Kommunal planstrategi

 

Publisert av Vibeke Berge Vierdal. Sist endra 20.06.2016

Sveio kommunestyre fatta vedtak 14.03.2016 i sak KOM-012/16, om å setja i gong arbeid med ny kommunal planstrategi for perioden 2016-2019. Det vart i den samanheng varsla oppstart av arbeidet med moglegheit til å koma med merknader innan 30. april 2016.

I samband med oppstart av planstrategiarbeidet vurderte kommunestyret samtidig å starta opp arbeidet med revisjon av gjeldande kommuneplan for Sveio. Den kommunale planstrategien skal såleis i tillegg innehalda planprogram for kommuneplanarbeidet, jf, pbl § 10-1, fjerde ledd. 

Arbeidet med planstrategien og planprogram for kommuneplanarbeidet er venta ferdigstilt ut på hausten 2016

Planstrategi for Sveio kommune 2012-2015 (PDF, 780 kB)

Planprosessen