Vatn og avløp

 

Tilknyting til offentleg vass- og avløpsnett

Du må søkje kommunen om løyve når du skal koble private vass- og avløpsledningar til kommunalt eller anna offentleg VA-nett.

Du må søkje både ved første gongs tilkopling, og ved seinare endringar og utvidingar av eksisterande tilkopling.

Tilkoplingsgebyr er eit eingongsgebyr som må betalast i samband med at du knytar eigedommen din til det kommunale vass- og kloakknettet, eller at du får pålegg om slik tilkopling. 

Tilkoplingsgebyr for vatn og kloakk Gebyr 2017 (PDF, 62 kB)

Slik søker du

For å kunne knytte deg til det offentlege vass- og avløpsnettet må du søkje kommunen om tilknyting. Det kan gjelde for nye byggjetiltak eller dersom du får pålegg om tilknyting etter reglane i plan- og bygningslova. 

Skjema
Tilkopling til offentleg vatn/avløp (PDF, 133 kB)

Melding om røyrleggjararbeid (PDF, 131 kB)

Ferdigmelding røyrleggjararbeid (PDF, 127 kB)
 

Digitalt ledningskart

Ein kan ta kontakt med einingsleiar Frederik Aalo Flood , tlf.53748063, e-post: frederik.aalo.flood@sveio.kommune.no for å få ledningskart i pdf-format. Oppgi gards- og bruksnummer, målestokk, arkformat og e-postadresse, så vert det sendt elektronisk.

Søknad om utslepp frå mindre avløpsanlegg

Alle anlegg som slepp ut avløpsvatn er søknadspliktige jamfør § 12-3  Krav om tillatese i Forurensingsforskriften kapittel 12 del 4 Avløp.

Røyrleggar skal fylle ut søknad om utslepp frå mindre avløpsanlegg til Sveio kommune.Etter arbeidet skal det leverast ferdigmelding røyrleggararbeid.

Om det blir søkt om eit privatfellesanlegg der det er mange som skal kople seg til skal det sendast ein ferdigmelding på når anlegget er klart og i ettertid ein ferdigmelding på kvar tilkopling.

Skjema:

Søknad om utslepp frå mindre avløpsanlegg (PDF, 624 kB)

Melding om røyrleggjararbeid (PDF, 131 kB)

Ferdigmelding røyrleggjararbeid (PDF, 127 kB)

Gebyr etter forureiningslova

Søknad om utslepp av oljehaldig avløpsvatn

Skjema:

Søknad om utslepp av oljehaldig avløpsvatn (PDF, 209 kB)

Slamtømming

Les meir om slamtømming på SIM sine nettsider: http://sim.as/ditt-avfall/slam/

 

Publisert av Vibeke Berge Vierdal. Sist endra 21.08.2017

Kontaktinfo

Leiar drift og anlegg
Frederik Aalo Flood
Telefon: 53 74 80 63
E-post: frederik.aalo.flood@sveio.kommune.no

Vakttelefon Vatn og avløp:
915 38 730