller ringa vaksinetelefonen (948 84 650), for dose 1.

For dose 2 må de ta kontakt med kommunen på studiestaden dykkar.

Utanlandsstudentar

Studentar som skal studera i utlandet til hausten og som enno ikkje har fått tilbod om vaksine, eller som enno ikkje har fått time til dose 2, blir bedne om å ta kontakt på kommunen sin vaksinetelefon (948 84 650), for å gjera avtale for fullvaksinasjon før ein drar for å studera utanlands.

Personar fødd i 1997–2003

Alle som er fødd i 1997–2003, er definert å høyra til i prioriteringsgruppe 10a (18–24 år). Om de ønsker å få tilbod om vaksine, blir de bedne om å registrera dykk i Sveio kommune sin vaksinekø (Helseboka), eller ringa vaksinetelefonen (948 84 650).

Barn og ungdom 12–15 år

FHI anbefaler at barn og ungdom med særleg alvorleg grunnsjukdom får tilbod om vaksine, og at dette for aldersgruppa 12–15 år omfattar dei same sjukdomar / medisinske tilstandar som dei som fekk tilbod i 16–17-årsalderen. Tilbodet gjeld dei som har alvorleg underliggande sjukdom som beskrive i prioriteringsgruppe 4, dvs. diagnosar merka med *:

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsjukdom siste fem år*  
 • Annan aktiv kreftsjukdom, pågåande eller nyleg avslutta behandling mot kreft (spesielt immundempande behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sjukdommar eller muskelsjukdommar som medfører nedsett hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS, Downs syndrom)*  
 • Kronisk nyresjukdom eller betydeleg nedsett nyrefunksjon*  

Føresette til barn og ungdom i denne gruppa som ønsker vaksine, blir bedne om å ringa vaksinetelefonen (948 84 650).

Skule- og barnehagepersonell

Personale mellom 25–39 år som jobbar på skular og barnehagar i Sveio kommune (i direkte kontakt med barn og elevar) og som ønsker å få dose 1 innan tre veker før skulestart, blir bedne om å registrera seg i Sveio kommune sin vaksinekø (Helseboka), eller ringa vaksinetelefonen (948 84 650).

Publisert 30. juni 2021

Plan for vaksinasjon

Sveio kommune starta opp vaksinasjon av bebuarane på sjukeheimen (prioriteringsgruppe 1) i veke 1, og desse var ferdig vaksinerte i veke 5.

Kommunen har oppretta vaksinasjonssenter på Sveio soknehus. All vaksinasjon vil bli gjennomfør her, etter oppsett time.

Dei som er 75 år og eldre (prioriteringsgruppe 2 og 3) blir kontakta av kommunen på telefon (måndag/tysdag i aktuell vaksinasjonsveke), med tilbod om vaksine.

Alle innbyggarar mellom 18 og 74 år (fødd i 1946 eller seinare) kan no registrera seg i vaksinekø. Dette gjeld òg ungdom 16–17 år med underliggande sjukdommar/tilstandar med høg risiko for alvorleg forløp.

Trykk her for registrering til vaksinekø

Dersom du ikkje har moglegheit til å registrera deg sjølv, eller til å få hjelp av andre til å registrera deg, kan du ringa 948 84 650 måndag–fredag mellom kl. 08.00–15.00.

Du vil få ein SMS for timebestilling når det blir din tur til å få vaksine.

Med oppmodar alle til å registrera seg i vaksinekø så snart som mogleg, slik at me kan senda deg melding når det er din tur til å få vaksine.

Kommunen får beskjed 1–2 veker i forkant om kor mange vaksinasjonsdosar og kva type vaksine me får.

Publisert 19. februar 2021

Registrer deg til vaksinekø her

Sveio kommune oppmodar alle innbyggarar mellom 18 og 74 år (født i 1946 eller seinare) om å registrera seg i vaksinekø. Dette gjeld òg ungdom 16-17 år med underliggande sjukdomar/tilstandar med høg risiko for alvorleg forløp.

Etter registrering i vaksinekø vil du bli kontakta per SMS for timebestilling når det er din tur for vaksinasjon.

All vaksinasjon skjer på Soknehuset i Sveio sentrum til oppsett time.   

Trykk her for registrering i vaksinekø 

Treng du hjelp med å registrera deg?

Då kan du ringa 948 84 650 måndag–fredag mellom kl. 08.00–15.00.

Publisert 19. februar 2021

Kven blir vaksinerte no?

Veke 29 - 31:
I veke 29 får me 360 dosar med Comirnaty-vaksine (BioNTech og Pfizer). Me forventar å få same antal dosar (ca. 360) i veke 30, medan i veke 31 er prognosane at me får ca. 400 dosar.

I løpet av veke 31 vil me ha gjeve tilbod om 1. dose til alle over 18 år (samt prioriterte grupper under 18 år), som ønskjer vaksine og som har registrert seg i vaksinekø. 

Det er framleis 12 vekers intervall mellom dose 1 og dose 2.

Veke 28
I veke 28 får me ca. 228 dosar med Comirnaty-vaksine (BioNTech og Pfizer). Ca. 130 av dosane er 2. dose til dei som fekk 1. dose i veke 22. Med dei resterande 98 dosane fortset me å vaksinera gruppe 10 med 1. dose.

Gjeldande intervall mellom 1. dose og 2. dose for dei som får dose 1 i veke 28 er 12 veker (dose 2 i veke 40).  

Oppdatert 06. juli 2021

Intervall mellom dose 1 og dose 2

Dei som er i prioriteringsgruppe 8 (55–64 år), og som fekk dose 1 f.o.m. veke 22 har 12 vekers intervall til dose 2.

Intervall mellom dose 1 og dose 2 for dei som blir vaksinerte framover, er for tida 12 veker.