Val 2021

Klikk for stort bileteMåndag 13. september er valdagen for stortingsvalet 2021. 

På valdagen den 13. september må du røysta i den kommunen du er manntalsført, det vil seie den kommunen der du var registrert i Folkeregisteret som busett pr. 30. juni 2021.

Det er kommunane som bestemmer kva for vallokale som skal brukast og opningstidene for desse, både ved førehandsrøystinga og på valdagen. Førehandsrøysting vil skje på Servicekontoret i kommunehuset og på Soknehuset i Sveio sentrum. For informasjon om opningstider, sjå lenger nede i denne artikkelen.

Vallkokale på sjølve valdagen blir Sveio soknehus, Førde samfunnshus og Vikse skule. Informasjon om kva krins ein tilhøyrer vil stå på valkortet, som alle med røysterett vil motta valdagen. For informasjon om opningstider, sjå lenger nede i denne artikkelen.

Valdirektoratet har mykje god informasjon om valet på valg.no.

Røystestyre

Kvar krins har sitt røystestyre, som er ansvarlege for den praktiske gjennomføringa på valdagen i det enkelte vallokale. No treng me fleire medlemmer til røystestyra. Les meir her, og meld frå dersom du er interessert!

Vallister

Vallistene blir tilgjengelege i juni. 

Førehandsrøysting

Skal du røysta på førehand, kan du gjere det i kommunar kvar som helst i landet.

Førehandsrøystinga startar 10. august, og fristen for å røysta på førehand i Noreg er seinast 10. september. Dersom du røyster på førehand i ein annan kommune enn heimkommunen din, vil røysta automatisk bli send til heimkommunen.

Røystene må vera kommunen i hende før kl. 17.00 dagen etter valdagen for at dei skal telja med i valoppgjeret.

Opningstider for førehandsrøysting

Infomasjon kjem.

Hugs å ta med legitimasjon.

Røystegivinga går raskare om du òg har med valkort.

Fleire opplysningar om førehandsrøysting og valet generelt kan ein få frå Servicekontoret,
på tlf. 53 74 80 00 eller e-post postmottak@sveio.kommune.no.

Opningstider i røystelokala valdagen 13. september

Alle vallokala (Sveio soknehus, Førde samfunnshus og Vikse skule) har same opningstid.

Informasjon kjem.

Røysta heime (ambulerande røysting)

Sjuke og uføre som ikkje kan ta seg fram til vallokale måndag den 13. september har høve til å røysta heime. Ring Servicekontoret på tlf. 53 74 80 00 eller send ein e-post til postmottak@sveio.kommune.no og be om ein avtale med røystemottakarar.

Du treng ikkje grunngi kvifor du ønsker å røysta heime. Sveio kommune ønsker at så mange som mogleg skal få høve til å bruka røysteretten sin.

Informasjon om frist kjem.

Førehandsrøysting på institusjon:

Informasjon kjem. 

Røysta frå utlandet

Dersom du er på ferie eller er i utlandet av andre grunnar og ikkje får røysta i Noreg, kan du røysta på førehand hjå mange av dei norske utanriksstasjonane. Datoen for når førehandsrøysting frå utlandet startar kjem det informasjon om. 

Røystene må vera kommunen i hende før kl. 17.00 dagen etter valdagen for at dei skal telje med i valoppgjeret. Veljaren er sjølv ansvarleg for å røysta på eit tidspunkt som gjer at førehandsrøysta kjem fram innan fristen.