Vatn og avløp

Betalingssatsar for kommunale gebyr (PDF, 407 kB).

Informasjon til røyrleggjar entreprenør (PDF, 676 kB)

Tilknyting til offentleg vass- og avløpsnett

Du må søkje kommunen om løyve når du skal koble private vass- og avløpsledningar til kommunalt eller anna offentleg VA-nett.

Du må søkje både ved første gongs tilkopling, og ved seinare endringar og utvidingar av eksisterande tilkopling.

Tilkoplingsgebyr er eit eingongsgebyr som må betalast i samband med at du knytar eigedommen din til det kommunale vass- og kloakknettet, eller at du får pålegg om slik tilkopling. 

Slik søker du

For å kunne knytte deg til det offentlege vass- og avløpsnettet må du søkje kommunen om tilknyting. Det kan gjelde for nye byggjetiltak eller dersom du får pålegg om tilknyting etter reglane i plan- og bygningslova. 

Skjema:

Søknad om tilkopling til offentleg vatn og avløp 

Melding om røyrleggjararbeid 

Ferdigmelding røyrleggjararbeid 

Vassmålaropplysningar

VA norm

VA norm Hardanger og Sunnhordland (PDF, 4 MB)

Standard abonnementsvilkår, administrative og tekniske bestemmelser på va-jus.no

Digitalt leidningskart

Ein kan ta kontakt med Fagleiar VA Tore Johann Enerstvedt  på tlf. 53 74 80 62 eller e-post: tore@sveio.kommune.no for å få ledningskart i pdf-format. Oppgi gards- og bruksnummer, målestokk, arkformat og e-postadresse, så blir kartet sendt elektronisk.

Private avløpsanlegg

Alle bygningar med innlagt vatn, som ikkje er tilkopla kommunale avløpsanlegg, skal ha utsleppløyve, jf. forskrift om avgrensing av forureining § 12-3.


Søknad om utslepp av oljehaldig avløpsvatn

Skjema:

Søknad om utslepp av oljehaldig avløpsvatn

Slamtømming

Les meir om slamtømming på SIM sine nettsider

Sjå òg forskrift for innsamling av hushaldsavfall og tømming av slamavskiljarar og tette tankar for Sveio kommune.

Produksjon og leveranse av reint vatn i Sveio kommune

Produksjon og leveranse av reint vann er ei særs viktig teneste for kommunen. Totalt på eit år nyttast det ca 930.000m3 reint vatn i Sveio kommune. 

Me reknar med at ein einebustad med 5 personar nyttar omlag 200 m3 reint vatn pr. år.

Vassmålar

Alle industri og næringsbygg har krav om vassmålar. Bustader, fritidsbustader, naust etc som er oppført etter 01.01.2021 skal også ha vassmålar. Vassmålar leverast kostnadsfritt ut av kommunen. Kostnadar med installasjon vert dekka av abonnenten.

Dei som har vassmålar vil få SMS frå kommunen ein gong i året om målaravlesning.

Forklaring på symbola på vassmålaren som vert nytta er Kamstrup vassmålar (JPG, 36 kB)

Kontaktinfo

Leiar drift og anlegg
Frederik Aalo Flood
Telefon: 53 74 80 63
E-post: frederik.aalo.flood@sveio.kommune.no

Fagleiar VA
Tore Johann Enerstvedt
Telefon: 53 74 80 62
E-post: tore@sveio.kommune.no

Vakttelefon Vatn og avløp:
Telefon: 915 38 730

Private utslepp og private anlegg
Gjertrud Svartveit Osmundsen
Telefon: 53 74 80 55
E-post: Gjertrud.S.Osmundsen@sveio.kommune.no