Publisert 16.10.2018
Kulturminne

Hordaland fylkeskommune gjev støtte til kulturminne som er prioriterte i kommunale kulturminneplanar 

Publisert 16.10.2018
Kunstgrasbanen

No er tida for å søkje om spelemidlar. Hugs tidsfristane! 

Publisert 27.09.2018
Stopptoberlogo-bred.jpg

I oktober 2018 lanserer Helsedirektoratet Stopptober, ein heil månad der alle blir oppmoda til åslutta å røykja eller snusa.

Du får gode tips om du går inn på helsenorge.no si temaside. 

Publisert 25.09.2018
Lovdata

Den nye politivedtekta for Sveio kommune vart vedteken av kommunestyret 20. juni og er no stadfesta av Politidirektoratet. 

Forskrift om politivedtekt, Sveio kommune

 

Publisert 07.09.2018
Politikontakt.JPG

Politiråd og politikontakt skal, saman med andre ressursar i og utanfor politiet, bidra til å forebygge kriminalitet og skape trygge lokalsamfunn.

Publisert 27.08.2018
Mari-Kristine Morberg

 Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø!

Publisert 20.08.2018
Sveio miljøstasjon

Eigedomsskatt og alle årlege kommunale eigedomsgebyr (inkl hytterenovasjon) vert fordelt på 2 terminar. Det er no mogeleg å få månadlege fakturaer på eigedomsskatt og kommunale gebyr.

Publisert 31.07.2018
Kystsogevekene i Sveio

4. august – 16. september blir det stormønstring av kystkultur i 22 kommunar på Vestlandet. I Sveio blir det ei rekkje arrangement i denne perioden.

Publisert 30.04.2018
Illustrasjonsbilete brann

I medhald av ”Forskrift om brannforebygging” blir det med dette gjort merksam på at all brenning av avfall, bålbrenning (også jonsokbål), halm-, gras- eller lyngsviing o.l. i eller i nærleiken av skog og anna utmark i Sveio kommune er forbode utan løyve frå brannsjefen i tida 15. april – 15. september.

Publisert 30.04.2018
Landsåt

Søndag 25. mars (Palmesøndag) blir det oppstart av turregistreringssystemet TellTur i vår region. Det er Friluftsrådet Vest som administrerer dette populære turprosjektet, saman med medlemskommunane og nokre av turlaga i distriktet. I Sveio er 10 turar med i år, tre av dei nye.