Koronavaksinasjon

Klikk for stort bileteUnder finn du informasjon om koronavaksinasjonsprogrammet i Sveio kommune. 

Korona – vaksinasjon

Informasjon om koronavaksinasjon

Koronavaksinasjonen i Sveio kommune er ein del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, kor kommunen skal tilby koronavaksine til alle innbyggarar som ønsker det.

Vaksinen er gratis.

Koronavaksinasjonen av befolkninga i Sveio kommune starta i byrjinga av januar, kor kommunen – i tråd med nasjonale retningslinjer – vaksinerer befolkninga i prioritert rekkjefølge:

 1. Bebuarar i sjukeheim og utvalde helsepersonellgrupper
 2. Alder 85 år og eldre og utvalde helsepersonellgrupper
 3. Alder 75–84 år
 4. Alder 65–74 år og personar mellom 18 og 64 år med underliggande sjukdommar/tilstandar med høg risiko for alvorleg forløp (merka med * i lista under)
 5. Alder 55–64 år med underliggjande sjukdomar/tilstandar
 6. Alder 45–54 år med underliggjande sjukdomar/tilstandar
 7. Alder 18–44 år med underliggjande sjukdomar/tilstandar
 8. Alder 55–64 år
 9. Alder 45–54 år

Ungdom 16–17 år

For barn og unge er risiko for alvorleg forløp av covid-19 låg, sjølv ved kronisk underliggande sjukdom. Det blir likevel opna for vaksinasjon av ungdom med høg risiko for alvorleg sjukdom (dei vil komma i prioriteringsgruppe 4). Dette er først og fremst ungdommar som har alvorlege og komplekse nevrologiske sjukdommar eller medfødde syndrom, men òg sjukdommar merka med * i lista under. Andre tilstandar med særleg høg risiko kan vurderast individuelt jf. Norsk barnelegeforening si liste.

Risikogrupper (underliggjande sjukdomar/tilstandar)

Personar med følgjande sjukdommar/tilstandar er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsjukdom siste fem år*  
 • Annan aktiv kreftsjukdom, pågåande eller nyleg avslutta behandling mot kreft (spesielt immundempande behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sjukdommar eller muskelsjukdommar som medfører nedsett hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS, Downs syndrom)*  
 • Kronisk nyresjukdom eller betydeleg nedsett nyrefunksjon*  
 • Kronisk leversjukdom eller betydeleg nedsett leverfunksjon  
 • Immundempande behandling som ved autoimmune sjukdommar  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesjukdom, inkludert cystisk fibrose og alvorleg astma som har medført bruk av høgdose-inhalasjonssteroid eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høgare 
 • Demens  
 • Kroniske hjarte- og karsjukdommar (med unntak av høgt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

*Desse sjukdommar/tilstander kan gi ein høg risiko for alvorleg forløp og død òg hos yngre.

Annan svært alvorleg sjukdom kan òg gi økt risiko for alvorleg forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfelle blir vurdert individuelt av lege.

Folkehelseinstituttet sitt vaksinasjonsprogram

På Folkehelseinstituttet si temaside om ansvarsforhold og organisering av koronavaksinasjonsprogrammet i Noreg vil det til ei kvar tid ligga oppdatert informasjon om vaksinen.

Lurer du på om du kan/bør vaksinera deg?

Kontakt fastlegen din. 

Publisert 19. februar 2021

Plan for vaksinasjon

Sveio kommune starta opp vaksinasjon av bebuarane på sjukeheimen (prioriteringsgruppe 1) i veke 1, og desse var ferdig vaksinerte i veke 5.

Kommunen har oppretta vaksinasjonssenter på Sveio soknehus. All vaksinasjon vil bli gjennomfør her, etter oppsett time.

Dei som er 75 år og eldre (prioriteringsgruppe 2 og 3) blir kontakta av kommunen på telefon (måndag/tysdag i aktuell vaksinasjonsveke), med tilbod om vaksine.

Alle innbyggarar mellom 18 og 74 år (fødd i 1946 eller seinare) kan no registrera seg i vaksinekø. Dette gjeld òg ungdom 16–17 år med underliggande sjukdommar/tilstandar med høg risiko for alvorleg forløp.

Trykk her for registrering til vaksinekø

Dersom du ikkje har moglegheit til å registrera deg sjølv, eller til å få hjelp av andre til å registrera deg, kan du ringa 948 84 650 måndag–fredag mellom kl. 09.00–11.00.

Du vil få ein SMS for timebestilling når det blir din tur til å få vaksine.

Med oppmodar alle til å registrera seg i vaksinekø så snart som mogleg, slik at me kan senda deg melding når det er din tur til å få vaksine.

Kommunen får beskjed 1–2 veker i forkant om kor mange vaksinasjonsdosar og kva type vaksine me får.

Publisert 19. februar 2021

Registrer deg til vaksinekø her

Sveio kommune oppmodar alle innbyggarar mellom 18 og 74 år (født i 1946 eller seinare) om å registrera seg i vaksinekø. Dette gjeld òg ungdom 16-17 år med underliggande sjukdomar/tilstandar med høg risiko for alvorleg forløp.

Etter registrering i vaksinekø vil du bli kontakta per SMS for timebestilling når det er din tur for vaksinasjon.

All vaksinasjon skjer på Soknehuset i Sveio sentrum til oppsett time.   

Trykk her for registrering i vaksinekø 

Treng du hjelp med å registrera deg?

Då kan du ringa 948 84 650 måndag–fredag mellom kl. 09.00–11.00.

Publisert 19. februar 2021

Kven blir vaksinerte no?

Veke 20

I veke 20 får me ca. 228 dosar med Comirnaty-vaksine (BioNTech og Pfizer). 150 av dosane er 2. dose til dei som fekk 1. dose i veke 14, medan dei resterande dosane er 2. dose til dei som fekk vaksinen frå AstraZeneca i veke 8.

Dei 3–4 neste vekene er det eit stort antal som skal ha dose 2, slik at det er usikkert kor mange 1. dosar me vil ha i desse vekene.

Veke 19

I veke 19 får me ca. 138 dosar med Comirnaty-vaksine (BioNTech og Pfizer). 66 av dosane er 2. dose til dei som fekk 1. dose i veke 13. Dei resterande 72 dosane er 1. dose, som me gjer oss ferdige med å vaksinera personar i prioriteringsgruppe 5 med, og startar så smått opp med til prioriteringsgruppe 6.

Veke 18

I veke 18 får me ca. 144 dosar med Comirnaty-vaksine (BioNTech og Pfizer). 72 av dosane er 2. dose til dei som fekk 1. dose i veke 12. Dei resterande 72 dosane er 1. dose, som me startar opp å vaksinera personar i prioriteringsgruppe 5 med.

Oppdatert 10. mai 2021

AstraZeneca-vaksinen

Som formidla frå FHI gjennom nyhendesak 11. mars, har Noreg vald å sette vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen på pause. Det er ikkje konkludert at det er en samanheng mellom vaksinen og hendinga i Danmark, men tiltaket blir sett i verk som eit føre var-prinsipp medan vidare utgreiing blir gjort.

Innkalling til vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen blir mellombels utsett til det kjem ny informasjon frå FHI. Vaksinasjon med Pfizer-vaksinen vil halda fram.

Publisert 15. mars 2021