Val 2023

Måndag 11. september er valdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalet 2023. 

Valresultat

Valoppgjeret er no fullført, og resultatet, inkludert mandatfordelinga til kommunestyret, kan du sjå i valstyret si møtebok: Valstyret si møtebok – Kommunestyrevalet 2023 (PDF, 18 MB)

***

På valdagen den 11. september må du røysta i den kommunen du er manntalsført, det vil seia den kommunen der du var registrert i Folkeregisteret som busett pr. 30. juni 2023.

Det er kommunane som bestemmer kva for vallokale som skal brukast og opningstidene for desse, både ved førehandsrøystinga og på valdagen. Førehandsrøysting vil skje på Servicekontoret i kommunehuset. For informasjon om opningstider, sjå lenger nede i denne artikkelen.

Vallkokale på sjølve valdagen blir Sveio soknehus, Førde samfunnshus og Vikse skule. Informasjon om kva krins ein tilhøyrer vil stå på valkortet, som alle med røysterett no skal ha mottatt. For informasjon om opningstider, sjå lenger nede i denne artikkelen.

Valdirektoratet har mykje god informasjon om valet på valg.no.

Godkjente vallister

Det kom inn 11 listeforslag til årets val, og valstyret godkjente alle i sitt møte 15. mai. Følgande lister stiller:

 • Arbeidarpartiet
 • Framstegspartiet
 • Høgre
 • Industri- og næringspartiet
 • Kristeleg Folkeparti
 • Liberalistane
 • Miljøpartiet Dei Grøne
 • Senterpartiet
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Tverrpolitisk fellesliste
 • Venstre

Ei komplett oversikt over listene med kandidatinfo finn du her: Godkjente vallister (PDF, 35 kB)

Førehandsrøysting

Ønsker du røysta på førehand av sjølve valdagen, kan du gjera det i kommunar kvar som helst i landet.

Førehandsrøystinga startar 10. august, og fristen for å røysta på førehand i Noreg er seinast 8. september. Dersom du røyster på førehand i ein annan kommune enn heimkommunen din, vil røysta automatisk bli send til heimkommunen.

Røystene må vera Sveio kommune i hende før kl. 17.00 dagen etter valdagen for at dei skal telja med i valoppgjeret.

Opningstider for førehandsrøysting i Servicekontoret

Førehandsrøystinga startar 10. august og held fram t.o.m. 8. september

Du kan førehandsrøysta i Servicekontoret på kommunehuset i Sveio sentrum på følgande tidspunkt: 

Opningstider – Førehandsrøysting
Dato Klokkeslett
10.08.–01.09. (kvardagar) Kl. 08.00–15.30
02.09. (laurdag) Kl. 12.00–16.00
04.09.–07.09. Kl. 08.00–19.00
08.09. Kl. 08.00–20.00

Hugs å ta med legitimasjon.

Røystegivinga går raskare om du òg har med valkort.

Fleire opplysningar om førehandsrøysting og valet generelt kan du få frå Servicekontoret,
på tlf. 53 74 80 00 eller e-post postmottak@sveio.kommune.no.

Er du student? 

Dersom du er folkeregistrert i Sveio kommune, men bur ein annan plass – noko som bl.a. er tilfellet for mange studentar – kan du førehandsrøysta på staden du bur til dagleg. Då sender dei røystegivinga di til Sveio kommune. 

Men, dersom du ønsker å røysta på sjølve valdagen, du røysta i kommunen kor du er folkeregistrert. 

Opningstider i røystelokala valdagen 11. september

Alle vallokala (Sveio soknehus, Førde samfunnshus og Vikse skule) har same opningstid:

Kl. 10.00–20.00. 

Røysta heime (ambulerande røysting)

Sjuke og uføre som ikkje kan ta seg fram til førehandsrøystelokalet i førehandsrøysteperioden eller til eit vallokale på valdagen 11. september, har høve til å røysta heime. Ring Servicekontoret på tlf. 53 74 80 00 eller send ein e-post til postmottak@sveio.kommune.no og be om ein avtale med røystemottakarar.

Du treng ikkje grunngi kvifor du ønsker å røysta heime. Sveio kommune ønsker at så mange som mogleg skal få høve til å bruka røysteretten sin.

Du må be om røysting i heimen seinast onsdag 6. september.

Førehandsrøysting på institusjon

Som tidlegare år blir det òg mogleg å førehandsrøysta på Sveio omsorgssenter (SOS).

Det blir arrangert førehandsrøysting på omsorgssenteret måndag 4. september kl. 10.00–12.00.

Både bebuarar, besøkande og tilsette kan røysta på SOS denne dagen. 

***

Fleire opplysningar om førehandsrøysting og valet generelt kan du få frå Servicekontoret,
på tlf. 53 74 80 00 eller e-post postmottak@sveio.kommune.no.

Røysta frå utlandet

Dersom du er på ferie eller er i utlandet av andre grunnar og ikkje får røysta i Noreg, kan du røysta på førehand hjå mange av dei norske utanriksstasjonane. Førehandsrøysting utanriks er mogleg frå 3. juli.

Røystene må vera kommunen i hende før kl. 17.00 dagen etter valdagen for at dei skal telja med i valoppgjeret. Veljaren er sjølv ansvarleg for å røysta på eit tidspunkt som gjer at førehandsrøysta kjem fram innan fristen.