Registrering av kulturhistoriske sjøbruksbygningar og miljø

I samband med prosjektet «Framtid for kulturhistoriske sjøbruksbygningar i Sunnhordland» blir det gjennomført ei registrering av sjøbruksbygningar i dei åtte kommunane i Sunnhordland. Føremålet er å få oppdatert kunnskap om kulturarva langs sjøen, tilstanden til bygningane, og korleis dei på nytt kan bli ein ressurs for lokal utvikling og verdiskaping.

Vihovdevika - Klikk for stort bileteVihovdevika Ellen Tveit

Den førre feltregistreringa blei gjort i 1989. Informasjon frå denne registreringa blir framleis brukt i regional planlegging. Nokre av kommunane har gjort nye registreringar i samband med kulturminneplanane, men også desse byggjer i stor grad på eldre registreringar. Me veit at det har skjedd store endringar i desse kulturmiljøa i løpet av desse åra. Mange bygningar og heile kulturmiljø er borte. Gjennom prosjektet ønskjer ein å visa døme på korleis kulturhistoriske bygningar til sjø kan nyttast på nye måtar utan at kulturmiljøet blir forringa.

Registreringa blir gjennomført i eit samarbeid mellom kommunane og Vestland fylkeskommune. Prosjektet er òg støtta av Riksantikvaren. Det innsamla materialet skal mellom anna gå inn som kunnskapsgrunnlag for «Regional plan for areal, natur og kulturminneressursar» i Vestland fylke. Kontaktperson: Ellen Tveit, e-post: ellen.tveit@sveio.kommune.no