Viltforvaltning

Storviltjakta går mot slutten og me vil minne valansvarlege om frist for innsending av fellingsresultat. Siste frist for innmelding av fellingsresultatet er 10 dagar etter jakta er slutt dvs den 2. januar 2018. Viktig at  fristen blir halde. Fellingsavgifta blir fakturert i etterkant av innlevert fellingsresultat. Fellingsavgifta er kr. 411,- for vaksne dyr og kr. 249,- for kalv.

Digitale valdkart

Gå til digitale valdkart som viser dei ymse valda i kommunen. Klikk to gongar på "Avbryt" for å gå til kart.

Ved å trykke på linken, kan de få oversikt over dei ulike valda i kommunen. Inne i same kart kan ein leggje inn fallvilt, sett hjort mm. Viltforvaltninga håpar dette kartet blir brukt. Kartmaterialet vil me prøve å halde ajour til ei kvar tid. Det vil då vere viktig at jaktrettshavarar, jegerar blir med på å halde dette ajour ved å melde inn endringar i areal eller vald.

Endring av vald:

Ved endring i valdet, t.d. det blir lagt til nye eigedomar  eller at eigedomar trekker seg ut av eit vald, er fristen utsett til 1.mai, på grunn av koronasituasjonen.

Godkjenning av nytt vald er utsett til 20.mai.

Gå til skjema på miljødiretoratet sine nettsider.

Gå til forskrift for forvaltning av hjortevilt på Lovdata sine nettsider.

Hjorteviltregisteret

På nettsida til hjorteviltregisteret  kan de sjå kva fellingsresultat er i vår kommune og landet forøvrig.
Gå til hjorteviltregisteret

 

Fellingsresultat frå hjort- og rådyrjakta år 2019 i Sveio kommune

Som de ser av resultata har det vore  auka felling av hjort- og rådyr i jaktåret 2019. Dette var også forventa av Viltnemnda. Nedanfor viser resultata:

Hjort:

Hannkalv

Hokalv

Hanndyr 1 år

Hodyr 1 år 

Eldre hanndyr

Eldre hodyr

Sum

17

14

35

23

42

31

162

Det blei gjeve 251 fellingsløyve.

Rådyr:

Hannkalv

Hokalv

Eldre hanndyr

Eldre hodyr

Sum

6

7

42

19

74

Det blei gjeve 149 løyve. I tillegg kjem kvotefri jakt frå to vald som er store nok til å  har driftsplan.

Jegerprøven

Sveio jeger-, fiske- og naturvernforening har ansvaret for jegerprøven i Sveio. Det er kommunen som for tida har ansvar for jegereksamen. Viltnemnda har gjort vedtak om å gje stønad til unge jegerar som har teke prøven og greidd eksamen. Dei som kjem under ordninga, er kandidatar som blir 23 år i kalenderåret og at dei har fast bustadadresse i kommunen. For meir informasjon om ordninga ta kontakt med viltforvaltninga.

Jakttider

Jakttider for småvilt og storvilt finn de på nettsidene til miljødirektoratet

Minsteareal for storviltjakt

Minsteareal i Sveio kommune er 750 daa for storviltjakt

Påkøyrsle av storvilt

Skulle uhellet vere ut, at du køyrer på storvilt (hjort og rådyr), er det viktig å varsle om dette, som du også er plikta  til å gjere.

  1. Ring til politiet på telefon 02800. Det er då viktig å gje best mogleg informasjon; kor har påkøyrsla funne stad, namn på staden,  type veg m.m. Politiet varslar Viltnemnda for ettersøk.
  2. Marker staden der påkøyrsla fann stad, m.a. kan ein få hjå forsikringsselskapet merkeband som kan nyttast, ta kontakt med forsikringsselskapet ditt og be om slikt band og ha slike liggjande i bilen eller bruk t.d. ein plastpose. Eventuelt vent til viltnemnda sitt ettersøks team kjem.  

Har du kasko på bilen og du har fått skade på den i samanstøtet med storvilt, får du dekka reperasjonen utan eigendel. Vilkår: at du har varsla politi om påkøyrsla. Viltforvaltninga vil gje stadfesting, at påkøyrsla har funne stad.

Ettersøk etter skada vilt i kommunen: Tlf 41 76 31 37

Div informasjon om freda vilt og andre observasjonar av vilt

Viltforvaltninga får til tider inn melding om observasjonar om m.a. gaupe i kommunen. Me vil framleis oppmode at de melder inn slike og eventuell andre observasjonar om t.d. skada vilt eller daudt vilt. Alt freda vilt som er skada eller daudt skal meldast til kommunen.

Skotpremie - ny ordning for utbetaling

I Sveio kommune blir det gje-ve rovdyrpremie (Skotpremie) på rev og mink. For rev utgjer skotpremien kr. 350 for vaksne dyr. For vaksen mink er det kr. 100.
I tillegg har Sveio sau og geit gjeve inntil kr. 200 i tilskot til rev, det er deira årsmøte som eventuelt sett av midlar.
Me minnar også på at det er fredningstid for alt vilt.

For å få utbetalt rovdyrpremie, må ein levere rev/mink til Leitevegen 16 (brannstasjonen i Sveio) på følgjande datoar:

Første måndag i februar: 13.30-15.30
Første måndag i april: 13.30-15.30
Første måndag i september: 13.30-15.30
Første måndag i desember: 13.30-15.30

Dagfinn Bjørge vil vera på brannstajonen desse dagar og ta i mot viltet.