Behandlingstid

Kor lang tid tek det?

Som hovudregel er behandlingsfristen 3 veker for byggjetiltak som er i tråd med regelverket, og 12 veker for meir omfattande saker.

Tidsfristar for kommunen si saksbehandling

2 veker:

  • Førehandskonferansar

3 veker:

  • Igangsettingsløyve
  • Mellombels bruksløyve
  • Ferdigattestar
  • Byggetiltak der alle vilkår er oppfylt, kor det ikkje føreligg protestar fra naboar eller gjenbuarar og kor det ikkje er naudsynt med uttale eller samtykke fra ein annan mynde.

12 veker:

  • Omfattande byggjetiltak, med og utan dispensasjon fra plan.

Vi reknar saksbehandlingstida frå vi mottek ein fullstendig søknad, det vil seie med all naudsynt dokumentasjon. Viss vi må innhente ytterligare dokumentasjon fordi søknaden ikkje er fullstendig, inngår ikkje dette i saksbehandlingstida.

 

Kontaktinfo

Servicekontoret
E-post: postmottak@sveio.kommune.no
Telefon: 53 74 80 00

Telefontid byggesak: 
Arne Berg: Måndag–fredag kl. 09.00–10.30
Katrine Kleppe: Måndag - fredag kl. 0900-11.30

Katrine Kleppe
Stilling: Rådgjevar
katrine.kleppe@sveio.kommune.no
Telefon: 53 74 80 58
Drop-in: Torsdag–fredag kl. 13.30–15.30

Arne Berg
Stilling: Rådgjevar
arne.berg@sveio.kommune.no
Telefon: 53 74 80 53 

Kart