Tilskot til verna kulturminne i Vestland fylke

 Ny søknadsfrist!
Gjennom denne ordninga kan det søkast tilskot til istandsetting av verneverdige kulturminne som er prioriterte med omsynssone i kommunen sin kulturminneplan.

Tilskot skal i første rekkje nyttast til konkrete vernetiltak på bygningar og anlegg. Det blir ikkje gitt støtte til tiltak på kulturminne i statleg, fylkeskommunalt eller kommunalt eige, tiltak på freda kulturminne eller ordinært vedlikehald og drift.

Det skal nyttast eige søknadsskjema. Søknad skal sendast til Sveio kommune, postboks 40, 5559 Sveio eller postmottak@sveio.kommune.no, innan 5. januar. Ta gjerne kontakt med kommunen før du søkjer.

Søknadsskjema og informasjon finn du her: Tilskotsordningar til kulturvern - Sveio kommune