Søknad om meirverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg – 2024.

No kan du søke  av om kompensasjon av meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, for behandling i 2024. 

Illustrasjon av Sveio kommunehus av Susann Haaland Karlsen  - Klikk for stort bileteIllustrasjon av Sveio kommunehus av Susann Haaland Karlsen

Søknader må sendast elektronisk på eige skjema via Lotteri- og stiftelsestilsynet sine heimesider. 

Søknadsfrist er 1. desember 2023. 

Informasjons om ordninga frå kultur- og likestillingsdepartementet:

"AIle som skal søke om kompensasjon bør merke seg følgende punkter: 

• Ufullstendige søknader, inklusive vedlegg, vil kunne føre til at søknaden ikke blir behandlet. 

• Ordningen omfatter alle som søker om spillemidler og oppfyller vilkårene for å motta spillemidler gjennom Kultur- og likestillingsdepartementets tilskuddsordninger for bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, med unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak. Spillemiddelsøknaden må være i formell orden før søknad om kompensasjon kan innvilges. 

• Anlegget må være ferdigstilt før det kan søkes om kompensasjon. Regnskapsskjema og revisorrapport skal inngå som vedlegg til søknaden og må oversendes innen søknadsfristen.

Nærmere om kompensasjonsordningen:

Tildeling av kompensasjon forutsetter bevilgning fra Stortinget. Dersom bevilgningen ikke rekker til full kompensasjon, vil den prosentvise avkortningen være lik for alle godkjente søknader. Kultur- og likestillingsdepartementet har fastsatt Bestemmelser for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2024. Disse følger vedlagt. Bestemmelsene er også tilgjengelige på departementets hjemmesider. Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningen og vil behandle mottatte søknader på grunnlag av de fastsatte bestemmelsene. Henvendelser vedrørende søknader om kompensasjon rettes til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Ordningen omfatter alle som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, med unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak. Det kan søkes om kompensasjon knyttet til de anleggselementer som er berettiget tilskudd fra spillemidlene. Det skal søkes på grunnlag av anleggsregnskap som er kontrollert og attestert av revisor. Dette er samme regnskap som legges til grunn for utbetaling av spillemiddeltilskudd. Om krav til regnskap og kontroll av regnskap, se Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, kapittel 5 og Føresegner om tilskot til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter, kapittel 4. Kultur- og likestillingsdepartementet ber mottakerne av dette brevet om å videreformidle brevet eller dets innhold til sine medlemsorganisasjoner."

Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2024 (PDF, 2 MB)