Tilskotsordningar for lag og organisasjonar

Sveio kommune har vedteke endring i tilskotsordningane for lag og organisasjonar. Dei nye retningslinene gjeld frå 2021. Alle lag som skal søka tilskot må vera registrerte i «Friskus» (sveio.friskus.com).

Driftstilskot (Kulturmidlar):

Ordninga blir vidareført som tidlegare, med nokre mindre endringar. Den samla tilskotssummen er auka og er no på kr 280 000 (2020). Lag som skal søkja må tilfredsstilla krava i retningslinene. Retningslinene for kulturmidlane finn du her (PDF, 410 kB):

Søknadsfrist: 1. april

Gå til søknadsskjema

Aktivitetstilskot:

Dette er ei ny ordning der det er høve til å søke tilskot til aktivitetsfremjande tiltak. Tilskotet kan kombinerast med andre tilskotsordningar som spelemidlar, sponsorar o.a. Ordninga er open for dei fleste lag og organisasjonar i kommunen, inkludert FAU, velforeiningar og bygdelag. Føresetnaden er at tiltaket er i tråd med målsetjinga om å skapa aktivitet i kommunen. Tiltaka må mera opne for alle. Det er sett av kr 100 000 til aktivitetstilskot. Retningsliner for ordninga finn du her (PDF, 223 kB):

Søknadsfrist: 1. april og 1. oktober

Gå til søknadsskjema (PDF, 48 kB)​​​​​​​

Tilskot til private leikeplassar:

Det kan søkjast tilskot til tiltak på leikeplassar i private byggjefelt og nærmiljø. Ei velforeining eller tilsvarande må vera ansvarleg søkjar. Brukarar av området må vera omfatta av ei forsikring, til dømes gjennom medlemskap i Vellenes landsforening.

Tiltak på kommunale felt er finansiert over budsjettet for drift- og anleggsavdelinga. Avdelinga kan kontaktast ved planar om tiltak. Kontaktperson er Endre Hope, endre.hope@sveio.kommune.no. Retningsliner for ordninga finn du her. (PDF, 533 kB)

Søknadsfrist: 1. mars

Kontakt

Pål Jøsok
Kultursjef
53 74 80 70
Ellen Tveit
Rådgjevar kultur
53 74 80 73

Kart