Bålbrenning

I medhald av ”Forskrift om brannforebygging” blir det med dette gjort merksam på at all brenning av avfall, bålbrenning (også jonsokbål), halm-, gras- eller lyngsviing o.l. i eller i nærleiken av skog og anna utmark i Sveio kommune er forbode utan løyve frå brannsjefen i tida 15. april – 15. september.

Det er likevel tillatt til å gjere opp eld der det openbart ikkje kan medføra brann (snø på bakken, mykje nedbør etc).

Førespurnad om bålbrenning

Einskildpersonar, lag eller foreiningar som ønskjer brenna bål i denne perioden må på førehand innhenta løyve frå grunneigaren.

Vidare skal brannsjefen eller vakthavande brannbefal ha følgjande opplysningar før det blir gjeve løyve til brenning:

  • tid og stad for brenninga
  • føremålet – og kva som skal brennast
  • tilgang til sløkkjevatn
  • namn på grunneigar
  • namn på ansvarleg person
  • telefonnummer til ansvarleg person

Førespurnad om bålbrenning i Sveio kommune skal rettast til vakthavande brannbefal i Sveio brann- og redningsvesen, mobiltelefonnr. 918 93 780 same dag som brenninga skal gjennomførast.

Brenning av avfall

Etter ”Forurensningsloven” vil det ikkje bli gjeve løyve til brenning av bål som inneheld bos som gummi, trykkimpregnert trevyrke, bygningsavfall, plast, glasfiber o.l. Slikt avfall skal leverast på miljøstasjonen eller til anna godkjent mottak.

Publisert av Vibeke Berge Vierdal. Sist endra 10.08.2016