Folkerøysting 2022 – Fylkestilhøyrsle

Måndag 10. januar 2022 blei det halde rådgivande folkerøysting i spørsmålet om fylkestilhøyrsle. 

Resultatet blei slik:

Vestland: ca. 56,0 %
Rogaland: ca. 43,5 % 
Blanke røyster: ca. 0,5 %

Fleire detaljar: Endeleg resultat.

***

Innleiande informasjon

Sveio kommunestyre vedtok i sitt møte den 20. september at det skal gjennomførast rådgivande folkerøysting i spørsmålet om Sveio kommune skal tilhøyra Vestland fylke eller Rogaland fylke. Datoen for folkerøystinga er sett til 10. januar 2022, men du kan førehandsrøysta frå og med 1. desember 2021.

Førehandsrøysting skjer på Servicekontoret ved kommunehuset. Røystelokale på sjølve folkerøystedagen blir som ved vanlege val: Sveio soknehus, Førde samfunnshus og Vikse skule. For informasjon om opningstider, sjå lenger nede i denne artikkelen.

Ved folkerøystinga ser røystesetelen annleis ut enn kva ein er van med ved ordinære val. Her kan du sjå korleis røystesetelen ser ut, og korleis du gjennomfører sjølve røystinga: Slik røystar du (PDF, 321 kB)

Informasjonsmøte

Det er blitt arrangert fire informasjonsmøte om fylkestilhøyrsle. Du finn opptak frå møta på Sveio Kommune-TV. Tema for møta var som følger:

 • 21. oktober: Presentasjon av Telemarksforsking sin rapport
 • 28. oktober: Ungdom og unge vaksne
 • 11. november: Utvikling av Sveio og regionen
 • 25. november: Landbruk

Ikkje valkort ved folkerøysting

Til forskjell frå ordinære val, blir det ikkje sendt ut valkort til folkerøystinga.

Du treng berre å ta med deg legitimasjon når du skal røysta. Du kan førehandsrøysta f.o.m. 1. desember på kommunehuset, eller røysta på sjølve folkerøystedagen 10. januar. Dersom du røyster 10. januar, vil din valkrins (ditt røystelokale) vera det same som ved ordinære val. 

Står du i manntalet? 

Dersom du ikkje står i manntalet, kan du ikkje røysta ved folkerøystinga 2022.

Manntalslista er no utlagd i Servicekontoret på kommunehuset i Sveio, slik at du kan sjekka om du er oppført. Manntaket blir liggande ute til og med folkerøystedagen måndag 10. januar 2022.

Etter vedtak i Sveio kommunestyre er det berre personar folkeregistrert i Sveio kommune pr. 31. oktober 2021 som har røysterett ved folkerøystinga. Dersom du blei folkeregistrert i Sveio kommune etter denne datoen har du dermed ikkje røysterett.  Røysteretten gjeld personar fødde i 2005 eller tidlegare.

Klage til valstyret

Dersom namnet ditt ikkje står i manntalet, og du meiner dette er feil, eller om det er andre feil i manntalet, kan du klaga til valstyret og be om at dette blir retta.

Du må i så fall klaga så raskt som råd etter at manntalet har blitt tilgjengeleg. Klagen skal vera skriftleg og grunngitt.

Ein eventuell klage skal sendast pr. e-post til postmottak@sveio.kommune.no (skriv «Klage til valstyret» i emnefeltet), ev. pr. post til Sveio valstyre, C/O Sveio kommune, Postboks 40, 5559 Sveio.

Førehandsrøysting

Ønsker du å røysta på førehand, kan du gjere dette på Servicekontoret ved kommunehuset i Sveio sentrum. I motsetnad til ved kommunestyre- eller stortingsval er det ikkje mogleg å førehandsrøysta frå andre kommunar. 

Førehandsrøystinga startar 1. desember 2021, og fristen for å røysta på førehand er seinast 7. januar 2022

Opningstider for førehandsrøysting

Merk forlenga opningstid nokon torsdagar.

Opningstider – Førehandsrøysting
Dato Klokkeslett Lokale
01.12.–23.12. (kvardagar) Kl. 08.30–15.30 Servicekontoret på kommunehuset
02.12. (torsdag) Kl. 08.30–19.00 Servicekontoret på kommunehuset
09.12. (torsdag) Kl. 08.30–19.00 Servicekontoret på kommunehuset
16.12. (torsdag) Kl. 08.30–19.00 Servicekontoret på kommunehuset
18.12. (laurdag) Kl. 12.00–16.00 Servicekontoret på kommunehuset
24.12. Stengt
27.12.–30.12. Kl. 08.30–13.00 Servicekontoret på kommunehuset
31.12. Stengt
03.01–07.01 Kl. 08.30–15.30 Servicekontoret på kommunehuset
05.01 Kl. 15.30–17.30 Sveio senter
06.01. (torsdag) Kl. 08.30–19.00 Servicekontoret på kommunehuset
 • Adressa til kommunehuset er Sveiogata 70.

