Jordsmonnkartlegging E39 Bokn - Hope

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) vil i perioden 25/10-12/11 2021 utføre jordsmonnkartlegging på jordbruksareal i Bokn, Tysvær og Sveio kommuner. Jordkartlegginga utføres på oppdrag fra Statens vegvesen Utbygging, og vil inngå som en del av plangrunnlaget for veiutbyggingen E39 Bokn – Hope.

I Sveio kommune vil kartleggingen utføres i områdene Bråtveit, Haukås, Lier, Førde, Austvika og Hope.

Kartlegginga vil skje på fulldyrka jord og overflatedyrka jord innenfor planområdegrensen for kommunedelplanen E39 Bokn – Hope. Personell fra NIBIO vil i overnevnte tidsrom gå over dyrka marka i planområdet for å kartlegge utbredelsen av ulike jordtyper.

Den praktiske jordsmonnkartleggingen foregår ved at jorda undersøkes med jordbor. Se NIBIO’s hjemmeside (https://www.nibio.no/tema/jord/jordkartlegging?locationfilter=true) for mer informasjon.

NIBIO har det nasjonale ansvaret for å stedfeste og dokumentere jordsmonnets egenskaper på dyrka jord. Formålet er først og fremst å skaffe kunnskap og oversikt over utbredelsen av jordtypene i landbruksområdene. Av denne kartleggingen får man fram informasjon om jordressursen på jordbruksarealet, driftstekniske begrensninger for jordbruksproduksjon, dreneringsforhold og tørkeutsatthet. I tillegg får man informasjon om ulike begrensninger ved arealet: dybde til fast fjell, innhold av grovt materiale, organiske jordlag, leirinnhold, karbonatinnhold, planering/påkjørt jord og helling.

Dersom en grunneier motsetter seg at feltpersonell går over deres jordbruksarealer i overnevnte tidsrom, må vedkommende ta kontakt med leder for Avdeling jordkartlegging i NIBIO, Siri Svendgård-Stokke (Telefon: 478 14 011), så snart som mulig.