Behandlingstid

Kor lang tid tek det?

Som hovedregel er behandlingsfristen 3 veker for byggjetiltak som er i tråd med regelverket, og 12 veker for meir omfattande saker.

Tidsfristar for kommunen si saksbehandling

2 veker:

  • Førehandskonferansar

3 veker:

  • Igangsettingsløyve
  • Mellombels bruksløyve
  • Ferdigattestar
  • Byggetiltak der alle vilkår er oppfylt, kor det ikkje føreligg protestar fra naboar eller gjenbuarar og kor det ikkje er naudsynt med uttale eller samtykke fra ein annen myndighet.

12 veker:

  • Omfattande byggjetiltak, med og utan dispensasjon fra plan.

Vi reknar saksbehandlingstida frå vi mottek ein fullstendig søknad, det vil seie med all naudsynt dokumentasjon. Viss vi må innhente ytterligare dokumentasjon fordi søknaden ikkje er fullstendig, inngår ikkje dette i saksbehandlingstida.

 

Publisert av Vibeke Berge Vierdal. Sist endra 29.12.2017

Kontaktinfo

Servicekontoret
Send e-post
Telefon: 53 74 80 00

Byggesaksavdelinga
Send e-post


 

Kart