Står du i manntalet?

Klikk for stort bilete
Dersom du ikkje står i manntalet, kan du ikkje røysta ved Stortings- og sametingsvalet 2021. Du kan no undersøka om du står i manntalet i Sveio kommune.

Manntalslistene for høvesvis stortingsvalet og sametingsvalet er utlagde i Servicekontoret på kommunehuset i Sveio. Listene blir liggande ute til og med valdagen måndag 13. september 2021.

Dersom du har flytta til ein annan kommune og melding om flytting ikkje er mottatt i Folkeregisteret innan 30. juni 2021, står du framleis i manntalet i den kommunen du flytta frå.

Du kan velja om du vil røysta på valdagen i den kommunen i den kommunen du flytta frå, eller om du vil førehandsrøysta. Du kan førehandsrøysta i Sveio kommune f.o.m. 10. august 2021, og du kan allereie no tidlegrøysta. Tidlegrøysting skjer på Servicekontoret på kommunehuset. Førehandsrøysting kan du lesa meir om her.

Klage til valstyret

Dersom namnet ditt ikkje står i manntalslistene som er utlagde, og du meiner dette er feil, eller om det er andre feil i listene, kan du klaga til valstyret og be om at dette blir retta.

Du må i så fall klaga så raskt som råd. Klagen skal vera skriftleg og grunngitt.

Ein eventuell klage skal sendast pr. e-post til postmottak@sveio.kommune.no (skriv «Klage til valstyret») i emnefeltet, ev. pr. post til Sveio valstyre, C/O Sveio kommune, Postboks 40, 5559 Sveio.