Viltforvaltning

Påkøyrsle av storvilt

Det å køyra på storvilt er ei hending som kan vera skremmande. Ofte kjem dyret kjem frå" ingenstad» med følgje for skade på både dyr og bil. Det er krav til medtrafikkantar å hjelpe.

Så langt i 2022 er det registrert 26 viltpåkøyrsler i kommunen vår. Dette utgjer i snitt 2,6 registrerte påkøyrsler kvar månad. Utover dette er det truleg også  mørketal som ikkje blir registrert.  Heldigvis har ikkje personar kome til skade ved slike uhell i kommunen vår.

Ved påkøyrsle er det viktig å merka staden der uhellet har vore ute, t.d. plastpose eller anna som syner godt ved vegkanten. I tillegg må ein gje informasjon kor dyret er påkøyrt, dvs namn på staden. Me minner også om at det er plikt å melde frå om påkøyrt dyr.

Korleis følgje opp ved viltpåkøyring?

Meld fra til politiet på 02800 viss du køyrer på eit dyr eller kjem i ein situasjon der dyr er komne til skade.

Du skal straks stanse og hjelpe personar og dyr som er komne til skade, og delta i dei tiltaka som uhellet gir grunn til.

Følg denne sjekklista:

  1. Få oversikt over eventuelle skadde personar, og gi førstehjelp.
  2. Ring 113 dersom akutt hjelp er nødvendig.
  3. Ring Politiet på 02800 og meld fra om påkøyringa.

Har du kasko på bilen og du har fått skade på den i samanstøtet med storvilt, får du dekka reperasjonen utan eigendel. Vilkår: at du har varsla politi om påkøyrsla. Viltforvaltninga vil gje stadfesting, at påkøyrsla har funne stad.

Varslingsplikta gjeld uansett om du er med eller utan skuld i trafikkuhellet.

Merk påkøyringsstad - dette for å kunne spore skadde dyr. Følg aldri etter eit skadd dyr sjølv. Det kan både vere farleg og vanskeleggjer ettersøkshunden sitt arbeid.

Plikter ved trafikkuhell: Vegtrafikklova  § 12

Hjelpeplikt: Dyrevelferdslova § 4

Ettersøk etter skada vilt i kommunen: Tlf 41 76 31 37 

Ansvarlege styresmakter ved påkøyring av vilt veg

Kommunen sitt ettersøksarbeid

Alle som utfører fallviltarbeid skal ha nødvendig kompetanse og forsikringar knytte til arbeidet. Kommunen har ansvar for å teikne nødvendig forsikring dersom ettersøkspersonell er tilsette i kommunen.

Arbeidsvarslingsskurs og arbeidsvarslingsplanar er pålagt frå Statens vegvesen. Kommunen kan overlate den praktiske utførelsen av ettersøksarbeidet til andre.

Kommunen skal bruke hundekvipasjar som er registrerte i ettersøkshundregisteret  godkjent for offentleg ettersøk.

Kommunen har varslingsplikt til Mattilsynet, slik at påkøyrt hjortevilt som er 12 månader eller eldre kan testast for skrantesjuke. Varslingsplikta er oppfylt dersom kommunen sjølv tar skrantesjukeprøvar. 

Uttak av prøvar for a teste dyr for skrantesjuke er ikkje ein jobb vegentreprenørane eller BaneNOR normalt tek på seg.

Digitale valdkart

Gå til digitale valdkart som viser dei ymse valda i kommunen. Klikk to gongar på "Avbryt" for å gå til kart.

Ved å trykke på linken, kan de få oversikt over dei ulike valda i kommunen. Inne i same kart kan ein leggje inn fallvilt, sett hjort mm. Viltforvaltninga håpar dette kartet blir brukt. Kartmaterialet vil me prøve å halde ajour til ei kvar tid. Det vil då vere viktig at jaktrettshavarar, jegerar blir med på å halde dette ajour ved å melde inn endringar i areal eller vald.

Endring av vald:

Ved endring i valdet, t.d. det blir lagt til nye eigedomar  eller at eigedomar trekker seg ut av eit vald, er fristen utsett til 1.mai, på grunn av koronasituasjonen.

Godkjenning av nytt vald er utsett til 20.mai.

Gå til informasjon om storviltjakt på miljødiretoratet sine nettsider.

Gå til forskrift for forvaltning av hjortevilt på Lovdata sine nettsider.

Hjorteviltregisteret

På nettsida til hjorteviltregisteret  kan de sjå kva fellingsresultat er i vår kommune og landet forøvrig.
Gå til hjorteviltregisteret

Fellingsløyve hjort- og rådyr jaktsesongen 2023

Jegerprøven

Sveio jeger-, fiske- og naturvernforening har ansvaret for jegerprøven i Sveio. Det er kommunen som for tida har ansvar for jegereksamen. Viltnemnda har gjort vedtak om å gje stønad til unge jegerar som har teke prøven og greidd eksamen. Dei som kjem under ordninga, er kandidatar som blir 23 år i kalenderåret og at dei har fast bustadadresse i kommunen. For meir informasjon om ordninga ta kontakt med viltforvaltninga.

Jakttider

Jakttider for småvilt og storvilt finn de på nettsidene til miljødirektoratet

Minsteareal for storviltjakt

Minsteareal i Sveio kommune er 750 daa for storviltjakt

Div informasjon om freda vilt og andre observasjonar av vilt

Viltforvaltninga får til tider inn melding om observasjonar om m.a. gaupe i kommunen. Me vil framleis oppmode at de melder inn slike og eventuell andre observasjonar om t.d. skada vilt eller daudt vilt. Alt freda vilt som er skada eller daudt skal meldast til kommunen.

Skotpremie - ny ordning for utbetaling

I Sveio kommune blir det gje-ve rovdyrpremie (Skotpremie) på rev og mink. For rev utgjer skotpremien kr. 350 for vaksne dyr. For vaksen mink er det kr. 100.
I tillegg har Sveio sau og geit gjeve inntil kr. 200 i tilskot til rev, det er deira årsmøte som eventuelt sett av midlar.
Me minnar også på at det er fredningstid for alt vilt.

For å få utbetalt rovdyrpremie, må ein levere rev/mink til Leitevegen 16 (brannstasjonen i Sveio) på følgjande datoar:

Første måndag i februar: 13.30-15.30
Første måndag i april: 13.30-15.30
Første måndag i september: 13.30-15.30
Første måndag i desember: 13.30-15.30

Dagfinn Bjørge vil vera på brannstajonen desse dagar og ta i mot viltet.

Kvotefri jakt på hjortekalv 2023 - dispensasjon fra hjorteviltforskriftens § 18  (PDF, 563 kB)

Kontaktinfo

Servicekontoret
Send e-post
Telefon: 53 74 80 00

Kontaktperson viltforvaltning
Dagfinn Bjørge
Send e-post
Telefon kontor: 53 74 80 56
Mobil: 48 15 70 77