Ny tilskotsordning til mangfald- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Illustrasjonsbilde - Klikk for stort bileteIllustrasjonsbilde Lotteri- og stiftelsestilsynet  
Lotteri- og stiftelsestilsynet forvaltar ei ny tilskotsordning som skal leggja til rettes for auka deltaking i idrett og fysisk aktivitet for alle born og unge. Det kan gjevast tilskot til prosjekt eller eingongsutgifter.

Det er opna for søknader, og søknadsfristen er 13. juni, klokka 13.00.

Det er friviljuge lag og organisasjonar og kommunale fritidsklubbar eller ungdomshus som kan søkja tilskot. Idrett og fysisk aktivitet kan vera både organisert idrett og eigenorganisert idrett og fysisk aktivitet, som til dømes friluftsliv.

Tiltaka skal retta seg mot målgruppene for ordninga:

  • Born og ungdom frå 6 til 19 år i familiar med vedvarande låginntekt.
  • Jenter med minoritetsbakgrunn frå 6 til 19 år, og jenter frå 6 til 19 år generelt i samanhengar der jenter er underrepresenterte eller opplever særskilte barrierar.
  • Personar med funksjonsnedsetting. Denne målgruppa er ikkje aldersavgrensa.
  • Noverande og framtidige unge leiarar og trenarar, opp til 26 år, som er jenter/kvinner, personar med funksjonsnedsetting eller personer med minoritetsbakgrunn.

Les meir om regelverket for ordninga på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider.