Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Alle bygningar som er registrert med eldstad eller fyringsanlegg får feiing og tilsyn etter behov. Ved å fjerna sot og bek blir brannfaren i skorsteinen redusert.  Kor ofte det skal feiast, er avhengig av sot mengde og fyringsmønster i bustaden. Huseigar må leggja til rette for at feiaren får sikker tilkomst til skorsteinen. Trekkventilar, spjeld og omnsdører må vera lukka ved feiing. Feiaren fører også tilsyn med alle private bustader/fritidsbustader som har eldstad.

Varsel om feiing eller tilsyn

Varsel om feiing eller tilsyn vert sendt ut som ved brev nokre dagar før. Dersom ikkje tidspunktet høver, kan du avtale nytt tidspunkt med feiaren.

Sikker tilkomst

Det er bygningseigaren sitt ansvar å sørgje for sikker tilkomst til og på tak.

Før feiaren kjem skal du:
- Fylle ut svarslippen og henge den på ytterdøra.
- Legge fram/sette opp stige
- Sikre at stigen ikkje kan skli.
- Sjekke at tak stige og andre innretningar er i forsvarleg stand og i samsvar med regelverket
- Parafin-/oljebrennar skal vere sløkt og avstengd (for dei som har det).
- Stenge luker, ventilar og spjeld.
- Hugse å seie i frå til leigebuar.
- Passe på at ikkje noko anna kan være til hinder for feiinga.

Dersom det ikkje er klargjort for feiing (folk ikkje til stades, ikkje framlagt stige eller på anna måte gjeve klar melding om at det kan feiast (ikkje hengd ut lapp)) vil det ikkje bli feia. Du kan ikkje rekne med ny feiing før neste runde dersom det ikkje blir gjort ny avtale medan feiaren er i området. Ta difor kontakt med feiaren så snart som mogeleg.

Tilsyn

Eigar eller representant for eigar må vera tilstade og sørgje for at samtlige bueningar, eldstader og skorsteinar er tilgjengeleg.

Tilsynet omfattar informasjon om korleis du best kan vareta branntryggleiken i bustaden din.

Feiaren inspiserer eldstad, røykrøyr, skorstein, røykvarslarar, sløkkjemateriell, rømmingsvegar og lagring av brannfarleg vare. Eigar eller ein representant for eigar må vera til stades i bustaden under tilsynet. Om nødvendig må eigar eller eigars representant varsle andre brukarar (leigetakarar). Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE) fører tilsyn med det elektriske anlegget.

Har huseigar informasjon til feiarvesenet som har betyding for tilsynet ber vi om at dette blir lagt fram til oss når vi kjem. Dette kan vere f.eks. monteringsanvisning til omn o.s.b.

Feiar

Bjørn Sørvaag, 480 39 837

Leif Haaversen, 970 83 238

For meir informasjon sjå infobrosjyre feiing og tilsyn (PDF, 2 MB)

Publisert av Vibeke Berge Vierdal. Sist endra 02.05.2019

Kontakt

Leif Haaversen
Leif Haaversen
Feiar
Haugaland brann og redning iks Dikterveien 8, 5538 Haugesund