Hugs å ta med legitimasjon (f.eks. bankkort, førarkort, digitalt førarkort, pass). Ved folkerøystingar bruker ein ikkje valkort.

Fleire opplysningar om førehandsrøysting og folkerøystinga generelt kan ein få frå Servicekontoret, på tlf. 53 74 80 00 eller e-post postmottak@sveio.kommune.no.

Opningstider på folkerøystedagen 10. januar

Alle røystelokala har ope frå kl. 10.00 til kl. 19.00

Røystelokala er som følger: 

 • Sveio krins: Sveio soknehus
 • Førde krins: Førde samfunnshus
 • Vikse krins: Vikse skule

Røysta heime (ambulerande røysting)

Sjuke og uføre som ikkje kan ta seg fram til vallokale måndag 10. januar har høve til å røysta heime. Ring Servicekontoret på tlf. 53 74 80 00 eller send ein e-post til postmottak@sveio.kommune.no og be om ein avtale med røystemottakarar.

Du treng ikkje grunngi kvifor du ønsker å røysta heime. Sveio kommune ønsker at så mange som mogleg skal få høve til å bruka røysteretten sin.

Ambulerande røysting blir tilgjengeleg f.o.m. 1. desember

Bur du i ein annan kommune eller utanlands? 

Dersom du er folkeregistrert i Sveio kommune, men bur ein annan stad i Noreg, eller i utlandet, og ikkje får høve til å reisa til Sveio for å førehandsrøysta i perioden 1. desember 2021 til 7. januar 2022, eller røysta på sjølve folkerøystingsdagen 10. januar 2022, kan du røysta via såkalla brevrøyst. 

Korleis røysta med brevrøyst?

Brevrøysting fungerer slik: 

For å brevrøysta treng du eit blankt ark og tre konvoluttar. Det er ein fordel at konvoluttane er av ulik størrelse. Konvoluttane skal fungera som:

 1. Røystesetelkonvolutt
 2. Omslagskonvolutt
 3. Forsendingskonvolutt

På det blanke arket skriv du éin av desse alternativa

 1. Vestland
 2. Rogaland
 3. Blank røyst

Arket er no å rekna som din røystesetel. Brett arket med teksten inn og legg det i konvolutt nr. 1. Lim igjen konvolutt nr. 1 og legg han i konvolutt nr. 2. Lim igjen konvolutt nr. 2. 

Utanpå konvolutt nr. 2 skriv du følgande:

 • ditt fulle namn i BLOKKBOKSTAVAR (og ev. tidlegare namn dersom du nyleg har bytta namn)
 • fødselsnummeret ditt (11 siffer: fødselsdato + personnummer) 
 • di folkeregistrerte adresse i Sveio kommune
 • stad og dato
 • din signatur 

Legg så konvolutt nr. 2 oppi konvolutt nr. 3. Lim igjen konvolutt nr. 3.

Utanpå konvolutt nr. 3 skriv du:

Sveio valstyre – Folkerøysting
C/O Sveio kommune
Postboks 40
5559 Sveio

(+ NORWAY dersom du sender frå utlandet) 

Send så konvolutt nr. 3 med innhald med ordinær post. 

Det er ikkje krav om å legga ved kopi av legitimasjon når du brevrøyster. 

Viktig:

Det er ditt eige ansvar å senda di brevrøyst tidsnok til at ho kjem fram til vastyret seinast kl. 17.00 dagen etter folkerøystinga, altså seinast kl. 17.00 tysdag 11. januar 2022. Brevrøyster som kjem fram seinare enn dette vil ikkje telja med i resultatet av folkerøystinga. 

Smittevern

Dersom du har symptom på koronasmitte eller er i karantene, og ønsker å førehandsrøysta, skal du ikkje møta opp på kommunehuset. Me ber deg då venta med å førehandsrøysta til symptoma/karantenen er over. 

I veke 1 (3.–7. januar) er det høve til å røysta heimanfrå (ambulerande) for personar med symptom eller som er i karantene eller isolasjon. Send e-post til postmottak@sveio.kommune.no eller ring 53 74 80 00 for å avtala tid.

På folkerøystedagen (10. januar) er det høve å røysta heimanfrå dersom ein sit i karantene eller isolasjon. Fristen for å søka om dette er kl. 10.00 på folkerøystedagen. Send e-post eller ring (ved søknad på sjølve folkerøystedagen må ein ringa for å sikra seg at ein kjem i kontakt med valansvarleg tidleg nok).

Personar som førehandsrøyster på kommunehuset skal ikkje skriva seg inn i besøksoversikta. Dette av omsyn til prinsippet om hemmeleg avrøysting.