Planarbeid

Dette arbeidet gjeld først og fremst handsaming av reguleringsplanar. Det er eit siktemål etter plan- og bygningslova at mest mogeleg av utbygginga skal skje etter godkjende planar. Siste åra har det vore eit aukande tal planar i Sveio.

Kommuneplanen skal rullerast kvart fjerde år. Dette er eit omfattande arbeid som skal gjerast med størst mogeleg medverknad frå innbyggjarane i kommunen. 

Publisert av Vibeke Berge Vierdal. Sist endra 22.06.2016