Val 2019

Klikk for stort bileteMåndag 9. september er valdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019. 

På valdagen den 9. september må du røysta i den kommunen du er manntalsført, det vil seie den kommunen der du var registrert i Folkeregisteret som busett pr. 30. juni 2019.

Det er kommunane som bestemmer kva for vallokale som skal brukast og opningstidene for desse, både ved førehandsrøystinga og på valdagen. Førehandsrøysting vil skje på Servicekontoret i kommunehuset. For informasjon om opningstider, sjå lenger nede i denne artikkelen.

Vallkokale på sjølve valdagen blir Sveio soknehus, Førde samfunnshus og Vikse skule. Informasjon om kva krins ein tilhøyrer vil stå på valkortet, som alle med røysterett vil motta i posten nærmare valdagen. For informasjon om opningstider, sjå lenger nede i denne artikkelen.

Valdirektoratet har mykje god informasjon om valet på valg.no.

Vallister

Til høgre (eller nedst, dersom du les dette på mobil) finn du alle vallistene frå partia som stiller ved kommunestyrevalet 2019 i Sveio kommune.

Førehandsrøysting

Skal du røysta på førehand, kan du gjere det i kommunar kvar som helst i landet.

Førehandsrøystinga startar 12. august, og fristen for å røysta på førehand i Noreg er seinast 6. september. Dersom du røyster på førehand i ein annan kommune enn heimkommunen din, vil røysta automatisk bli send til heimkommunen.

Røystene må vera kommunen i hende før kl. 17.00 dagen etter valdagen for at dei skal telja med i valoppgjeret.

Opningstider for førehandsrøysting i Servicekontoret

F.o.m. måndag 12. august 2019 t.o.m. fredag 30. august 2019

Kl. 08.00–15.30

Laurdag 31. august 2019:

Kl. 12.00–16.00

F.o.m. måndag 2. september 2019 t.o.m. fredag 6. september 2019:

Kl. 08.00–19.00

Hugs å ta med legitimasjon.

Røystegivinga går raskare om du òg har med valkort.

Fleire opplysningar om førehandsrøysting og valet generelt kan ein få frå Servicekontoret,
på tlf. 53 74 80 00 eller e-post postmottak@sveio.kommune.no.

Opningstider i røystelokala valdagen 9. september

Alle vallokala (Sveio soknehus, Førde samfunnshus og Vikse skule) har same opningstid:

Kl. 09.00–20.00

Røysta heime (ambulerande røysting)

Sjuke og uføre som ikkje kan ta seg fram til vallokale måndag den 9. september har høve til å røysta heime. Ring Servicekontoret på tlf. 53 74 80 00 eller send ein e-post til postmottak@sveio.kommune.no og be om ein avtale med røystemottakarar.

Du treng ikkje grunngi kvifor du ønsker å røysta heime. Sveio kommune ønsker at så mange som mogleg skal få høve til å bruka røysteretten sin.

Du må be om røysting i heimen seinast 4. september.

Førehandsrøysting på instutisjon:

Som tidlegare år vert det også mogleg å førehandsrøyste på institusjon.

Med dette blir du informert om at det vert halde førehandsrøysting på Sveio omsorgssenter TYSDAG DEN 27. AUGUST FRÅ KL. 11.30 – 13.30

Det vert også halde førehandsrøysting på Førde bu- og servicesenter ONSDAG DEN 28. AUGUST FRÅ KL. 11.30 – 13.30

Fleire opplysningar om førehandsrøysting og valet generelt kan ein få frå Servicekontoret,
på tlf. 53 74 80 00 eller e-post: postmottak@sveio.kommune.no

Røysta frå utlandet

Dersom du er på ferie eller er i utlandet av andre grunnar og ikkje får røysta i Noreg, kan du røysta på førehand hjå mange av dei norske utanriksstasjonane. Førehandsrøysting utanriks er mogleg frå 1. juli.

Røystene må vera kommunen i hende før kl. 17.00 dagen etter valdagen for at dei skal telje med i valoppgjeret. Veljaren er sjølv ansvarleg for å røysta på eit tidspunkt som gjer at førehandsrøysta kjem fram innan fristen.