Vassforsyningsplan for Sveio kommune 2012-2023

 

Hovudplan for vassforsyning for Sveio kommune 2012-2023 vart godkjent i Sveio kommunestyre 27.12.12, sak KOM-031/12. Planen er ikkje juridisk bindande, men er utarbeidd for å skapa ein føreseieleg utvikling av vassleidningsnettet. Planen legg grunnlaget for gjennomføring av tiltak som sikrar innbyggjarane i kommunen god vassforsyning. Planen inneheld overordna og langsiktige mål og viser kva ein kan venta av utviklinga for vassforsyning i planperioden